HomeAktuality

List na URSO

Vážený pán predseda, nadväzujúc na naše stretnutie zo 14 12.2020 na pôde URSO : 1. Dávame Vám do pozornosti okrem listu z 4 marca 2020 (adresovaný p

Podnikatelia, pozor na tento nezmysel !
Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014
Tím KDH + obohatila ďalšia významná osobnosť

Vážený pán predseda,
nadväzujúc na naše stretnutie zo 14 12.2020 na pôde URSO :
1. Dávame Vám do pozornosti okrem listu z 4 marca 2020 (adresovaný pánu Galbavému, jeho
kópiu sme odovzdali p.Igazovi) aj list z 19.3.2020 pre vtedajšieho predsedu URSO p. Jahnátka.
V oboch listoch je podrobne prezentovaná podstata prirodzenej požiadavky na zverejňovanie
bodu zlomu pre zraniteľných spotrebiteľov- domácnosti aj malých podnikov- voči
dodávateľom elektr. energie.
Pripomíname, že ÚRSO nemusí pasívne vyčkávať či regulované subjekty bod zlomu zverejnia.
Úrad bod zlomu môže získať sám, a to buď modelovaním závislosti odberu a výslednej ceny
elektriny, alebo výpočtom pri využití údajov z individuálnych rozhodnutí ÚRSO o dodávke
a distribúcií.
Sme presvedčený, že ÚRSO môže iniciovať zverejnenie bodov zlomu imperatívne ak by
doplnil svoju sekundárnu legislatívu (cenová vyhláška) voči regulovaným subjektomdodávateľom
elektriny.. Má na to podporu v aktuálnej primárnej legislatíve- viď nižšie.
Navyše môže tak urobiť z vlastnej iniciatívy pre relevantné kombinácie dodávateľa
a distribútora elektriny pre domácnosti.
Autonómna možnosť zverejnenia nevyžaduje oficiálnu komunikáciu s regulovaným
subjektom v rámci správneho konania. Úrad ju vie získať z vlastných právoplatných cenových
rozhodnutí voči príslušným dodávateľom a distribútorom elektriny. Treba použiť jednoduchý
výpočet, kde vstupujúce premenné sú: časová cena distribúcie, kilowatthodinová cena
distribúcie a kilowatthodinová cena elektriny pre sadzby D1/DD2 a D2/DD2. Ak ÚRSO
nedisponuje vzorcom pre tento výpočet, môžeme ho poskytnúť. ÚRSO by tak mimo
správneho konania zverejnil body zlomu na webe a následne by mohol požiadať regulované
subjekty o zverejnenie v cenníkoch.
Opakovanou požiadavkou adresovanou ÚRSO na zverejňovanie bodu zlomu zároveň
formulujeme rozklad proti písomnej argumentácií ÚRSO pod jeho predošlým vedením, V liste
od p. Jahnátka z 3.4.2020 je zdôvodnenie proti zverejneniu :„ ÚRSO nemá kompetenciu“.
ÚRSO sa teda vyhovára na nedostatok svojej impresívnej moci- t.j. nariadiť dodávateľom
zverejňovať ho. To vraj vyplýva z primárnej energetickej legislatívy. Je pravda, že požiadavka
na zverejnenie nie je v legislatíve formulovať expresis verbis, ale aj tak zohľadnením
nasledovných ustanovení obsiahnutých v Zákone o regulácií č. 250/2012 Z.z. je možné ju
naplniť:
-§3 ods.2….. Predmetom regulácie sú ceny…a podmienky ich uplatňovania
-§14 ods. 1 Konanie sa začína…. doručením návrhu ceny tovaru a s ním súvisiacich
regulovaných činností a podmienok ich uplatnenia
-§10 písm.g Úrad….. prispieva k ochrane zraniteľných spotrebiteľov…
Ďalšou oporou pre zverejnenie bodu zlomu z hľadíska hierarchie pozitívneho slovenského
ako aj komunitárneho práva sú ustanovenia §8 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007
Z.z. Tento zákon recipuje vyše 10 komunitárnych smerníc, ako je to uvedené v prílohe č.2
k tomuto zákonu. Zákon sám o sebe predstavuje pilier slovenského spotrebiteľského práva.
2. Dovoľujeme si požiadať ÚRSO o ústretový prístup voči cenovým návrhom, ktoré sú naviazané
na IMS vybavenia odberného miesta. IMS sú definované v zákone, zároveň sa vyhláškou
ukladá povinnosť regulovaným subjektom podľa parametrov odberného miesta IMS uvádzať.
Totiž v minulosti najmenej jeden regulovaný subjekt sa verejne sťažoval, že ÚRSO voči jeho
návrhu na pásmové meranie a tarifikáciu na miestach s IMS nebol ústretový.
3. Chceme tiež upozorniť, aby ÚRSO v závislosti od rozširovania elektromobility podporil
zavedenie výhodnejšej tarify pre domáce nabíjanie elektroauta, napr. vyhradením úseku 6
hodín v časovom úseku od 22.00 do 6.00 hodiny.
4. Problém jednoduchého odkontrolovania spotreby plynu zraniteľným spotrebiteľom vo
faktúrach riešiť tak, aby vyúčtovacie faktúry za spotrebu plynu boli v kWh aj v m3, v rovnakej
mernej jednotke ako je plynomer ( odberateľ pre prepočet potrebuje vedieť objemové
prepočítacie číslo a spaľovacie teplo objemové, t.j musí poznať ďalšie vyhlášky a technické
údaje.
