Konzultácie na MK SR

HomeAktualityPripomienkovanie

Konzultácie na MK SR

11.5.2016 rokovanie na MK SR Predložili sme stanovisko SAMP k návrhu zvýšených platieb za Rozhlasové a TV vysielanie (koncesné poplatky): 1. Návrh

Podporte nás 2 % z Vašich daní
13-ty SNEM SAMP 28.04.2014
Odhalenie chýb v zaslanom kontrolnom výkaze

11.5.2016 rokovanie na MK SR
Predložili sme stanovisko SAMP k návrhu zvýšených platieb za Rozhlasové a TV vysielanie (koncesné poplatky):

1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v závislosti od počtu zamestnancov. Toto je duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti.
Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za zamestnávanie a pôsobí kontraproduktívne voči zámeru zvyšovania zamestnanosti.

2. RTVS pôsobí v polohe štátne organizácie (je dotovaná štátom a z tohto pohľadu nie je nezávislá) a ako taká by mala byť financovaná zo ŠR. Ak má zamestnávateľ platiť takúto úhradu v prospech RTVS, mal by platiť do ŠR.

3. V súčasnosti je registrovaných cca 170 tis. PO a cca 330 tis. FO, z ktorých až 98 % tvoria MSPaŽ. Počet zamestnávateľov, platiteľov úhrad je v r. 2015: 47 813 platiteľov, z toho 93,02 % zamestnávateľov, malých podnikov do 49 zamestnancov.
Dopad navrhovaného zvýšenia úhrad má ťažiskový a výrazný dopad na cieľovú skupinu MSPaŽ, s čím nemôžeme súhlasiť.
4. V kontexte už prijatých legislatívnych opatrení v iných oblastiach podnikateľského prostredia navrhujeme vyňať s tejto povinnosti zamestnávateľov so zamestnancami do 20 zamestnancov.

5. Návrh riešenia legislatívnej úpravy úhrad v budúcnosti formou vyhlášky MK SR zavádza uplatnenie určitého režimu priameho financovania rezortom (vládou) RVTS. Nesúhlasíme s takýmto riešením a navrhujeme zachovať režim schvaľovania takejto legislatívnej úpravy formou zákona prerokovaného NR SR.

6. SAMP nesúhlasí so zvýšením pokút za neodvedenie platieb.

7. Poznamenávame, že v rámci vysielania reklám v okruhoch RTVS sú tieto služby inzerujúcemu spoplatňované. V prevádzke podnikateľa (napr. gastro prevádzky a pod.) sú tieto reklamy šírené a poskytované občanom a takto sa reklama dostáva k cieľovej skupine, potencionálnemu zákazníkovi. Táto služba podnikateľa, zamestnávateľa však nie je hradená. Navrhujeme začať diskusiu o spôsobe úhrady podnikateľovi, ktorý túto službu vlastne RTVS poskytuje.

Stanovisko sme zaslali aj Klubu 500, SBA Bratislava, AZZZ, Ministerstvu hospodárstva SR a ďalším.