HomeAktualityFórum

Memorandum

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident                               Memorandum Prieskum stavu podnikateľského prostredia a návrhy

SITA- Malým podnikom by pomohlo rodinné zdaňovanie
List predsedovi vlády SR, Eduardovi Hegerovi, 25.8.2022
Správa o priebehu konferencie Česko – Slovenský deň Rodinného podnikania a konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“

logo-samp-male
Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

prezident

 

                            Memorandum

Prieskum stavu podnikateľského prostredia a návrhy na jeho zlepšenie
Dolu podpísané organizácie prerokovali výsledky prieskumu stavu podnikateľského prostredia a postavenie najmä malého a stredného podnikania a živnostníkov v hospodárskom priestore Slovenska.

Vo výsledkoch prieskumu rezonovalo viacero otázok, ktoré respondenti považovali za prekážky v podnikateľskom prostredí, u ktorých sa javí naliehavá potreba ich riešenia, najmä 10 uvedených problémov.

Prieskum bol zároveň zameraný aj na návrhy okruhov problémov, ktorých riešenie by zlepšovalo podnikateľské prostredie. V rámci prieskumu bolo podané množstvo návrhov, ktoré vychádzali z praktických skúsenosti jednotlivých respondentov. Z týchto je uvedených 10 najčastejších. Zúčastnené organizácie majú za to, že práve tomuto sektoru, sektoru MSP a živnostníkov je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, už len s toho dôvodu, že tvorí najväčšiu skupinu zamestnávateľov a na zamestnanosti sa podieľa vyše 70 –timi %.

Dolu podpísané organizácie poukazujú na potrebu riešenia uvedených problémov a vyjadrujú ochotu spolupracovať navzájom a taktiež so štátnou správou, samosprávou a dotknutými organizáciami pri riešení týchto otázok.

Signatári toto memorandum zasielajú premiérovi Vlády Slovenskej republiky s tým, že vyjadrujú želanie ustanoviť pracovné skupiny pre jednotlivé otázky, do ktorých sú pripravení delegovať svojich zástupcov z radu odborníkov.

V Bratislave, dňa 03.10.2014
Signatári memoranda

 

 

Slovenská asociácia malých podnikov
Ing. Vladimír Sirotka prezident

Asociácia správcov registratúry
Ing. Jozef Vážny predseda
Ing.Miroslav Majtáz podpredseda

Cech strechárov Slovenska
Ing. Eduard Jamrich predseda

Cech zváračských odborníkov
Doc. Ing. Jozef Jasenák Phd predseda

Slovenská živnostenská komora
Dipl.Ing. Tomáš Novotný predseda
Ervín Boháčik podpredseda

Slovenský cech informatiky ,účtovníctva a manažmentu
Ing. Eva Drozdová

Spoločnosť údržby, výroby a montáži podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky
Ing. Vendelín Íro prezident

Zväz stavebných podnikateľov slovenska
Ing.Zsolt Lukáč prezident
Ing. Vladimír Jurík viceprezident

Zväz strojárskeho priemyslu
Ing.Alexej Beljajev prezident
Ing. Juraj Borgula viceprezident

Ostium s.r.o.
Ing. Miroslava Ostrihoňová konateľ

Profini n.o.
Ing. Peter Herc riaditeľ

SOLARVOLT PLUS, s.r.o.
Ing. Dušan Sirotka konateľ