HomeAktuality

Vyjadrenie pre Hospodárske noviny k téme: Čo sme v účtovníctve v roku 2020 privítali a čo nám komplikovalo prácu

Negatíva a) Zmeny v účtovníctve nemožno chápať oddelene od zmeny daňových zákonov. Účtovníctvo a dane sú navzájom spojené a rovnako činnosť účtovní

Konzultácie na MK SR
Memorandum o vzájomnej spolupráci
ZÁKONNÍK PRÁCE 2015+ Daňové a odvodové tipy 2015

Negatíva
a) Zmeny v účtovníctve nemožno chápať oddelene od zmeny daňových zákonov. Účtovníctvo a dane sú navzájom spojené a rovnako činnosť účtovníka a daňového poradcu, resp. audítora. Zodpovedný účtovník pri vedení účtovníctva musí mať vždy na pamäti, aký dopad by mala chyba v účtovníctve na daňovú povinnosť.
Z tohto pohľadu negatívne vnímame nerealizovanie našich návrhov o znovu zaradenie činnosti vedenia účtovníctva do viazaných živností so stanovením aj príslušnej odbornosti. V súčasnosti vedenie účtovníctva v pozícii voľnej živnosti totiž na rozdiel od daňových poradcov a audítorov žiadnu kvalifikáciu nevyžaduje. Novely daňových zákonov, dosť pochopiteľne s cieľom obmedziť daňové úniky, smerujú k precizovaniu účtovnej evidencie, zisťovaniu základu dane z príjmu, výkazníctve DPH, ustanovujú povinnosti elektronickej komunikácie a pod., čo kladie značné nároky na odbornosť účtovníka, najmä v prostredí MSP, využívajúcich služby externých účtovníkov, ktorí často vedú účtovníctvo 20-tim i viacerým subjektom, čo si vyžaduje stanovenie kvalifikačných podmienok aj odbornej praxe a to tak podľa nášho názoru SAMP, nášho Cechu informatiky a účtovníctva, ako aj skúsených účtovníkov z praxe.
b) Nepriaznivá situácia v súvislosti so šírením pandémie korona vírusu v r. 2020 prispela k značnému zvýšeniu záťaže účtovníckej práce.
Situácia priniesla pre mnohé firmy nové, dovtedy pre nich neaplikované ekonomické nástroje – poskytovanie dotácií a rôznych foriem príspevkov, upresňovali sa postupy účtovania z titulu nevyhnutného zabezpečovania dezinfekčných a hygienických prostriedkov a pod., čo kládlo nové nároky na účtovníkov.
Často pribúdali do už aj tak množstva legislatívnych zmien stále nové zmeny, čo účtovníkom, ako styčným dôstojníkom medzi sférou podnikania a štátnou administratívou, pridalo veľa administratívnej práce, ako aj veľa hodín potrebných k štúdiu a aplikácii zmien a vysvetľovaniu ich dopadov na podnikanie majiteľom firiem.
c) Zmenilo sa uplatňovanie daňových strát, platenie preddavkov na daň, pribudli nové hlásenia, tlačivá. Núdzový stav, zatváranie prevádzok, zlá finančná situácia, prepúšťanie zamestnancov, obavy o živobytie a podnikanie a ďalšie negatívne dopady korona krízy majú vplyv aj na obsahovú náplň Poznámok k účtovnej závierke. V nich bude potrebné venovať ďalší významný čas rozboru ekonomickej a finančnej situácie podnikov (našich klientov), prehodnoteniu a posúdeniu ich možností či, akým spôsobom a v akej miere budú môcť naďalej fungovať.
d) Podľa názoru odborníkov SAMP aj oblasť neustále sa meniacej legislatívy v súvislosti s členstvom v EÚ a aplikácia európskych štandardov do národnej legislatívy je v mnohých prípadoch veľmi komplikovaná, nezrozumiteľná a v praxi bude často aj ťažko aplikovateľná.

