Kategória Pripomienkovanie

Rokovanie NR SR

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS.

Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube SNS o aktuálnych legislatívnych zmenách zákonov. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SŽK.

SAMP konzultovala pripravované návrhy zmien na Ministerstve zdravotníctva SR, MPSVaR SR,  MF SR a MK SR. Všetky rezorty vyjadrili ochotu prerokovať naše pripomienky. Náš proces pripomienkovania zhodnotili kladne na poslaneckom klube SNS a Predseda NR SR a SNS následne viacero našich návrhov a pripomienok predložili do koaličnej rady...

Čítať viac...

Konzultácie na MF SR

24.8.2016 rokovanie na MF SR k legislatíve

Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali
Ing. Vladimír Sirotka,CSc, a Bc. Katarína Danajovičová. Predniesli sme naše návrhy legislatívnych zmien a to hlavne :

1. Navrhli sme zrušiť daňové licencie Právnických osôb
2. Paušálne výdavky (PV) : limit na uplatnenie PV rozšíriť zo stávajúcich 40% na 60 % a uplatniť do sumy príjmov 49 790,- € ročne. PV rozšíriť aj na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku. Zvýšiť min. sumu 5040 € ročne na 30 000,- €.
...

Čítať viac...

Konzultácie na MPSVaR

23.8.2016 rokovanie na MPSVaR k legislatíve

prebehli konzultácie   k návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie, na ktorých sa zúčastnili a k danému návrhu vzniesli naše pripomienky:

Ing. Vladimír Sirotka CSc, Ing. Peter Andrišin  a Bc. Katarína Danajovičová

Navrhli sme:

  1. Pre SZČO možnosť dobrovoľného úrazového poistenia
  2. Neodporučili sme diferencovať podmienky BOZP podľa veku ( “definícia staršieho zamestnanca ” )
  3. Navrhli sme zrušiť povinnosť zmluvne za úhradu zabezpečovať P...
Čítať viac...

Konzultácie na MZ SR

10.8.2016 rokovanie na MZ SR legislatíve

(k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti…)

Na konzultácii sa zúčastnili 3 členovia SAMP: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Ing. Peter Andrišin, a Bc. Katarína Danajovičová.
Naše pripomienky k tomuto materiálu:

1. Vylúčiť pasívne príjmy § 7 a 8 (zákon o DP) z odvodov ...

Čítať viac...
mk-konces-popl-20160511

Konzultácie na MK SR

11.5.2016 rokovanie na MK SR
Predložili sme stanovisko SAMP k návrhu zvýšených platieb za Rozhlasové a TV vysielanie (koncesné poplatky):

1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v závislosti od počtu zamestnancov. Toto je duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti.
Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za zamestnávanie a pôsobí kontraproduktívne voči zámeru zvyšovania zamestnanosti.

2...

Čítať viac...

Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS – vyjadrenie.

Vec: Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS vyjadrenie.

Vážený pán generálny riaditeľ,

v rámci pripomienkového konania predkladáme stanovisko SAMP k pripravovanej novele, tlmočené na dnešnom rokovaní na MK SR:

1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v odvislosti od počtu zamestnancov. Tento princíp potvrdzuje duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti.
Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za zamestnávanie a pôsobí kontraproduktívne voči zámeru zvyšovania zamestnanosti...

Čítať viac...