HomeAktualityPripomienkovanie

Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak Association of Small Enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava, t: 02/43422425, 0918 655 134 samp@a

3. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 12.7.2023
2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 28.4.2023
II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak Association of Small Enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, t: 02/43422425, 0918 655 134
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk;

10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Materiál vznikol na základe prieskumu a podnetov širokej podnikateľskej verejnosti, realizovaný SAMP dňoch 11.6 až 19.8.2014.

 

I. Zníženie administratívnej záťaže

1. Zaviesť systém „Živnostenských licencií“.
2. Sústrediť platenie daní a odvodov do jedného miesta v jednom termíne.
3. Zabrániť častým zmenám v legislatíve a zabezpečiť aby zákon v nezmenenej
forme platil minimálne 3 účtovné obdobia.

II. Zvýšenie a podpora zamestnanosti

1. Znížiť odvodovú záťaž pri závislej činnosti.
2. Odstrániť diskrimináciu v systéme dotácií a pri verejnom obstarávaní u MSP a živnostníkov, pri poskytovaní stimulácie na zamestnanosť, podporovať projekty zamerané na regionálnu spoluprácu s využitím eurofondov, s dôrazom na zlepšenie regionálnej zamestnanosti.
3. Podporiť systém „Rodinného podnikania“, Rodinného zdaňovania.

III. Zlepšenie kvality a bezpečnosti podnikateľského prostredia

1. Zriadiť „Inštitút vzdelávania“ pre MSP a živnostníkov s podporou štátu.
2. Zahrnúť u Živnostníka – seba zamestnávateľa cenu jeho práce do nákladov,
priznať živnostníkovi – samozamestnavateľovi nárok na dovolenku.
3. Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť podnikateľskej činnosti, prehodnotiť Živnostenský zákon v oblasti odborných, viazaných a voľných živnosti.
4.Zamerať kritéria pri VO na ekonomicky najvýhodnejšie ponuky (nie na najnižšiu cenu)

Podkladové materiály, ako napr. systém Živnostenských licencií, návrh na Inštitút vzdelávania MSP a Ž, návrh na odvodovú reformu, systém „Rodinného zdaňovania“ navrhujeme dopracovať v pracovných skupinách, ktoré môžu vzniknúť zo spoločného rokovania spolupracujúcich organizácií, podnikateľov, živnostníkov a odbornej verejnosti.

10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov.
382 votes
×

Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014

10 oblasti z pohľadu negatívneho dopadu na podnikateľské prostredie, najmä MSP a živnostníkov.
1. Diskriminácia dôchodcov, študentov a žien na materskej dovolenke pri  uznávaní odpočítateľnej položky k dani z príjmu a odvodových povinnosti.
Zaviedli sa povinnosti odvodov do SP a ZP u pracujúcich študentov a dôchodcov, pričom nepracujúci sú poistencami štátu, podnikajúci dôchodca nemá nárok na nezdanené minimum ako iný podnikateľ.

2. Zvýšenie ceny práce pri závislej činnosti.
Zvyšovanie odvodov spôsobuje, že čistý príjem zamestnanca sa pohybuje v úrovni 53 – 56 % ceny práce, čo pôsobí demotivačne pre zamestnanosť.

3. Zavedenie „Daňových licencií“ pre PO.
To že, hospodársky výsledok nezavdá povinnosť platby dane z príjmu, neznamená, že PO „neplatí dane“, platí 10 ďalších daní a odvodov za seba, za zamestnancov a miestne dane.

4. Zavedenie 20 % DPH.
Významnejšie, ako dopad na podnikateľa je to, že sa mení zámer a sľub vlády, čo zvyšuje neistotu podnikateľského prostredia.

5. Diskriminačné dane z motorového vozidla a daní z nehnuteľnosti, ktoré sú vlastne daňou z podnikateľskej činnosti.
Dane majú byť odvodené od predmetu zdanenia, napr. auta a nie, kto ho vedie, obdobne v prípade nehnuteľností má byť daň z nehnuteľnosti a nie z činnosti – to podlieha dani z príjmu.

6. Diskriminácia malého živnostníka seba zamestnávateľa v nárokoch na regeneráciu pracovnej sily, dovolenky na zotavenie a náhradu za cenu práce.
Malého živnostníka chápeme ako seba zamestnávateľa, teda aj v polohe zamestnanca a takto by ho mal chápať aj zákonník práce.

7. Benevolencia súdov pri zápise respektíve prepise zadlženej firmy na sociálne odkázaného majiteľa.
Prieskum potvrdil, že existujú prípady, keď je na sociálne odkázanú osobu zaregistrovaných viacero s.r.o., ktorá neplní žiadne záväzky.

8. Opätovné zavedenie sprostredkovateľa Pracovnej zdravotnej starostlivosti.
Opatrenie zvyšuje administratívu a bezdôvodne zavádza ďalšie finančné zaťaženie podnikateľom.

9. Znenie novely zákona o DP v odpisových skupinách a vstupnej cene dlhodobého majetku.
Zmena komplikuje účtovníctvo a nedáva reálne možnosti, previesť výdavky na investície do odpisov. 30 ročný podnikateľ, musí podnikať do 70 –tich, aby umoril budovu.

10. Ustanovenie použitia koeficientu pri odpočte DPH.
Pri plnení zo zákona oslobodených činností platiteľ DPH na toto doplatí znížením odpočtu na vstupoch.