HomeAktuality

Stanovisko SAMP k Zámeru národného projektu Horizontálna podpora malého a stredného podnikania

Prezídium SAMP (P-SAMP) na svojom zasadnutí 17.10.2023 a 03.11.2023 prerokovalo „Zámer národného projektu“ (ďalej Zámer NP) prijímateľa SBA Bratislava

Správa o činnosti SAMP za rok 2021/2022, 5.5.2022
TLAČOVÁ SPRÁVA – zo zasadnutia MH SR/SBA, 19.10.2023
Seminár -Nezaplatená faktúra

Prezídium SAMP (P-SAMP) na svojom zasadnutí 17.10.2023 a 03.11.2023 prerokovalo „Zámer národného projektu“ (ďalej Zámer NP) prijímateľa SBA Bratislava a poskytovateľa Ministerstvo hospodárstva SR.

Dňa 8. 11. 2023 SAMP zaslalo na predsedovi Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 stanovisko k tomuto zámeru.

Prečítať si ho môžete kliknutím na link:List č. 2023/11/12-Ba – Pripomienky stanovisko SAMP k Zámeru NP HOPMSP, 8.11.2023