HomeAktuality

Vyjadrenie pre SITA

„Očakávame, že výsledkom zavedenia uvedeného systému zasielania údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov, v súlade s pripravovanou daňov

Rodinné zdaňovanie
Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.
Česko-slovenský deň rodinného podnikania – pozvánka

„Očakávame, že výsledkom zavedenia uvedeného systému zasielania údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov, v súlade s pripravovanou daňovo-odvodovou reformou, komunikovanou ministrom financií SR p. Eduardom Hegerom ako jednou z priorít ministerstva, by malo byť zníženie administratívneho zaťaženia a zjednodušenie celého daňovo-odvodového systému.
V tejto súvislosti, ak bude posielanie fakturačných údajov finančnej správe v reálnom čase riešené modernými online technológiami, tak ako to v predbežnej informácií Ministerstvo financií SR uvádza, táto povinnosť by nemala komplikovať fungovanie malým a stredným podnikateľom.
Naopak vytvorenie štátnej online aplikácie, nie len na posielanie fakturačných údajov v reálnom čase ale ako súčasť komplexného riešenia zjednodušenia týchto administratívnych úkonov u podnikateľov, by mohlo výrazne zjednodušiť podnikanie a uľahčiť plnenie povinností voči štátnym orgánom“.
„SAMP už v minulosti navrhovala, aj prostredníctvom účasti na Konzultačných radách Prezidenta Finančnej správy SR, vytvorenie „centrálneho serveru“, prostredníctvom ktorého by mohla prebiehať elektronická komunikácia, vrátane fakturácie medzi podnikateľmi a prostredníctvom ktorého by bolo možné vytvoriť automaticky napr. kontrolný výkaz k DPH, daňové priznanie, prípadne iné štatistické hlásenia. Podnikatelia by tak nemuseli vytvárať dokumenty, ktoré by bola táto aplikácia schopná generovať z už tam dostupných dát, pričom prostredníctvom takejto aplikácie by bolo možné spojiť dnes už existujúce aplikácie napojené na Finančnú správu SR, ako je napr. eKasa.
Spustenie online aplikácie, ktorá by slúžila nie len na odosielanie fakturačných údajov, ale ktorá by umožňovala komplexnú evidenciu a spracovanie dát, môže vytvoriť predpoklady pre riešenie, ktoré SAMP už v r. 2018 s Finančnou správou SR konzultovala. Digitalizácia dokladov, tak ako ju predkladaný zámer prezentuje v návrhu zákona je užitočná, vyžiada si však zrejme aj určitú formálnu, úpravu, ujednotenie tlačiva faktúr, čo by sa následne prejavilo v znížení administratívnej práce, najmä MSP a Živnostníkov a ich zväčša externých účtovníčok, ktorým rôzne formy tlačiva faktúr z rôznych SW výstupov z rôznym usporiadaním údajov dosť komplikujú identifikáciu potrebných údajov pre zaúčtovanie dokladu do systému.
Zavedenie povinnosti posielať fakturačné údaje finančnej správe aj pre subjekty ktoré nie sú platiteľmi DPH určitým spôsobom zároveň zabezpečí aj odstránenie nezrovnalosti, ktorú prináša súčasný stav, keď porovnateľné údaje už dnes musia povinne predkladať jednak platitelia DPH a zároveň aj subjekty, ktoré sú povinné evidovať svoje tržby v hotovosti“.
Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Mgr. Ing. Peter Hennel