HomeAktualitySnem

Správa o priebehu konferencie Česko – Slovenský deň Rodinného podnikania a konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“

Podporte nás 2 % z Vašich daní
Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe
Členská základňa

Správa z priebehu Medzinárodnej konferencie  „Česko – Slovenský deň rodinného podnikania“  21.09.2021 a regionálnych konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“ v období IV štvrťroku 2021, konaných pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Milana Krajniaka, organizovanej Slovenskou asociáciou malých  a stredných podnikov a živnostníkov v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a priebehu regionálnych konferencií so zahraničnou účasťou „Rodinné podnikanie na Slovensku“, konané pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Milana Krajniaka, 21.09.2021 sa konala V. Medzinárodná konferencia „Česko – Slovenský deň rodinného podnikania“

     Organizovaná:

Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov (SAMP) v spolupráci so SŽK a SOPK.

Záštitu prevzali:

za ČR p. Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu vlády ČR,

za SR p. Milan Krajiniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Konferencia prebehla v dvoch častiach:

 I. Medzinárodná vedeckú časť – online
II. Medzinárodná konferenciu o Rodinných podnikoch v ČR a SR – on line

  1. časť.

8:00 – 12:00 „Medzinárodná vedecká konferencia“ – Rodinné podnikanie: špecifiká, prínosy, výzvy

Rokovanie prebehlo v paneloch:

  1. 1. Charakteristiky a atribúty
  2. Stratégia a riadenie rodinných podnikov
  3. Obchodné výsledky a rast
  4. Dynamika a medziľudské vzťahy
  5. Postupnosť a nástupníctvo
  6. Vlastníctvo, uplatnenie moci a správa rodinného majetku

Na konferencii vystúpil rad osobností z akademickej a vedeckej sféry.

Za SR: Doc. Monika Naďová Krošláková Ekonomická univerzita v Bratislave, –  Vzdelávanie a činnosť Centra  rodinného podnikania EU BA.

Za zástupcov podnikateľského sektora predniesli hlavné príspevky:

AMSP ČR. Bc. Eva Svobodová, prezentácia projektu TA ČR TL 02000434 – „Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví“

SAMP: Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dipl. Mgmt.  –  „Sociálne aspekty Rodinného podniku“

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, Projekt – „Podpora udržateľného rozvoja Rodinného  podnikania v SR“.

Plánovaný výstup: Rozšírený zborník abstraktov prednesených príspevkov.

Súčasne prebehla diskusia o možnosti prípravy spoločnej medzinárodnej monografie.

 

2. časť

12:00- 18:00 „Česko slovenská konferencia pre Rodinné podniky“ – Kvalita rodinného podnikania ako jeho nefinančná hodnota. (Priebeh konferencie, príloha č. 3)

Vystúpenie ministrov ČR a SR:

1. doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu ČR a ministr dopravy ČR
Rozvoj rodinného podnikání v ČR, jak vypadá rodinné podnikání v ČR, spolupráce se SR
2. Bc. Milan Krajniak – minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Stav a rozvoj rodinného podnikania v SR, spolupráca s ČR
3. Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR,
Základní info o rodinném podnikání v ČR, proč se mu AMSP ČR věnuje, zapojené firmy, partneři, projekt, výsledky, registrace rodinných podniků
4. Ing. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a   živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,
Základná informácia o SAMP a rodinnom podnikaní v SR
5. Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, předsedkyně Rady kvality ČR,
6. MVDr. Jaroslav Karahuta – predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné   prostredie
Rodinná farma, ako základný predpoklad udržateľnosti v poľnohospodárstve a v rozvoji
vystupujú spoločne.

Moderuje paní Bc. Eva Svobodová, MBA

Zástupcovia obidvoch asociácií
Spoločná diskusia o rodinnom podnikaní, Moderuje Eva Svobodová,
7.    Ing. Libor Musil – místopředseda představenstva AMSP ČR, garant projektu Rodinná firma a           držitel ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014,
Stav rodinného podnikania v ČR
8.    Ing. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a          živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,
Projekt udržateľného rozvoja RP a RF v SR.
9.  Mgr. Kristýna Strnadová – projektová manažerka AMSP ČR,
Predstavenie výstupov medzinárodného projektu o rodinnom podnikaní (SUFABU)
10. Ing. Ladislav Šutý MPSVR SR – Stav v ukotvení Definície RP a RF v legislatíve SR

Vystúpenie konkrétnych rodinných podnikov ČR a SR
Česká časť rodinných firiem
11. Pešek Machinery – Michal Pešek
12. Statek Kuthan – Tomáš Kuthan
Moderuje Libor Musil, místorpředseda AMSP ČR
Slovenska časť rodinných firiem
13. Andrea Panšulovie – Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem , rodinná firma
14. Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. – predseda Cechu  zváračských odborníkov, člen SAMP,   vzdelávanie rodinná firma
Moderuje prezident Vladimír Sirotka, prezident SAMP

