HomeAktuality

Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpady Novela zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.   Ktorý podnikateľ sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov od roku 2018.     

Vystúpenie p. Sirotku na TB Za ľudí k návrhom pomoci MSP a Ž v energetickej kríze, 14.10.2022
Konferencia AMSP ČR a SAMP o následníctve v Rodinnom podniku, 30.1.2018 Praha.
SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023

Odpady

Novela zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.

 

 1. Ktorý podnikateľ sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov od roku 2018.

         „Uvedenie neobalového výrobku na trh“ je definované ako prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

Neobalovým výrobkom je výrobok spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce kritériá:

 • tento výrobok nie je obalom a nie je určený na balenie,
 • tento výrobok je vyrobený z plastov, papiera, lepenky alebo skla (okrem napríklad papiera používaného na hygienické účely, filtračného papiera, cenín, kníh) a
 • odpad z tohto výrobku bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.
  1. Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu, vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:
 • vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej  republike,
 • prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo
 • dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkov, viď príloha č. 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov.

V praxi môže byť u bežného podnikateľa neobalovým výrobkom najčastejšie reklamný leták, brožúra, firemný katalóg, vizitka, kalendár a podobne.

Výrobcom neobalových výrobkov sa ľahko môže stať každý podnikateľ.

 

Výrobcom neobalového výrobku sa bežný podnikateľ stáva nielen vtedy, keď si neobalový výrobok vyrobí sám alebo kúpi zo zahraničia, ale môže sa ním stať aj vtedy, keď si jeho výrobu objedná u iného podnikateľa neplniaceho si svoje povinnosti. Podľa zákona o odpadoch na objednávateľa ako na distribútora neobalových výrobkov prechádzajú povinnosti výrobcu neobalových výrobkov vtedy, ak ich poskytuje priamo konečnému používateľovi a pochádzajú od výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov neobalových výrobkov.

 

 • Od roku 2018 bude rozsah povinností výrobcov neobalových výrobkov závisieť od ich množstva vyprodukovaného za rok

Pri množstve do 100 kg neobalových výrobkov ročne bude povinností menej.

Rozhodujúcou hranicou pritom bude 100 kg neobalových výrobkov. Podľa toho sa budú rozlišovať dve skupiny výrobcov neobalových výrobkov – výrobcovia neobalových výrobkov so všetkými povinnosťami a výrobcovia neobalových výrobkov s vybranými povinnosťami. Rozdiel v administratívnej a finančnej náročnosti povinností medzi podnikateľom prvej a druhej kategórie bude veľký.

Rozdelenie výrobcov neobalových výrobkov podľa rozsahu ich povinností od roku 2018:

 • všetky povinnosti výrobcu neobalových výrobkov – výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve najmenej 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok,
 • vybrané povinnosti výrobcu neobalových výrobkov – výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok.

 

 • Povinnosti malých podnikateľov s menej ako 100 kg neobalových výrobkov ročne

Na podnikateľa, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, sa od roku 2018 nebudú vzťahovať všetky povinnosti výrobcu neobalových výrobkov, ale len niektoré z nich. Hranica 100 kg neobalových výrobkov ročne sa môže zdať byť pre malých podnikateľov dostatočná a dá sa predpokladať, že bežný podnikateľ ju neprekročí.

       Povinnosťami od roku 2018 budú:

 • Zapísať sa do Registra výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať všetky zmeny zaregistrovaných údajov.

Ako prvé musia podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov, ktorá sa podáva na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Žiadosť o registráciu sa podáva písomne a jej je na internetových stránkach Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Žiadosť sa musí podať ešte pred tým, než podnikateľ uvediete na trh v SR prvý neobalový výrobok. Keď Ministerstvo životného prostredia SR žiadateľa zaregistruje, do desiatich pracovných dní o tom vydá potvrdenie. Neobalové výrobky môžete uvádzať na trh až po zapísaní do Registra výrobcov neobalových výrobkov.

