O nás

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV A ŽIVNOSTNÍKOV (SAMP) je organizácia zastupujúca malých podnikateľov. Jej vznik bol iniciovaný Európskou chartou malých podnikov. Svoju činnosť orientuje na priestor malých a stredných podnikateľov, s ťažiskom na živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby, podniky do 50 zamestnancov a rodinné podniky.

Asociácia je registrovaná Ministerstvom vnútra SR 7.6.2002 a je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

ČINNOSTI SAMP

 1. Napomáhame a presadzujeme uplatnenie Európskej charty malých a stredných podnikov  a živnostníkov v podnikateľskom prostredí SR, úzko spolupracujeme s orgánmi EÚ v tejto oblasti a úzko spolupracujeme so štátnymi orgánmi i neštátnymi inštitúciami SR.
 2. Napomáhame presadzovať spoločné oprávnené záujmy podnikateľov, poskytujeme účinnú pomoc svojím členom pri ich podnikateľskej činnosti, pri ich úsilí o vysokú prosperitu, pri rozvoji ich kvalifikácie a rekvalifikácie ich pracovníkov.
 3. Napomáhame vytvoreniu vhodného priestoru pre podnikanie obhajovaním oprávnených záujmov svojich členov – podnikateľov.

HLAVNÉ FORMY PÔSOBNOSTI ASOCIÁCIE

 1. Zastupujeme členov voči ostatným subjektom hospodárskeho a spoločenského života na Slovensku, medzinárodným organizáciám a ďalším subjektom v zahraničí.
 2. Vytvárame optimálne podmienky na šírenie informácií pre svojich členov, zovšeobecňujeme skúsenosti a poznatky z podnikateľskej činnosti a zo systémov riadenia firiem.
 3. Vypracovávame metodické návody a odporúčania.
 4. Usporadúvame kurzy, semináre, exkurzie, stáže a výstavy.
 5. Predkladáme návrhy a pripomienky na riešenie oprávnených záujmov členov štátnym a miestnym orgánom.
 6. Zabezpečujeme pripomienkové konanie k návrhom legislatívnych noriem, najmä z pohľadu MSP.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SAMP

PREZIDENT

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

PROFIL

 

PREZÍDIUM SAMP

Ing. Vendelín Iro
Email: vendelin.iro@suz.sk

Ing. Ján Plesník
Email: jan.plesnikzv@gmail.com

Doc. Ing. Branislava Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.
email:brano.jelencik@gmail.com

Mgr. Michal Kráľ, MBA
Email: kral@reliart.sk

Mgr. Ing. Peter Hennel
Email: peter.hennel@taxoffice.sk

Ing. Milan Hruška
Email: milan.hruska@pobox.sk

Ing. Miloslav Dekánek
Email: dekanek@compeko.sk

Ing. Ivan Krechňák
Email: ikrechnak@gmail.com

Ing. Miroslav Majtáz
Email: miroslav.majtaz@nps.sk

Ing. Ľuboslav Jánoš
Email: luboslavjanos@gmail.com

 

ROZŠÍRENÉ PREZÍDIUM

Ing. Peter Andrišin
Email: peter.andrisin@dozen.sk

Ing. Anton Rozbora
Email: rozbora@auto-rotos.sk

MVDr. Jaroslav Karahuta – Košice

Email: Jaroslav.karahuta@gmail.com

PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD. – Bratislava

ceo@synapsie.sk

Ing. Ing. Martin Lidaj, PAS – Bratislava

Ing. Igor Schmidt, CSc.

Ing. Dušan Kováč – Banská Bystrica

 

DOZORNÁ RADA

Eva Drozdová
Email: evadrozdova@centrum.sk

Oľga Vizváryová
Email: oviz@post.sk

 

REGIONÁLNE KANCELÁRIE

 1. Regionálnej kancelárie Skalica – Ing. Štefan Miša
 2. Regionálnej kancelárie Banská Bystrica – Ing. Ľuboslav Jánoš
 3. Regionálnej kancelárie Trnava – Zuzana Baranovičová
 4. Regionálnej kancelárie Martin – Ing. Milan Hruška
 5. Regionálnej kancelárie Bratislava – Ing. Vladimír Sirotka, PhD.
 6. Regionálnej kancelárie Prešov – Ing. Emil Blicha
 7. Regionálnej kancelárie Štúrovo Nové Zámky – Ing. Ondrej Mokoš
 8. Regionálnej kancelárie Zvolen – Ing. Ján Plesník

