HomeAktualitySnem

XXIII. SNEM SAMP

                   Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP)  XXIII. Snem SAMP v Bratislave   Dňa 04.06.2024 sa v Brat

VII. Konferencia Rodinné podnikanie na Slovenku 27.10.2021
2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ, 27. 6. 2023
Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

                   Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP)

 XXIII. Snem SAMP v Bratislave

 

Dňa 04.06.2024 sa v Bratislave konal XXIII. Snem Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM).

Rokovania Snemu sa zúčastnili:

Poslanci NR SR, Výboru pre hospodárske záležitosti, a pozvaní hostia: SAV SR, Ministerstva dopravy SR,  MPSVaR,  MH SR, zástupcovia spolupracujúcich organizácií a škôl.

Snem viedol prezident Ing.Vladimír Sirotka,CSc.

Snem kladne hodnotil fakt, že SAMP získala v uplynulom období ďalšie zastúpenie a možnosti aktívne predkladať materiály v rozhodujúcich orgánoch  a poradných orgánoch rezortov, okrem iného ako:

 1. Rada vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EU,
 2. Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027
 3. MIRRI Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+.
 4. Konzultačnej rade Prezidenta FS SR
 5. Rada vlády SR pre podporu exportu a investície u predsedu vlády SR

 

Snem okrem vnútorných záležitostí bol zameraný na kľúčové oblasti:

 1. Podpory rasu a udržateľnosti rozvoja Rodinného podnikania ako výrazného prvku stability ekonomiky rodiny ako základného sociáneho článku spoločnosti a vytvorenie podmienok pre zachovanie mladých ľudí Vyhodnotenie cyklu 5 – tich medzinárodných a regionálnych konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“ v r. 2023/24 a postup implementácie zákona do legislatívy SR

 Prijaté závery Snemu:

I. Vyhodnotil postup implementácie  Rodinného podniku, spracovaného SAMP a MPSVR SR a  Podporil zámer SAMP, projekt podpory a trvalej udržateľnosti RP v SR v spolupráci s platformou RP: SAMP, SŽK, APF, PAS, SCIUM   v zmysle implementácie  novely zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike.

II. Snem zdôraznil nutnosť pokračovania prieskumu, identifikácie prekážok rozvoja RP a návrhu legislatívnych úprav nutných pre komplexnú implementáciu  Rodinných podnikov v legislatíve SR. V spolupráci Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. a Združení podnikatelú v zemědelství ČR.

III. Konštatoval, že projekt SAMP, predložený MH SR podpory prieskumu MSP a RP a pokračovaní v projekte je v riešení.  Snem prijal uznesenie, požiadať Vládu SR o ustanovenie Národného projektu pre spracovanie legislatívnych návrhov pre komplexnú implementáciu  Rodinných podnikov v legislatíve SR v gestorstve SAMP

IV. Zdôraznil potrebu podpory ďalších prác na prieskume stavu MSP a RP, ktorý SAMP    vykonala a spracovanie návrhov legislatívnych úprav, zmierňujúcich prekážky pri činnosti RP, najmä ako napr.:

 • Vypustiť povinnosť transferového oceňovania medzi rodičmi a deťmi pri ich podnikaní v priestoroch nehnuteľností v majetku rodičov, resp. používajúci majetok rodičov
 • Náklady na vzdelávanie následníka RP ustanoviť ako výdavky, znižujúce základ dane z príjmu rodinného podniku
 • Pri nástupníctve v RP a jeho zachovaní neuplatňovať inštitút daňového zaťaženia „odovzdania“ majetku, nakoľko ten zostáva, mení sa len predstaviteľ RP a pod.

Všetky práce na prieskume MSP a RP a návrhov na legislatívne úpravy vykonáva SAMP bezodplatne, dobrovoľnícky svojimi členmi a dobrovoľníkmi spolupracujúcich organizácií.

V. Zvyšovanie finančného zaťaženia podnikateľského sektora v kontexte súčasného zvyšovaní cien energií a vstupov.

 1. Kladne hodnotíme, že Vláda vyvinula značné úsilie na zmiernenie dopadu na podnikateľské prostredie a poskytla pomoc rádovo v mld. € v korona kríze.
 2. Vo vzťahu k MSP boli však Opatrenia vo viacerých prípadoch administratívne náročné. Často tak vznikali aj chyby v žiadostiach, najmä MSP a živnostníkov. Pomoc často meškala a  spektrum činnosti živnostníkov celkom nepokrývala.
 3. Po korona kríze Osobitne nepriaznivo dolieha na podnikateľský sektor zvyšovanie cien energií a materiálových vstupov. Naďalej tak dochádza k zvyšovaniu celkového finančného zaťaženia malých a stredných podnikov a živnostníkov (MSPaŽ).Dopady najviac pociťujú mikro podniky, MSP, Rodinné podniky a podniky do 20 – 50 zamestnancov.
 4. K zvyšovaniu finančného zaťaženia prispieva aj:
 • Zvyšovanie daní z nehnuteľností, najmä v roku 2024 až o 50% (v r. 2019/21 v rozpätí až 50-400 %.
 • Rast cien plynu, el. energie, vody, miestnych daní a poplatkov, likvidácie a odvozu ..
 • Ďalší nárast celkovej ceny práce, spôsobenej rastom odvodov, zvýšením príplatkov za prácu v So, Ne, nočnú prácu…
 • Absencia ohraničenia maximálnych vymeriavacích základov odvodov do SP, NP
 • Snem nesúhlasí s opatreniami, ktoré by ohrozili chod podnikov, vrátene MSP.
 • Snem konštatoval, že značnou prekážkou v rozvojových zámeroch podnikateľského prostredia, z pohľadu asociácie najmä MSP, živnostníkov, ale aj občanov, FO je pomalé až nereálne odstraňovanie „čiernych“ stavieb a to aj v prípade, keď na odstránenie takejto stavby, umiestnenej na pozemku developera, MSP sú splnené všetky zákonné podmienky (stavba je realizovaná bez súhlasu Stavebného úradu a súhlasu majiteľa pozemku).

SAMP bude v tejto oblasti vykonávať prieskum medzi širokou členskou základňou, ale reagovať aj na podnety z podnikateľského prostredia a bude úzko spolupracovať s Ministerstvom dopravy a Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a plniť tak s časti spätnú informačnú väzbu.

SAMP sa zapojí do prieskumu „šikany“ úradov v priestore MSP v spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. a Združení podnikatelú v zemědelství ČR.

VI.  Sociálne podniky a Rodinné podniky sú veľkým zdrojom inovačných nápadov a riešení. Tieto iniciatívy však nemajú dostatočnú podporu.          

V tejto súvislosti Snem navrhuje Vláde SR: Ustanoviť podporný fond Rodinného podnikania, orientovaný na sektor MSP a Rodinného podnikania a tým aspoň s časti vyvážiť nepomer medzi podporou zahraničných investorov a domácich podnikateľov

Bratislava

Snem SAMP 04.06.2024

SAMP Správa o činnosti 2023-2024

Zameranie činnosti SAMP na rok 2024-2025_f

V.Uznesenie Snemu 2024_SAMP_f