HomeAktualitySnem

Memorandum SAMP z XXI. Snemu konaného 05.05.2022 v Bratislave

Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania z IX. Konferencie k RP
Problematika stravných lístkov a nedeľného predaja

Snem kladne hodnotil fakt, že SAMP získala v uplynulom období zastúpenie a možnosti aktívne predkladať materiály v rozhodujúcich orgánoch a poradných orgánoch rezortov:

V orgánoch štátnej správy a orgánoch NR SR
 Rada vlády pre export a investície pri MH SR a MZVEZ;
 Ekonomický krízový štáb pri MF SR;
 Rada pre politiku súdržnosti pod podpredsedníčkou vlády SR;
 Pracovná skupina pre OBZP na MPSVaR SR;
 Pracovná skupina pre podnikateľské prostredie na MH SR;
 Pracovná skupina pre rodinné podnikanie na MPSVR SR;
 Konzultačná rada Prezidenta FS SR;

V orgánoch NR SR:
 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti;
 Komisia pre podnikateľské prostredie;
 Komisia pre energetiku.

Snem s poľutovaním konštatoval, že po zrušení Rady vlády pre export a investície pri MH SR a MZVEZ SR, kde SAMP aktívne dlhodobo pracovala, bolo v súčasnosti zastúpenie
SAMP v následnej Rade vlády pre konkurencie schopnosť a produktivitu pri MH SR neakceptované.
Tento krok MH SR neprispieva k proklamovanej spolupráci a je krokom späť.

1. SAMP dôrazne žiada:
Zaradiť zastúpenie štatutára SAMP v Rade vlády pre export a investície ako kontinuálne pokračovanie v doterajšej činnosti.
A/ Podnikateľské prostredie s akcentom na MSP a Rodinné podnikanie a ukotvenia. Definície RP v legislatíve SR.
Snem pri svojom rokovaní:
 Vyhodnotil cyklus 6 – tich medzinárodných a regionálnych konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“ v r. 2021 a návrhom Definície Rodinného podniku.
 Vyhodnotil ako veľmi úspešnú spoluprácu s partnerskými organizáciami „Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR“ a „Asociace soukromého zemědelství ČR“
 Zdôraznil potrebu podpory ďalších prác na prieskume stavu MSP a RP, ktorý SAMP vykonala v r. 2017 – 2022 a spracovanie návrhov legislatívnych úprav pre implementáciu Rodinného podnikania do legislatívy SR, ktorá v súčasnosti RP ako taký nepozná. Na prieskume v r. 2022 sa bude pokračovať v úzkej spolupráci s „Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR“.
Venoval sa ďalšiemu rozvoju spolupráce a odsúhlasil konanie spoločnej konferencie ČR – SR v septembri 2022.
 SAMP eviduje viacero inovatívnych nápadov z prostredia MSP, ktoré vo všeobecnosti nekladú extrémne požiadavky na financie pri ich realizácii. Je potrebné podporiť inovatívny duch domácich podnikateľov.

2. SAMP žiada vládu SR a poslancov NR SR
O schválenie návrhu zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike s ukotvením Definície Rodinného podniku podľa návrhu SAMP a MPSVR SR.

3. SAMP navrhuje vláde SR ustanoviť Národný projekt so zameraním na pokračovanie prieskumu MSP a RP s cieľom špecifikovať návrh noviel legislatívy v súvislosti s ukotvením definície Rodinného podnikania v legislatíve SR. Národný projekt by mal byť realizovaný pod gesciou Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskej živnostenskej komory a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory B/ Podpora podnikania počas covid pandémie a opatrenia Snem pri svojom rokovaní:

 Kladne zhodnotil to, že vláda vyvinula značné úsilie na zmiernenie dopadu na podnikateľské prostredie a poskytla pomoc rádovo v mld. € v korona kríze;
 Konštatoval, že veľmi účinné sa javili opatrenia MPSVR SR, tiež opatrenia MH SR v oblasti podpory nájomcov, ktoré však boli tlmené podmienkou súhlasu prenajímateľa so spoluúčasťou, však pre rast nákladov tento s dohodou nesúhlasil;
 Konštatoval, že napriek tomu sa vo vzťahu k MSP boli vo viacerých prípadoch administratívne náročné. Často tak vznikali aj chyby v žiadostiach, najmä u MSPa živnostníkov. Pomoc často meškala a spektrum ich činnosti celkom nepokrývala.