 • Viesť a uchovávať evidenciu o neobalových výrobkoch a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) údaje z nej a uchovávať ohlasované údaje.
 • Podnikatelia s množstvom neobalových výrobkov do 100 kg za kalendárny rok budú mať ďalšie povinnosti:
  1. Malí podnikatelia majú povinnosť vedenia evidencie o neobalových výrobkoch a ohlasovania údajov z nej MŽP SR. ( 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) Evidencia o neobalových výrobkoch obsahuje napríklad množstvo neobalových výrobkov v jednotkách hmotnosti zotriedených osobitne podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. V prílohe vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti sa nachádza vzor ohlásenia údajov z evidencie o neobalových výrobkoch, podľa ktorého sa vedie aj evidencia o neobalových výrobkoch.
  2. Ohlásenie údajov z evidencie o neobalových výrobkoch sa podáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok. Evidencia a ohlásenie sa povinne uchovávajú 5 rokov.
 • Povinnosti „veľkých výrobcov neobalových výrobkov“ uvádzajúcich na trh najmenej 100 kg neobalových výrobkov ročne

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré uvedú na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve najmenej 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, si musia plniť všetky povinnosti výrobcu neobalových výrobkov. Novelou zákona o odpadoch pre nich v tejto súvislosti od roku 2018 k žiadnej zmene nedochádza.

Povinnosti :

 1. zapísať sa do Registra výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať všetky zmeny zaregistrovaných údajov,
 2. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi neobalových výrobkov v súlade s osobitným oddielom štvrtej časti zákona o odpadoch,
 3. zabezpečiť nakladanie s neobalovými výrobkami uzatvorením zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre neobalové výrobky (odpadová spoločnosť),
 4. viesť a uchovávať evidenciu o neobalových výrobkoch a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z nej a uchovávať ohlasované údaje,
 5. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom neobalových výrobkov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov,
 6. vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel,
 7. zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieraných neobalových výrobkov z obce, v ktorej zodpovedá za neobalové výrobky.

Podľa zákona o odpadoch je podnikateľ uvádzajúci na trh najmenej 100 kg neobalových výrobkov ročne povinný uzatvoriť odplatnú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre neobalové výrobky (odpadovou spoločnosťou).

Odpadová spoločnosť bude následne za poplatok za tohto podnikateľ plniť všetky jeho vyššie uvedené povinnosti výrobcu neobalových výrobkov okrem povinnosti zapísať sa do Registra výrobcov neobalových výrobkov, ktorú si musí splniť on sám.

Podnikateľ s najmenej 100 kg neobalových výrobkov musí platiť odpadovej firmy poplatky.

 

Povinnosti v zákone o odpadoch sa týkajú každého podnikateľa

Príklady:

 1. Zákon o odpadoch považuje aj bežných podnikateľov za tzv. „výrobcov neobalových výrobkov“. Takýmto podnikateľom je napríklad každý, kto si vytlačí reklamný leták, brožúru, vizitku, katalóg alebo nejaký podobný propagačný materiál, ktorý je určený pre jeho zákazníkov. Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták, musí sa registrovať na ministerstve a povinne uzatvoriť zmluvu s odpadovou spoločnosťou Aby sa podnikateľ stal výrobcom neobalových výrobkov, postačuje, aby uviedol na trh niečo, čo nie je obalom, je to vyrobené z plastu, papiera, skla alebo lepenky a odpad z toho neskôr skončil v komunálnom odpade.

 

 1. Keď podnikateľ dáva zákazníkom na tovar sáčky, musí sa predtým registrovať na ministerstve a väčšinou sa nevyhne ani plateniu poplatkov.

Povinnosti nikdy nemá ten podnikateľ, ktorý obal skutočne vyrobil.

Zákon o odpadoch považuje za výrobcu obalov nie toho podnikateľa, ktorý skutočne priemyselne vyrobí sáčky, kartónové škatule alebo igelitové tašky, ale toho podnikateľa, ktorý ich dáva zákazníkom alebo do nich balí tovar pre zákazníkov. V praxi je podľa zákona o odpadoch výrobcom obalov napríklad každý e-shop, ktorý tovar balí do kartónovej škatule; každé potraviny, ktoré zákazníkom ponúkajú sáčky na pečivo, ovocie a zeleninu; každá bagetéria alebo iný fast food, ktoré svoj výrobok zabalia kupujúcemu do papierového obalu; podnikateľ, ktorý na jarmoku čapuje pivo do plastových pohárov a mnoho iných.

