HomeAktualityPripomienkovanie

Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS – vyjadrenie.

Vec: Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS vyjadrenie. Vážený pán generálny riaditeľ, v rámci pripomienkového konania predklad

1. Medzinárodná konferencia MSP v hospodárskom priestore EU, 8.11.2017
Čo nám priniesla novelizácia zákona o zdravotnom poistení
Medzinárodná online Česko – Slovenská konferencia pre rodinné podniky

Vec: Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS vyjadrenie.

Vážený pán generálny riaditeľ,

v rámci pripomienkového konania predkladáme stanovisko SAMP k pripravovanej novele, tlmočené na dnešnom rokovaní na MK SR:

1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v odvislosti od počtu zamestnancov. Tento princíp potvrdzuje duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti.
Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za zamestnávanie a pôsobí kontraproduktívne voči zámeru zvyšovania zamestnanosti.

2. RTVS pôsobí v polohe štátne organizácie (je dotovaná štátom a z tohto pohľadu nie je nezávislá) a ako taká by mala byť financovaná zo ŠR. Ak vzniká zamestnávateľovi povinnosť úhrad v prospech RTVS, mali by byť platené do ŠR. Následne v rámci štátneho rozpočtu by mali byť finančné prostriedky účelovo poskytované RTVS.

3. V súčasnosti je registrovaných cca 177110 PO a cca 337182 FO, podnikateľských subjektov , s ktorých až 98 % tvoria MSP. Počet zamestnávateľov, platiteľov úhrad je v r. 2015: 47 813 platiteľov, z toho 93,02 % zamestnávateľov, malých podnikov do 49 zamestnancov.
Dopad navrhovaného zvýšenia úhrad má ťažiskový a výrazný dopad na cieľovú skupinu MSPaŽ, s čím nemôžeme súhlasiť.
4. V kontexte už prijatých legislatívnych opatrení v iných oblastiach podnikateľského prostredia navrhujeme vyňať s tejto povinnosti zamestnávateľov so zamestnancami do 20 zamestnancov.

5. Návrh riešenia legislatívnej úpravy úhrad v budúcnosti formou vyhlášky MK SR zavádza uplatnenie určitého režimu priameho financovania rezortom (vládou) RVTS. Nesúhlasíme s takýmto riešením a navrhujeme zachovať režim schvaľovania takejto legislatívnej úpravy cestou zákona NR SR.

6. SAMP nesúhlasí so zvýšením pokút za neodvedenie platieb.

7. Poznamenávame, že v rámci vysielania reklám v okruhoch RTVS sú tieto služby inzerujúcemu spoplatňované. V prevádzke podnikateľa (napr. gastro prevádzky a pod.) sú tieto reklamy šírené a poskytované občanom a takto sa reklama dostáva k cieľovej skupine, potencionálnemu zákazníkovi. Táto služba podnikateľa, zamestnávateľa však nie je hradená. Navrhujeme začať diskusiu o spôsobe úhrady podnikateľovi, ktorý túto službu vlastne RTVS poskytuje.

Ostávame s pozdravom

Ing. Vladimír S i r o t k a, CSc.
Prezident SAMP