HomeAktualityPripomienkovanie

Konzultácie na MZ SR

10.8.2016 rokovanie na MZ SR legislatíve (k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnen

13-ty SNEM SAMP 28.04.2014
Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka o legislatíve pre rodinné podniky
List predsedovi NR SR, Borisovi Kollárovi, 17.8.2022

10.8.2016 rokovanie na MZ SR legislatíve

(k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti…)

Na konzultácii sa zúčastnili 3 členovia SAMP: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Ing. Peter Andrišin, a Bc. Katarína Danajovičová.
Naše pripomienky k tomuto materiálu:

1. Vylúčiť pasívne príjmy § 7 a 8 (zákon o DP) z odvodov do ZP.
2. Súhlas so zrušením odvodov do ZP z dividend.
3. Navrhli sme zrušenie povinnosti uzatvárať zmluvy o PZS.
4. Súčinnosť medzi ZP a SP v poskytovaní údajov je dobrá, ale nesmie to vyvolať tlak na poskytovanie nových informácií  od podnikateľov.
5. Je potrebné zlepšiť informačnú kampaň k zavedeniu elektronických schránok. Pociťujeme malú informovanosť.
6. Zavedenie možnosti pre Dobrovoľné úrazové poistenie SZČO.
7. Prehodnotením odvodov (Invalidné poistenie a pod.) znížiť celkové odvody s cieľom, aby pomer čistej mzdy zamestnanca a ceny práce vzrástol zo súčasných 53-56 % na cca 70 % bez zvýšenia ceny práce u zamestnávateľa.