Pozitíva
a) Rok 2020 však priniesol podnikateľskému prostrediu aj viacero pozitívnych zmien. Boli vypočuté mnohé, aj naše dlhoročné konkrétne podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej záťaže. Prijatím opatrení známych ako Lex korona alebo „podnikateľské kilečko“ sa vláda snaží o zlepšenie podnikateľského prostredia, ale uvedené zámery je potrebné reálne a rýchlo realizovať.
Kladne sme privítali opatrenia na dotáciu platieb za nájmy pri ich znížení na strane prenajímateľa a ich čiastočného vykrytia zo štátnych finančných zdrojov. Rovnako dotácie na vykrytie mzdových nákladov pri „odstavení“ zamestnanca v dôsledku prekážok pri práci na strane zamestnávateľa.
Tieto opatrenia boli vítaným prostriedkom na zníženie negatívnych dopadov korona krízy na podnikateľov, ale aj záťažou pre účtovníkov, ako napr. aj dodatočné povinnosti v štatistike 1. vlny, zobrazovanie informácií o pomoci od EÚ, ktoré neboli v zmluvách, ktoré podnikatelia na jar podpisovali, uvedené.
b) Na podnikateľské prostredie aspoň dočasne pozitívne vplývali tiež odklady splátok úverov (avšak úver „zdražil“ vzhľadom na úroky), zmeny v odpočte daňových strát, v platení preddavkov na daň, posunutie zákonných termínov predkladania daňových priznaní k dani z príjmov a úhrady daní v prospech daňovníkov.
c) Pozitívne vnímame aj zníženie sadzby DPH na úroveň 10 % na niektoré periodiká a potraviny, ktoré spadajú do kategórie zdravé potraviny, zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pri splnení zákonom stanovených podmienok do príjmov 100 tis. eur za rok 2020 (Táto výška však bola pre rok 2021 znížená na 49 790 eur), ako aj zvýšenie hranice pre platenie preddavkov na daň z rpíjmov u fyzických i právnických osôb z 2 500 eur na 5 000 eur.
d) Privítali sme isté zníženie (avšak stále značných) povinností MSP pri výkazníctve o nakladaní s odpadmi.
e) Pozitívum je aj nový druh dotácie na kúpu nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá, ako aj na budovanie infraštruktúry pre tento druh palív s ohľadom na vplyv na životné prostredie a v tej súvislosti zavedenie novej odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky pre elektromobily a plug-in hybridy.
Napriek tomu, že mnohé firmy počas pandémie znížili svoju produkciu, resp. v mnohých prípadoch boli nútené zatvoriť aj svoje prevádzky, účtovníci, v postavení poskytovateľa služieb, museli a musia aj naďalej plne viesť účtovníctvo, výkazníctvo a rôznu administratívnu činnosť, pričom prijímatelia ich služieb často nie sú schopní uhradiť svoje záväzky voči nim. Je faktom, že vedenie účtovníctva je často podceňované, „veď ide len o tie papiere“. Dopady na dane sú potom často prekvapením.
Dnes patrí vedenie účtovníctva ku komplexným službám, ktoré spájajú široké spektrum odborných činností. To, čo vo veľkých firmách vykonáva skupina odborne vzdelaných či vyškolených zamestnancov, musí účtovník ako SZČO, resp. malá sro-čka v aktuálnom čase vykonávať často sám, pričom okrem výkonu svojej profesie účtovníka sa od neho očakáva, že sa bude vyznať aj v základných právnych veciach, v otázkach personalistiky, plánovania, financovania, kalkulácií, fakturácie, skladového hospodárstva, posudzovania a zaraďovania hmotného, nehmotného a finančného majetku, rozborov hospodárskej činnosti, v štatistickom vykazovaní a v neposlednom rade aj v komunikácii s klientom tak, aby mu vedel jednoznačne a zrozumiteľne vysvetliť časté legislatívne zmeny a ich významné dopady na ekonomiku a rozhodovanie v podnikoch.
Ing. Vladimír Sirotka, CSc, Ing. Viera Vašicová, Oľga Vizváryová 13.01.2021

Novšie