HomeAktualityPripomienkovanie

Rokovanie NR SR

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS. Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube

Hosť v štúdiu TA3 – Vladimír Sirotka o drahej elektrine, 24.8.2022
V. Sirotka ku kritike štátnej pomoci „Prvá pomoc +“
Tlačová správa Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) z 20. Snemu SAMP, konaného on-line 15.6.2021 v Bratislave

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS.

Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube SNS o aktuálnych legislatívnych zmenách zákonov. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SŽK.

SAMP konzultovala pripravované návrhy zmien na Ministerstve zdravotníctva SR, MPSVaR SR,  MF SR a MK SR. Všetky rezorty vyjadrili ochotu prerokovať naše pripomienky. Náš proces pripomienkovania zhodnotili kladne na poslaneckom klube SNS a Predseda NR SR a SNS následne viacero našich návrhov a pripomienok predložili do koaličnej rady a tým vlastne umožnili, aby naše rokovania mali reálny výsledok v podobe návrhov na zlepšenie niektorých podmienok podnikateľského prostredia pre MSPaŽ, ako rozšírenie použitia paušálnych výdavkov, zrušenie daňových licencií pre PO, zníženie vládneho návrhu pri uvažovanej dani z dividend a pod. (Naše pripomienky sú uvedené v článkoch o rokovaní na jednotlivých ministerstvách, tuná stručne):

MZ SR:

1. Navrhujeme pasívne príjmy § 7 a § 8 ( Zákon o dani z príjmov ) – vylúčiť z povinnosti odvodov.
2. Súhlasíme so zrušením zdravotných odvodov z dividend.
3. Súčinnosť medzi zdravotnou poisťovňou a sociálnou poisťovňou z hľadiska poskytovania údajov je dobrá, ale nesmie sa prenášať na zamestnávateľov. Je potrebné zlepšiť informačnú kampaň vo vzťahu k elektronickým schránkam.

MPSVaR
K návrhu stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie

1. Navrhujeme zaviesť pre SZČO možnosť dobrovoľného úrazového poistenia.
2. Neodporúčame diferencovať podmienky BOZP podľa veku (“ definícia staršieho zamestnanca “ ).
3. Navrhujeme zrušiť povinnosť uzatvárať zmluvy o  Pracovnej zdravotnej starostlivosti.
4. Navrhujeme aby náklady spojené s BOZP boli daňovým výdavkom ( napr. pitný režim ).
5. Prihlásili sme sa v rámci úloh „Stratégie…“ ako SAMP k viacerým aktivitám zamestnávateľov

6. Predniesli sme návrhy na zníženie odvodov.

MF SR

1. Navrhujeme zrušiť daňové licencie PO.
2. Paušálne výdavky : Navrhujeme limit 60 % na uplatnenie 40 % do sumy 49 790 Eur ročne.
a rozšíriť možnosť ich uplatnenia aj na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku.
3. Neodporúčame zavedenie novej dane z príjmu z dividend. Ak je potrebné ju zaviesť, tak maximálne 5-10% a to formou zrážkovej dane pod príjmom podľa §7 zákona o dane z príjmu, aby sa z nich neplatili odvody.
4. Navrhujeme uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka na všetky druhy príjmov rovnako.
5. Rodinné podnikanie predložíme ako návrh na prerokovanie.
6. Navrhujeme zaviesť zjednodušený systém živnostenských licencií.
7. Navrhujeme zvýšiť vstupnú cenu krátkodobého majetku na 5 000 Eur. Odpisy vrátiť na 20 rokov. Stratu navrhujeme umorovať minimálne na dobu odpisov.
8. Navrhujeme začať v rámci predsedníctva SR a EU diskusiu k zjednocovaniu postupov stanovenia VZ priamych a nepriamych daní. Netýka sa sadzieb daní, ktoré ponechať na jednotlivých fiškálnych rozpočtoch krajín.
9. Navrhujeme všeobecné uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti ( DPH ).

10. Navrhujeme aby sa zákony novelizovali od 1.1. daného roka a platili aspoň 2 roky.

MK SR

Predniesli náš nesúhlas a argumenty proti zvyšovaniu poplatkov za rozhlasové a TV vysielanie u zamestnávateľa a vôbec o týchto platbách v závislosti od počtu zamestnancov – ide o dvojité spoplatňovanie.

img_1451 img_1452