TLAČOVÁ SPRÁVA – zo zasadnutia MH SR/SBA, 19.10.2023

HomeAktuality

TLAČOVÁ SPRÁVA – zo zasadnutia MH SR/SBA, 19.10.2023

Dňa 17. 10. 2023 sa konalo zasadnutie Prezídia SAMP, na ktorom sa prerokovali zásadné pripomienky  k  zámeru národného projektu: Horizontálna podpora

Stretnutie Klubu rodinných podnikateľov v Prahe 10.10.2018
Oznam
Memorandum k situácii v oblasti energetiky, cien, elektriny, plynu a materiálových vstupov + sprievodný list na MH SR

Dňa 17. 10. 2023 sa konalo zasadnutie Prezídia SAMP, na ktorom sa prerokovali zásadné pripomienky  k  zámeru národného projektu: Horizontálna podpora malého a stredného podnikania (HOPMSP) a následne sa k nemu pripravilo  stanovisko SAMP.

Dňa 19. 10. 2023 sa konal okrúhly stôl, ktorý organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR a SBA. Hlavnou témou rokovania bol  Zámer národného projektu: Horizontálna podpora malého a stredného podnikania (HOPMSP).

Na okrúhlom stole MHSR sa za SAMP zúčastnili p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc., PaedDr. Anna Surová – Čulíková, PhD., Ing. Marian Bakita, MBA., ktorí predložili všetkým zúčastneným aktérom okrúhleho stola Stanovisko SAMP k predmetnému národnému projektu z dielne SBA. Zároveň sa zapojili do diskusie zúčastnených expertov k pripravovanému projektu. Zdôraznili potrebu zásadných zmien a úprav v obsahovej a rozpočtovej časti projektu, ktorú považujú za neadekvátne pripravenú pre účely podpory inovácii v MSP.

Cieľom SAMP je zapojiť sa do pripravovaného národného projektu SBA ako partner projektu s možnosťou riešenia vybraných aktivít s fokusom ma legislatívu, výskum, poradenstvo  a  vzdelávanie, za účelom podpory  rodinného podnikania. SAMP má ambíciu realizovať aj samostatný projekt pre rodinné firmy a farmy z Operačného programu Slovensko.

V závere sa zúčastnení dohodli na odovzdaní zásadných pripomienok k národnému projektu členom SBA do 24.10.2023. Následne 10.11.2023 má byť zvolaný Monitorovací výbor k schvaľovaniu predmetného projektu.

Stanovisko SAMP:

Pripomienky stanovisko SAMP k Zámeru NP Horizontálna podpora malého a stredného podnikania