HomeAktualityPripomienkovanie

Konzultácie na MPSVaR

23.8.2016 rokovanie na MPSVaR k legislatíve   prebehli konzultácie   k návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovensk

Memorandum SAMP z XXI. Snemu konaného 05.05.2022 v Bratislave
Memorandum k situácii v oblasti energetiky, cien, elektriny, plynu a materiálových vstupov + sprievodný list na MH SR
Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014

23.8.2016 rokovanie na MPSVaR k legislatíve

 

prebehli konzultácie   k návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie, na ktorých sa zúčastnili a k danému návrhu vzniesli naše pripomienky:

Ing. Vladimír Sirotka CSc, Ing. Peter Andrišin  a Bc. Katarína Danajovičová

Navrhli sme:

  1. Pre SZČO možnosť dobrovoľného úrazového poistenia
  2. Neodporučili sme diferencovať podmienky BOZP podľa veku ( „definícia staršieho zamestnanca “ )
  3. Navrhli sme zrušiť povinnosť zmluvne za úhradu zabezpečovať Pracovnú zdravotnú starostlivosť
  4. Požadovali sme zahrnúť všetky vyvolané výdavky na OBZP do daňových výdavkov. (Pitný režim).
  5. Ustanoviť možnosť Dobrovoľného úrazového poistenia pre SZČO.
  6. Prihlásili sme sa ako SAMP k viacerým aktivitám zamestnávateľských zväzov (úlohám v stratégii).

Navrhli sme reprezentanta SAMP do pracovnej komisie BOZP na MPSVaR,  Ing. Miroslava Majtáza