Vladimír Sirotka

Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej rady Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Založil a doteraz aktívne pôsobí v Slovenskom cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu a vo funkcii prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov.

Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave a Vedeckú ašpirantúru na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.

Pracoval ako hlavný projektant Ústavu systémového inžinierstva priemyslu na Slovensku a riešiteľ integrovaného informačného a riadiaceho systému priemyselného podniku.

Ako vedúci útvaru rozvoja systému riadenia a VT Naftového a plynárenského priemyslu sa podieľal na riešení riadiaceho systému koncernu a automatizácie plynárenskej sústavy.

V súčasnosti podniká a je riaditeľom spoločnosti Actoris System, poradenského podnikateľského strediska PHARE so zameraním na ekonomiku, dane, živnostenské podnikanie a manažment malých a stredných firiem.

V r. 2000 -2002 bol vedúcim tímu domácich expertov daňovej reformy a je autorom koncepcie rovnej dane v SR.

 • Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov a predseda Slovenského  cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu.
 • Vedúci a realizátor projektu International Labor Office Geneva v SR (1990 – 1994): “Zo zamestnania do podnikania”, “Práca a podnikanie žien“, “Rodinné podnikanie” .
 • Autor peňažného denníka a metodiky jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov
 • Realizátor Projektu PHARE „Národný program vzdelávania MSP“.
 • Realizátor Projektu PHARE – Palmif, “Inkubátor”, Podnikateľské   poradenské stredisko.
 • Dlhodobá spolupráca s Úradmi práce v SR pri rekvalifikačných projektoch – akreditácia Ministerstva školstva SR na 15 predmetov.
 • Vedúci riešiteľského tímu SR v projekte Phare “Technická   Asistencia, Štátna politika podpory MSP v SR a zjednodušenie súčasného spôsobu platieb dane z príjmu, zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia“.
 • Autor „Rovnej dane“.
 • Autor systému Živnostenské licencie“.
 • Realizátor projektu Phare SR“Spin-off”, napojenie MSP na veľké investujúce korporácie).
 • Realizátor vzdelávacej časti v oblasti IKT zručnosti v projekte „Skarabeus“ z  ESF, realizovaný Trnavským samosprávnym krajom pre učiteľov, jazykárov stredných škôl TSK.
 • Realizátor projektu z grandu MDPT SR, IT praktikum „práca s PC“.
 • Externé prednášanie na Ekonomickej univerzite Bratislava, Obchodná fakulta a Fakulta manažmentu.
 • Prednášky v Centre ďalšieho vzdelávania EU.
 • Projektový manažér a lektor Slovenskej asociácie malých podnikov v projekte ESF „Zavedenie certifikácie pre rovnosť príležitostí a podporu vzdelávania“.
 • Projektový manažér Slovenskej asociácie malých podnikov v projekte „Otvorená   škola“.
 • Člen odbornej skupiny pre daňovú problematiku pri MF SR.
 • Člen metodického orgánu predreferendovej kampane o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
 • Člen Rady vlády SR pre Malé a stredné podnikanie (1998-2000).
 • Člen dozornej rady NARMSP SR.
 • Člen Mestského zastupiteľstva Bratislava (1990 – 1994), Predseda podnikateľskej   komisie.
 • Člen Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Ružinov (1990 – 2002), člen finančnej komisie.
 • Člen prípravného výboru pre daňové zákony na MF SR (u št. taj. Podstránskeho).
 • Člen výboru pre vstup SR do EÚ ( u podpredsedu Vlády SR, p.Czáky).
 • Člen odbornej skupiny pre daňovú problematiku pri MF SR.
 • Autor publikácie zavedenia € u MSP 2008.
 • Autor profesijných publikácií (17 brožúr) pre MSP, Actoris System, Bratislava, 1994 Autor metodiky jednoduchého účtovníctva a peňažného denníka, Actoris System, Bratislava, 1994.
 • Autor publikácie “Skúste podnikať”, NADSME, Bratislava.
 • Autor metodickej príručky pre       Spin-Off Program”, Bratislava, NADSME SR.
 • „Technická asistencia pre Štátnu politiku podpory malého a stredného podnikania v Slovenskej republike na obdobie 2002 – 2005 a zjednodušenie súčasného spôsobu platieb dane z príjmu, zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia.
 • Štátna politika podpory MSP v SR na obdobie 2002 – 2005, NADSME, Bratislava.
 • Spoluautor (Fetisová, Vlachynský, Sirotka) „Financie malých a stredných podnikov“.
 • Autor metodickej príručky pre školenie odborne spôsobilých osôb pre verejné   obstarávanie, Bratislava.
 • Autor metodickej príručky pre MSP pre prechod na Euro menu 2008.
 • „Štart k podnikateľskej činnosti“, Živnostenské podnikanie“, „Štart k podnikateľskej činnosti“, Štartovací kapitál“, Základy ekonomiky, účtovníctva a daní“, „Personalistika a riadenie malej firmy“, Manažment a marketing malej firmy“
 • Viaceré odborné články v masmédiách.