HomeAktualitySnem

Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania z IX. Konferencie k RP

Vedecká konferencia na tému „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016“
Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014
Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania, prijatá dňa 9.12.2021 účastníkmi IX. Konferencie k Rodinnému podnikaniu v Bratislave, ako záverečnej konferencie cyklu regionálnych konferencií na Slovensku v roku 2021.

Konferencie  boli konané pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Milana Krajniaka, organizované Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Konferencie prebehli tiež s podporou a za účasti významných štátnych inštitúcií, poslancov NR SR, významných  univerzít, a so zahraničnou účasťou.

Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania na Slovensku, reaguje na príspevky a podnety účastníkov cyklu konferencií k otázkam špecifík Rodinného podnikania a obsahuje hlavná návrhy na zlepšenie postavenia a podnikateľského prostredia Rodinného podnikania. Jej text nadväzuje na výstupy vykonaných prieskumov, na overené skúsenosti, i skúsenosti ďalších krajín a poznanie špecifík rodinného podnikania v SR.

Rodinné podnikanie zaujíma významné  miesto v sociálno – hospodárskom priestore Slovenska a rodinné podniky dnes tvoria 60 – 65 % súkromných podnikateľských subjektov. Udržujú národné tradície, vykrývajú potrebné oblasti služieb pre občanov, zisk reinvestujú späť do rozvoja firiem, dodržiavajú zásady sociálnej spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti. Tým sa stali motorom zamestnanosti a rozvoja podnikania vo všetkých našich regiónoch a postupne sa rozvinuli do pozície jedného z najvýznamnejšieho segmentu národného hospodárstva. Sú významnými zamestnávateľmi, nositeľmi priaznivej firemnej kultúry a stabilizátorom v podnikateľskom prostredí.

V súčasnosti dochádza k odovzdávaniu vedenia a vlastníctva z generácie zakladateľov na prvú generáciu rodinných nástupcov. Stabilita rodinných vzťahov je najviac ohrozená práve v dobe procesu medzigeneračného odovzdávania firiem a v tomto procese potrebujú aj zvýšenú pozornosť a podporu zo strany Vlády SR, samospráv a príslušných inštitúcií.

Signatári predkladajú Deklaráciu Vláde SR a vyzývajú, aby v ďalšom období cielene, a programovo podporovala ďalší rozvoj rodinného podnikania,  predovšetkým so zmeraním podpory na:

– Ukotvenie definície Rodinného podnikania MPSVR SR a SAMP, prezentovanej na regionálnych konferenciách v legislatíve SR

– Podporiu aj súvisiace úpravy existujúcej legislatívy s cieľom rešpektovania  špecifík Rodinného podnikania, najmä sociálnej role rodinných podnikov-  Investície a udržateľnosť rodinných podnikov ako ťahúňov z krízy, vyvolanej covid pandémiou, v tej súvislosti modifikovať schémy „covidových podpôr“ s cieľom eliminovať   možné zneužitie poskytovaných finančných prostriedkov –  Motiváciu majiteľov RP tak, aby vlastné zdroje reinvestovali predovšetkým do rozvoja svojich podnikov-  Expanziu podnikania RP, a to aj do zahraničia.- Rozvoj dostupnosti celoživotného vzdelávania a poradenstva k rodinnému podnikaniu pre nástupcov či zamestnancov rodinných firiem, ktoré povedie k úspešnému medzigeneračnému odovzdávaniu, expanzii a zakladaniu ďalších rodinných podnikov a živností.-  Propagáciu výhod rodinného podnikania a uznanie ich významnosti pre celú spoločnosť.- Dostupnosť “úverového kapitálu“ pre udržateľnosť rodinného podnikania,  tak potrebného pre rozvoj rodinných podnikov .  V tej súvislosti tiež:- Ustanoviť Národný projekt v oblasti podpory a rozvoja Rodinného podnikania v gescií Slovenskej asociácii malých a stredných podnikov a živnostníkov,  Slovenskej živnostenskej komory a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory- Ustanoviť podporný fond Rodinného podnikania, orientovaný na sektor MSP a Rodinného podnikania a tým aspoň s časti vyvážiť nepomer medzi podporou zahraničných investorov a domácich podnikateľov  Účastníci konferencie vyjadrujú presvedčenie, že vďaka spolupráce rodín majiteľov Rodinných podnikov s Vládou SR, samosprávami našich regiónov a inými relevantnými inštitúciami vytvoríme predpoklady k trvalému rozvoju a udržateľnosti Rodinného podnikania na Slovensku. Tieto zámery plne korešpondujú so zámermi EÚ, vyjadrené v Charte malých podnikov a Smoll Business Act.  V rodinnom podnikaní vidíme budúcnosť našich krajín.

V Bratislave, 9.12.2021