Všetci spomínaní podnikatelia musia byť podľa zákona o odpadoch ako výrobcovia obalov zapísaní na Ministerstve životného prostredia SR v „Registri výrobcov obalov“. Pred touto registráciou majú podnikatelia zakázané dávať zákazníkom na tovar sáčky, igelitové tašky, papierové vrecká, kartónové škatule a iné obaly. Na účely registrácie bude musieť podnikateľ vo väčšine prípadov uzatvoriť odplatnú zmluvu s odpadovou spoločnosťou. Podnikateľ si bude musieť overovať aj svojich dodávateľov, pretože ak si tí svoje povinnosti nesplnia, za určitých okolností ich zákon o odpadoch prenáša na kupujúceho podnikateľa.

 

 1. Ak si chce podnikateľ kúpiť zo zahraničia tovar v obale (napríklad tlačiareň na vlastné použitie), musí byť najskôr registrovaný na ministerstve

Ak nakupujete v zahraničí, musíte sa najskôr registrovať na ministerstve.

Podľa zákona o odpadoch sú výrobcami obalov aj všetci podnikatelia, ktorí dovážajú nejaký tovar v obale zo zahraničia na Slovensko. Je pritom úplne jedno, či tento tovar v rámci svojho podnikania ďalej predávajú alebo si ho kupujú na vlastné použitie. Ešte pred uskutočnením samotného nákupu tovaru v obale zo zahraničia sa však musia registrovať na Ministerstva životného prostredia SR v „Registri výrobcov obalov“. Vo väčšine prípadov budú musieť tiež uzatvoriť zmluvu s odpadovou spoločnosťou.

 

 1. Reštaurácie, bagetérie a iné stánky rýchleho občerstvenia musia svoj kuchynský odpad evidovať, vážiť a nahlasovať jeho množstvá

Reštaurácie musia denne evidovať hmotnosť kuchynského odpadu.

Podľa zákona tento kuchynský odpad v podobe zvyškov surovín na výrobu jedál a neskonzumovaných pokrmov podnikateľ nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu, ako to robia domácnosti. Musí si zmluvne dohodnúť jeho odoberanie odpadovou spoločnosťou a obec môže určiť, ako často sa to má uskutočňovať. Komplikovanou povinnosťou je vedenie evidencie kuchynského odpadu, do ktorej musí podnikateľ prakticky každý deň zapisovať údaje o tom, v akom sklade a v akej nádobe sa kuchynský odpad nachádza, aká je hmotnosť kuchynského odpadu , akým spôsobom bude spracovaný a kto tento odpad prevezme. Raz ročne musí podnikateľ tieto údaje o kuchynskom odpade zosumarizovať a podať o tom hlásenie odboru starostlivosti o životné prostredie.

 

 1. Povinné zmluvy s veľkými odpadovými spoločnosťami nemôžu podnikatelia bezdôvodne vypovedať kedykoľvek, ale iba raz za rok

Podľa zákona o odpadoch je podnikateľ oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s odpadovou spoločnosťou bez udania dôvodu len k 31. decembru. Navyše, ak nebude výpoveď tejto firme doručená dva mesiace pred koncom roka, podnikateľ bude musieť čakať až na koniec nasledujúceho roka.

 

 1. Každý jeden druh svojho odpadu musí podnikateľ najskôr odvážiť a potom ho zapísať do komplikovanej evidencie

Podľa zákona o odpadoch musia o nich viesť evidenciu na tzv. „Evidenčných listoch odpadu“. Každý odpad sa musí triediť podľa štyridsaťstranového katalógu odpadov, musí sa zapisovať dátum jeho vzniku, zisťovať jeho hmotnosť. Táto povinnosť vedenia evidencie odpadov sa podľa vyhlášky k zákonu o odpadoch vedie bez ohľadu na množstvo odpadov.

 

 1. O výmene úspornej žiarivky musí podnikateľ podať hlásenie odboru životného prostredia

Príloha vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR k zákonu o odpadoch určuje aj zoznam odpadov, pri ktorých sa tzv. „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ podáva bez ohľadu na množstvo odpadov. Jedným z takýchto odpadov sú aj žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Medzi takéto žiarivky patria aj klasické úsporné žiarivky, ktoré používajú podnikatelia ako zdroj svetla. Ak teda podnikateľ po konci životnosti vymení úspornú žiarivku, je povinný z tohto dôvodu podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Podáva sa odboru starostlivosti o životné prostredie miestne príslušného okresného úradu raz ročne, do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok.