Category Archives: Rodinné podnikanie

Podpora udržateľného rozvoja Rodinného podnikania v SR

Na Slovensku v niektorých ohľadoch postrádame v rodinnom podnikaní takú tradíciu, s akou sa môžeme stretnúť vo vyspelých krajinách sveta, ale aj v okolitých krajinách v zoskupení V4. Na Slovensku boli tieto formy podnikania v priebehu povojnového obdobia viac menej v útlme. Naproti tomu napr. v Maďarsku boli pomerne kontinuálne zachované súkromné podniky rodinného charakteru […čitajte viac…]

Definícia rodinného podniku

Rodinný podnik (1) Rodinný podnik je obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, a) ktorý je podnikateľom podľa osobitného predpisu48a), b) v ktorom existuje niektorá z rodinných väzieb podľa tohto zákona, c) ktorý zosúlaďuje riadiace, obchodné, vlastnícke a rodinné vzťahy spôsobom smerujúcim najmä k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb a ich vplyvu na rozhodovacie […čitajte viac…]

Rodinný podnik

Etický kódex rodinného podniku Slovenskej republiky Preambule Tento etický codeex je konečný pre-rodinný podnik, t. j. rodinný podnik (firemné) alebo rodinný podnik, ktorý je používaný hľadaný v úmysle vlády uzj. ………. 299/19 zo 13. 5. 2019 „Definícia rodinného podniku v Českej republike“ a sú registrované na registračnom mieste Združenia malých a stredných podnikov a podnikateľov […čitajte viac…]

Prieskum stavu malého a stredného podnikania  a rodinného podnikania

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) sa dlhodobo a systematicky venuje problematike podnikateľského prostredia na Slovensku. Výraznú pozornosť venuje sektoru malého a stredného podnikania a rodinného podnikania (MSP a RP). Úprimne vítame iniciatívu MH SR, zriadenie odbornej pracovnej skupiny k problematike MSP a RP.  Predkladaný materiál slúži ako informácia o niektorých vybraných aktivitách SAMP  v uplynulých rokoch,  prieskume a návrhoch […čitajte viac…]

Definícia rodinného podniku

  Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je obchodná spoločnosť, v ktorej je nadpolovičný počet spoločníkov tvorený členmi jednej rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom jej štatutárneho orgánu, alebo v ktorej členovia jednej rodiny priamo, alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny […čitajte viac…]