Vzdelávanie v rodinných podnikoch
doc. Ing. Naděžda PETRŮ, Ph.D., VŠFS,
doc. Ing. Petra RYDVALOVÁ, Ph.D., TUL,
prof. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D., VŠE Praha,
doc. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. – EUBA, obchodná fakulta, Centrum rodinného podnikania
Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dipl. Mgmt.,

Moderuje Naděžda Petrů
15:30  Záver:
Zhrnutie konferencie, spoločná Deklarácia AMSP ČR a SAMP
Tlačová správa s konferencie

Od 90 -tých rokov rodinné podniky postupne rástli a stali sa silnejšími. Vytvárajú dôležitú infraštruktúru v štáte a v regiónoch, pričom Ich špecifickosťou je interakcia rodiny a podnikania, interakcia medzi racionálnym svetom podnikania a emocionálnymi rodinnými väzbami a vzťahmi. Historicky zvládli povojnovú fázu obnovy, menové odtrhnutie, protiinflačné opatrenia, svetovú hospodársku krízu a v neposlednom rade krízu spôsobenú koronavírusom. Medzi základné princípy ich úspechu patrí múdrosť prechádzajúca z generácie na generáciu, hrdosť na značku, dôvera, flexibilita, stabilná firemná kultúra, rýchlosť rozhodovania, lojalita, čestnosť, etika, zodpovednosť voči budúcim generáciám a schopnosť motivovať ľudí v ich okolí, podporovať rozvoj regiónu atď. Tieto charakteristiky sa postupne stávajú dôležitým generátorom materiálnych aj sociálnych  hodnôt, a bohatstva rodiny a štátu.

Konferencie o význame, úlohe Rodinných podnikov a Rodinných fariem v sociálno – hospodárskom priestore budú na národnej báze  pokračovať . Na Slovensku ešte v v r 2021 sa predpokladá uskutočnenie piatich konferencií.

Regionálne konferencie „Rodinné podnikanie na Slovensku“ ,konaných pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Bc. Milana Krajniaka, organizované Slovenskou asociáciou malých  a stredných podnikov a živnostníkov v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

1. Regionálna konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ región Stredné Slovensko, Zvolen, Banská Bystrica konaná vo 6.10.2021 vo Zvolene.

V regióne stredné Slovensko konferenciu organizovalo OZ NARA SK, člen SAMP a regionálnym garantom bol p. Ing. Ján Plesník,  zástupca regionálne kancelárie SAMP vo Zvolene a Ing. Dušan Kováč, zástupca regionálnej kancelárie SAMP v Banskej Bystrici.  Konferencia bola organizovaná na pôde Technickej univerzity vo Zvolene a zúčastnili sa aj poslucháči Ekonomickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici.  SW Služby centrálneho provajdera zabezpečovala Technická univerzita vo Zvolene.

  1. Regionálna konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ región južné Slovensko, Štúrovo,  Nové Zámky, konaná 27.10.2021 v Štúrove. 

V regióne južné Slovensko onferenciu organizovala Súkromná spojená škola Štúrovo, rodinný podnik, člen SAMP a regionálnym garantom bol Ing. Ondrej Mokoš,  zástupca regionálnej kancelárie SAMP v Štúrove,  v spolupráci  s p. Doc. Janou Matušovou Bránikovou.. Konferencia bola organizovaná na pôde Súkromnej spojenej školy v Štúrove a zúčastnili sa aj poslucháči školy. SW Služby centrálneho provajdera zabezpečovala Technická univerzita vo Zvolene.

  1. Regionálna konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ región západné Slovensko, Trnava, 24.11.2021

V regióne západné Slovensko Konferenciu organizoval Cech zváračských odborníkov, rodinný podnik, člen SAMP a regionálnym garantom bol doc. Ing. Jozef Jasenák  zástupca regionálnej kancelárie SAMP v Trnave.  Konferencia bola organizovaná na pôde Cechu zváračských odborníkov v Trnave. SW Služby centrálneho provajdera zabezpečovala Technická univerzita vo Zvolene.

  1. Regionálna konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ región Bratislava, Bratislava 9.12.2021.

V regióne Bratislava  Konferenciu organizoval Actoris System, s.r.o., rodinný podnik, člen SAMP a regionálnym garantom bol Ing. Vladimír Sirotka, PhD.,  zástupca regionálnej kancelárie SAMP v Bratislava.  Konferencia bola organizovaná na pôde Actoris System, s.r.o. Konferencia sa konala s medzinárodnou účasťou zástupcu partnerskej organizácie Aociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, p. doc. Libomíra Musila, PhD., místopředsedu  AMSP ČR. SW Služby centrálneho provajdera zabezpečovala Technická univerzita vo Zvolene.

Bratislava 5.5.2022

Sirotka