5. Spotrebiteľ má problém skontrolovať správnosť fakturácie ceny za regulovanú činnosť
preprava plynu. Dodávateľ plynu (Inogy Slovensko- viď. Fa) odmieta spotrebiteľovi preukázať
matematický algoritmus pre výpočet fakturačnej položky “ preprava plynu“. Odkazuje
spotrebiteľa na cenové rozhodnutie (Eustream, a.s.) a na §16 ods.3 Vyhlášky č.223/2016, na
základe ktorej si ani jeden zraniteľný spotrebiteľ nedokáže vypočítať fakturovanú cenu.
Rovnako je to s možnosťou kontroly ceny za regulovanú činnosť distribúcia plynu (skladá sa
z 2 položiek), konkrétne ide o položku Tarifa za prístup do vysokotlakovej distribučnej
siete(ročná sadzba). Dodávateľ plynu (Inogy Slovensko) odkazuje spotrebiteľa na cenové
rozhodnutie( SPP distribúcia, a.s.), kde nie je vyčíslená cena za prístup do vysokotlakovej
distribučnej siete za 1 kWh.
Dodávateľ plynu Inogy Slovensko vo svojom cenníku uvádza iba predpokladané priemerné
ceny za uvedené položky.( viď. faktúra). Pre obidva regulované činnosti je potreba upresniť
ceny v cenových rozhodnutiach a určiť dodávateľovi, aby preukazoval odberateľovi presnú
cenu, ktorá mu bola fakturovaná spoločnosťami SPP- distribúcia, a.s. a Eustream, a.s. pre
fakturáciu konečnému odberateľovi.
Návrhujeme do budúcnosti zvážiť pre zraniteľného spotrebiteľa dve vyúčtovacie faktúry
zvlášť za dodávku plynu/elektriny a zvlášť za distribučné poplatky plynu/elektriny.
6. Zrušiť povinnosť malého podniku (zraniteľný odberateľ) preukazovať u svojho dodávateľa
energií faktúry za odber elektriny/plynu za posledné dva roky pre získanie nároku na
regulované ceny. Automaticky má mať zraniteľný odberateľ priradené regulované ceny za
regulované činnosti, keďže odberateľ má vždy históriu spotreby energií (históriu majú
distribučné spoločnosti) a u nového zákazníka bez histórie si regulovaný subjekt špecifikuje
pri uzatváraní novej zmluvy približnú spotrebu podľa druhu činností a technických zariadení.
Na základe toho ho zaradí do správnej odberovej kategórie. O možnosti získať výhodnejšie
regulované ceny za energie malé podniky nevedia, pretože nie sú informovaní ani pri
uzatváraní zmlúv, ani počas zmluvného vzťahu. Týmto by sa zrušili cenníky pre malé podniky
neregulované ceny.(striktne dodržiavanie zákona č.250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových
odvetviach zo strany regulovaného subjektu o statuse malého podniku- zraniteľný odberateľ)
7. Dlhoročné chybné cenové rozhodnutia Západoslovenskej distribučnej, a.s.
a Stredoslovenskej distribučnej, a.s. týkajúce sa matematického vzorca pre tarify za prístup
do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny per domácnosti a malý podnik pri použití
trojfázového alebo jednofázového ističa na odbernom mieste. Matematický vzorec vychádza
z nepravdivých skutočností, údajov, pretože spotrebiteľ si môže odobrať len toľko elektriny,
koľko mu umožní veľkosť hlavného ističa, a nie v závislosti od počtu fáz hlavného ističa: „
v prípade trojfázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí trojnásobkom amperickej
hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom)- ZSD, „ Pre OM s trojfázovým HI sa jednotková
cena v E/A vynásobí amperickou hodnotou HI a číslom 3- SSD“.
Jedine, kto to má logicky správne nastavený matematický vzorec je Východoslovenská
distribučná, a.s.: „ pre výpočet poplatkov je uvažovaný trojfázový istič. V prípade
jednofázového ističa je uvažovaná hodnota1/3 amperickej hodnoty trojfázového ističa, čiže
napr. istič 1x30A (jednofázový) je rovný poplatku za istič 3x10A (trojfázový).“
Odsúhlasený nesprávny vzorec spôsobuje bezdôvodné obohatenie sa na strane ZSD a SSD.
Zraniteľní odberatelia nemôžu spotrebovať distribuovanú energiu tak, ako im to fakturujú
ZSD a SSD. Listinné dôkazy a odborné dôvody boli zaslané ZSS na ÚRSO e- mailami zo dňa
5.7.2015 a 25.4.2016. ÚRSO by mal chybné právoplatné rozhodnutia z vlastného podnetu
zrušiť.
8. Navrhujeme tiež zjednodušiť a aj zjednotiť tarify u všetkých troch distribučných spoločností
elektriny (územné monopoly) tak, aby ceny za tieto služby boli približne rovnaké, bez
rozlišovania, či ide o jednofázový alebo trojfázový hlavný istič na odbernom mieste, nakoľko
odberateľ si nevie vybrať lacnejšieho distribútora elektriny.
S pozdravom
Členovia ZSS a účastníci rokovania: M. Tulák, M. Jankovičová a J.Vechter
Príloha: Vyúčt. fa č. 4240046886 Inogy Slovensko