HomeAktualitySnem

Tlačová správa Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) z 20. Snemu SAMP, konaného on-line 15.6.2021 v Bratislave

Dňa 15.6.2021 sa v  Bratislave konal 20 –ty snem Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov a Slovenského cechu informatiky, účto

SZČO a výkon práce mimo územia SR
List na URSO
Výsledky dotazníka November 2023 členov pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Dňa 15.6.2021 sa v  Bratislave konal 20 –ty snem Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM). Zúčastnení prerokovali správu o činnosti za rok 2020-2021 a konštatovali:

Snem kladne zhodnotil zastúpenie SAMP v rozhodujúcich a poradných orgánoch vlády SR (Ekonomický krízový štáb pri MF SR, Rada vlády SR pre podporu exportu a investície, Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MZ a EZ SR, Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MH SR, Rada pre politiku súdržnosti pod záštitou podpredsedníčky vlády SR, Pracovná skupina pre OBZP na MPSVaR SR, Pracovná skupina pre podnikateľské prostredie na MH SR, Pracovná skupina pre rodinné podnikanie na MPSVR SR, Konzultačnej rade Prezidenta FS SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti v komisii pre podnikateľské prostredie a v komisii pre energetiku).

Dopady korona pandémie

  1. Kladne hodnotíme, že Vláda vyvinula značné úsilie na zmiernenie dopadu na podnikateľské prostredie, a poskytla pomoc rádovo v mld. €.
  2. Osobitne nepriaznivo dolieha na podnikateľský sektor situácia v korona kríze. Počas ostatných dvoch rokov naďalej dochádza k zvyšovaniu celkového finančného zaťaženia malých a stredných podnikov a živnostníkov (MSPaŽ). Dopady najviac pociťujú mikro podniky, MSP, Rodinné podniky a podniky do 20 – 50 zamestnancov.
  3. Podpora, proklamovaná ako vecou všetkých, avšak na jednej strane vláda realizuje podporu napr. cestou udržateľnosti a podpory zamestnanosti, podpory nájmov, ale podnikatelia sú zároveň zaťažovaní zvyšovaním daní z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov.
  4. Opatrenia na zmiernenie dopadu korona krízy nedostatočne rešpektovali postavenie MSP v hospodárskom priestore a ich podielu na trhu práce. Pri zavretých prevádzkach boli preferované veľké korporácie, nadnárodné obchodné reťazce, pričom dopady pandémie boli najťažšie práve na sektor MSP, menšie obchodné prevádzky, remeselné živnosti, gastro prevádzky, živnostníci a sektor služieb, kde dominujú práve MSP.
  5. Vo vzťahu k MSP boli opatrenia vo viacerých prípadoch administratívne náročné. Často tak vznikali aj chyby v žiadostiach, najmä MSP a živnostníkov. Pomoc často meškala a  spektrum činnosti živnostníkov celkom nepokrývala.
  6. V súčasnosti sa predpokladá vlna pandémie, ale pociťujeme absenciu reálneho plánu podpory podnikateľského sektora v predstihu, jasné stanovenie „Podniku v ťažkostiach“ a podmienky a sumy podpory.

Aj počas pandémie dochádza k zvyšovaniu finančného zaťaženia podnikateľského sektoru.

Podnikatelia negatívne vnímajú ďalší nárast odvodov, ceny práce,  vo vzťahu k zvyšovaniu minimálnej mzdy, zvyšovania príplatkov za prácu počas víkendov a nočnú prácu, vymeriavacích základov sociálnych a zdravotných odvodov, zvyšovanie daní z nehnuteľností najmä v roku 2020/21 v rozpätí až 50-400 %., miestnych daní, rastom cien energií, vody, likvidácie odpadu, zdravotných odvodov z dividend, uplatňovaním Transferového oceňovania v podnikoch rodinného charakteru, tiež Koncesionárske poplatky zamestnávateľov v závislosti od počtu zamestnancov.

Podnikatelia pociťujú nedostatočné znižovanie administratívnej záťaže.

Najmä značným množstvom noviel legislatívnych noriem (Živnostenský zákon, zákon o dani z príjmov, zákon o DPH…) a viacerých zmien účtovných a daňový výkazov (ako Daňové priznanie kontrolný výkaz DPH, .. ).

Tiež  nedoriešením zámeru,  nepredkladať a nevyžadovať doklady, už raz predložené štátnej správe,  pokračovanie systému Pracovnej zdravotnej služby cez sprostredkovateľa pre MSP a Živnostníkov.

Snem konštatoval, že pretrváva nedostatočná vymáhateľnosť práva, aj  s následkom  druhotnej platobnej neschopnosti malých podnikov.

V priestore MSPaŽ pociťujeme výrazný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Systém duálneho  vzdelávania nie je  efektívne použiteľný pre mikropodniky a živnostníkov – zamestnávateľov.

MSP a živnostníci pociťujú nedostatočnú podporu pri zavádzaní a využívaní obnoviteľných zdrojov energie.

 

Bratislava

Snem SAMP 15.6.2021