4. SAMP dôrazne žiada vládu SR: vzhľadom na predpoklad ďalšej vlny pandémie o spracovanie reálneho plánu efektívnej podpory podnikateľského sektora, so stanovením jednoduchých podmienok, konkrétnych súm podpory tak, aby sa podnikateľské prostredie mohlo včas pripraviť.
C/ Súčasný nepriaznivý trend zvyšovania cien energií a surovín a ich dopad na ceny tovarov a služieb.
Snem skonštatoval:
 Po korona kríze Osobitne nepriaznivo dolieha na podnikateľský sektor zvyšovanie cien energií a materiálových vstupov;
 Naďalej tak dochádza k zvyšovaniu celkového finančného zaťaženia malých a stredných podnikov a živnostníkov (MSPaŽ). Dopady najviac pociťujú mikro podniky, MSP, Rodinné podniky a podniky do 20 – 50 zamestnancov;
 Sektor MSP je najväčším zamestnávateľom, má cca 72 % – ný podiel na trhu práce, pričom je najzraniteľnejším sektorom, priamo sa dotýkajúci rodín;
 K zvyšovaniu finančného zaťaženia prispieva tiež napr.:
– Zvyšovanie daní z nehnuteľností, najmä v roku 2019/21 v rozpätí až 50-400 %;
– Rast cien plynu, el. energie, vody, miestnych daní a poplatkov, ako OLO a pod;
– Koncesionárske poplatky zamestnávateľov v závislosti od počtu zamestnancov;
– Ďalší nárast celkovej ceny práce, spôsobenej rastom odvodov, zvýšením príplatkov za prácu v So, Ne, nočnú prácu… ;
– Absencia ohraničenia maximálnych vymeriavacích základov odvodov do SP, NP.

5. SAMP žiada Vládu SR
Prijať účinné opatrenia podpory pre podnikateľský sektor v súvislosti so zvyšovaním cien energií, materiálov a surovín, s cieľom čo najviac minimalizovať tieto nepriaznivé dopady.

6. SAMP žiada vládu SR aby prijímané opatrenia boli formulované tak, aby ich dopad nespôsobil negatívny dopad na ekonomiku a hospodárstvo SR. SAMP nesúhlasí s opatreniami, ktoré by ohrozili chod podnikov, vrátene MSP.

Snem skonštatoval:
 Všetky práce na prieskume MSP a RP a návrhov na legislatívne úpravy vykonáva SAMP dlhoročne bezodplatne, dobrovoľnícky svojimi členmi a dobrovoľníkmi spolupracujúcich organizácií a uskutočňuje sociálny dialóg vo vzťahu ako ku svojim členom, tak k okoliu, štátnej správy, samosprávy a občianskych združení; SAMP vykonáva rozsiahlu činnosť sociálneho dialógu, ale nemôže sa uchádzať o finančný príspevok na túto činnosť, o ktorú sa v súčasnosti môžu uchádzať len organizácie s členstvom v Rade HSD, a spĺňajúce podmienku 100.000 zamestnancov v portfóliu. Táto podmienka je v prostredí MSP prakticky nesplniteľná a miliónové dotácie na činnosť takto čerpajú len veľké zamestnanecké zväzy a združenia. V súčasnosti eviduje SAMP v portfóliu cca 79.252 zamestnancov a je najväčšou organizáciou MSP. Je potrebné prihliadať na Chartu pre malé podniky, ratifikovanú v Maribore 23.apríla 2002 a schválenú uznesením Vlády SR č. 333 z 3.apríla 2002Small , tiež na plnenie záverov Business Act., kde takéto podmienky nie sú uvedené.

7. SAMP žiada vládu SR:
O zastúpenie SAMP v Rade HSD, a o možnosť čerpať finančné príspevky na sociálny dialóg.
Snem skonštatoval:
 MSP a RP sú veľkým zdrojom inovačných nápadov a riešení. Tieto iniciatívy však nemajú dostatočnú podporu.
D/ Podpora inovácií s ťažiskom na rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP a RP

8. SAMP navrhuje Vláde SR:
Ustanoviť podporný fond pre inovácie, orientovaný na sektor MSP a Rodinného podnikania a tým aspoň s časti vyvážiť nepomer medzi podporou zahraničných investorov a domácich podnikateľov.

V Bratislave,
Snem SAMP 05.05.2022
Prezídium SAMP 12.5.2022