Category Archives: Pripomienkovanie

Problematika stravných lístkov a nedeľného predaja

K problematike stravných lístkov SAMP už dlhodobejšie navrhuje zrušenie gastrolístkov a ich nahradenie peňažnou dávkou vo výške % podielu príspevku zamestnávateľa z ceny určenej stravy (teraz 55% z gastrolístka). Dávka by mala byť prostá DzP a odvodov na strane zamestnanca, na strane zamestnávateľa  chápaná ako výdavok znižujúci základ DzP zamestnávateľa.  Zúčtovaná a vyplatená by bola pri výplate miezd za príslušný […čitajte viac…]

Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpady Novela zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.   Ktorý podnikateľ sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov od roku 2018.          „Uvedenie neobalového výrobku na trh“ je definované ako prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v […čitajte viac…]

Rokovanie NR SR

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS. Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube SNS o aktuálnych legislatívnych zmenách zákonov. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SŽK. SAMP konzultovala pripravované návrhy zmien na Ministerstve zdravotníctva SR, MPSVaR SR,  MF SR a MK SR. […čitajte viac…]

Konzultácie na MF SR

24.8.2016 rokovanie na MF SR k legislatíve Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali Ing. Vladimír Sirotka,CSc, a Bc. Katarína Danajovičová. Predniesli sme naše návrhy legislatívnych zmien a to hlavne : 1. Navrhli sme zrušiť daňové licencie Právnických osôb 2. Paušálne výdavky (PV) : limit na uplatnenie PV […čitajte viac…]

Konzultácie na MPSVaR

23.8.2016 rokovanie na MPSVaR k legislatíve   prebehli konzultácie   k návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie, na ktorých sa zúčastnili a k danému návrhu vzniesli naše pripomienky: Ing. Vladimír Sirotka CSc, Ing. Peter Andrišin  a Bc. Katarína Danajovičová Navrhli sme: Pre […čitajte viac…]

Konzultácie na MZ SR

10.8.2016 rokovanie na MZ SR legislatíve (k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej […čitajte viac…]