ZBOR EXPERTOV

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Email: samp@msp.sk

Ing. Zdeněk Národa
Email: zdenek.naroda@gmail.com

Oľga Vizváryová
Email: oviz@post.sk

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.
Email: brano.jelencik@gmail.com

Ing. Ján Plesník
Email: jan.plesnikzv@gmail.com

Mgr. Ing. Peter Hennel
Email: peter.hennel@taxoffice.sk

Ing. Miroslav Majtáz
Email: miroslav.majtaz@nps.sk

Ing. Miloslav Dekánek
Email: dekanek@compeko.sk

Ing. Jozef Jasenák
Email: jozef.jasenak@tnuni.sk

ODBORNÉ   SEKCIE

Vedúci sekcie Rodinných podnikov a legislatívy             Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Vedúci sekcie Zahraničných vzťahov                                   Mgr. Michal Král, MBA

Vedúci sekcie BOZP podnikateľského prostredia            Ing. Miroslav Majtáz, MBA

Vedúci sekcie Energetiky                                                              Ing. Ivan Krechňák

Vedúci sekcie Vedy a výskumu                                                   Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.

Vedúci sekcie Účtovníctva a daní                                              Mgr. Ing. Peter Hennel

Vedúci sekcie Obnoviteľných zdrojov energií (OZE)      Ing. Dušan Sirotka

Vedúci sekcie Obehového hospodárstva MSP                     Ing. Ján Plesník

Vedúci sekcie Informačných technológií                               Ing. Miloslav Dekánek

Vedúca sekcie pre ľudské zdroje a vzdelávanie                 PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.

Vedúci sekcie pre pôdohospodárstvo                                     MVDr. Jaroslav Karahuta

 

ZASTÚPENIE SAMP V INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

V uplynulom období sme získali významné zastúpenia našich členov v poradných a riadiacich orgánoch štátnej a verejnej správy, v poradných  orgánoch Národnej rady SR a významných škôl. Na výrazné zastúpenie našich delegátov mal zaiste vplyv aj zvyšujúci sa vplyv, preukázaná odbornosť a systematická práca SAMP očas celých uplynulých rokov, čo kladne hodnotili aj viaceré uvedené inštitúcie.

ZASTÚPENIE SAMP
V PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície u predsedu vlády SR

Ing. Vladimír Sirotka, CSc

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MZVaEZ SR 

Mgr. Michal Král, MBA

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MH SR

Ing. Vendelín Iro

Pracovná skupina pre podnikateľské prostredie MH SR

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina MPSVaR SR pre otázky BOZP

Ing. Miroslav Majtáz

Konzultačná rada prezidenta Finančnej správy SR   

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina MŠMŠ

Doc. Ing. Bratnislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.

Politika súdržnosti u podpredsedu vlády SR pre informatiku

Ing. Miloslav Dekánek

MIRRI Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.

ZASTÚPENIE SAMP
V PORADNÝCH ORGÁNOCH NÁRODNEJ RADY SR

Pracovná skupina výboru NR SR pre hospodárske zálažitosti pre podnikateľské prostredie

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pre energetiku

Ing. Ivan Krechňák

Pracovná skupina európskej komisie „Taxes on single market“

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

 

Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027 – Komisie

 • Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ– Marián Bakita, MBA – člen komisieMarián Bakita, MBA – člen komisie – Marián Bakita, MBA – člen komisie
 • Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 2 (Zelenšia nízko uhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ
 •  Ján Plesník – stály pozorovateľ
 • Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ- Ing. Branislav Jelenčík Art. Dip. mgmt.- člen komisie
 • Ing. Branislav Jelenčík Art. Dip. mgmt.- člen komisie
 • Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ
 • Ján Plesník – stály pozorovateľ
 • Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu
 • Marián Bakita, MBA – člen komisie
 • Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre marginalizované rómske komunity
 • Ing. Miroslav Majtáz – hosť

 

ZASTÚPENIE V AKADEMICKOM PROSTREDÍ

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.