HomeRodinné podnikanie

Rodinný podnik

Etický kódex rodinného podniku Slovenskej republiky Preambule Tento etický codeex je konečný pre-rodinný podnik, t. j. rodinný podnik (firemné) al

Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania
Záznam zo VII. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 27. 10. 2021
Pozvánka na VIII. konferenciu Rodinné podnikanie na Slovensku 24.11.2021

Etický kódex rodinného podniku Slovenskej republiky

Preambule

Tento etický codeex je konečný pre-rodinný podnik, t. j. rodinný podnik (firemné) alebo rodinný podnik, ktorý je používaný hľadaný v úmysle vlády uzj. ………. 299/19 zo 13. 5. 2019 „Definícia rodinného podniku v Českej republike“ a sú registrované na registračnom mieste Združenia malých a stredných podnikov a podnikateľov Českej republiky (AMSP CR) v Registri rodinných podnikov Českej republiky, ktorý vedie AMSP CR (ďalej len „register“).

Združenie malých a stredných podnikov a podnikateľov Českej republiky si spolu s obranou a podporou záujmov rodinných podnikov má za cieľ prispieť k zabezpečeniu toho, aby všetky činnosti rodinných podnikov neboli len v súlade so zákonom, ktorého dodržiavanie chápe ako základnú povinnosť plniť svoje rodinné podniky, ale aj v súlade so všeobecne uznávanými etickými zásadami podnikania, najmä normou „KÓDEXY SPRÁVANIA“, ktorú prijala UEAPME – Európske združenie remesiel , malé a stredné podniky so sídlom v Bruseli.

Etický kódex správania rodinných podnikov je vyhlásiť svoju ochotu dodržiavať túto úroveň správania vo svojej každodennej praxi a vzťahoch s obchodnými partnermi a inými obchodnými lídrami, čím sa prispeje k pestovaniu podnikateľského prostredia a prehlbuje transparentnosť a partnerstvo.

Rodinné podniky podporujú rozvoj rodinného podniku, a to nielen vo vývoji ich vlastného rodinného podniku a neustálom úsilí o riadenie systému rodinného podnikania, ale predovšetkým tým, že sa snažia pomáhať iným českým a moravským rodinným spoločnostiam v ich rozvoji, motivovať nadchádzajúce generácie a stimulovať ich záujem o pochopenie špecifík a jedinečnej výnimočnosti rodinného podniku. Až potom je možné zabezpečiť, aby úloha a postavenie českých a moravských rodinných spoločností v ekonomike Českej republiky a v celosvetovom meradle naďalej rástli.

Kódex správania pre rodinné podniky

Korporátne hodnoty definované týmto kódexom sú základom pre všetky rozhodnutia a všetky činnosti zamerané na neustály rozvoj rodinného podniku. Tieto hodnoty tvoria neoddeliteľnú súčasť firemnej kultúry a obchodnej stratégie rodinného podniku. Firemná kultúra rodinného podniku sa musí pestovať ako otvorená, inovatívna a orientovaná na výsledky.

Účinnosť

Tento kódex správania platí pre všetky rodinné podniky a ich zamestnancov v žiadnom rozlíšení. Cieľom rodinných podnikov je zabezpečiť, aby všetci obchodní partneri rešpektovali aj tieto hodnoty a zásady. Politiky opísané v tomto dokumente sa používajú aj na posúdenie vhodnosti obchodných partnerov.

Rodinný podnik sa zaväzuje poskytovať čestné, faktické a aktuálne informácie o svojej činnosti v súlade s príslušnými predpismi a okamžite nahlásiť zmeny, ktoré majú vplyv na rodinný charakter podniku a neumožňujú používanie označenia rodinného podniku.

Rodinný podnik vo vzťahu k zamestnancom

▪ rešpektuje svojich zamestnancov, rešpektuje ich dôstojnosť, súkromie a osobné práva a netoleruje diskrimináciu;

▪ sa rešpektovať svojich zamestnancov a snaží sa poskytnúť príklad prístupu k zákonom, normám, zvyklostiam a morálnym zásadám;

▪ medzinárodne uznávaných ľudských práv a zaväzuje sa ich rešpektovať;

▪ majú všetci zamestnanci právo vytvoriť podmienky pre bezpečnú a bezšetene prácu;

▪ sa zamestnanci rodinného podniku zaväzujú dodržiavať príkladný súlad so všetkými zásadami stanovenými v tomto dokumente a kontrolovať ich súlad so všetkými zamestnancami;

▪ porušenia pravidiel stanovených v tomto kódexe správania môžu zamestnanci informovať manažment anonymne alebo požiadať o úplnú dôvernosť. Zamestnanci, ktorí nahlásia údajné porušenia tohto kódexu, nemusia byť znepokojení žiadnymi dôsledkami alebo sankciami;

▪ poskytnúť zamestnancom spätnú väzbu a posúdenie ich výkonnosti a správania a dodržiava zásady spravodlivej odmeny spojené s výsledkami práce;

▪ okrem našich povinností rodinný podnik venuje pozornosť zásadám dobrého správania zamestnancov zákazníkom, dodávateľom a iným zamestnancom a vlastníkom spoločnosti;

▪ zisku spoločnosti sa poskytujú, pokiaľ je to možné, finančné prostriedky na zdravotnú starostlivosť a spokojnosť zamestnancov – príspevky na zdravotnú starostlivosť, dovolenku, dôchodok a zdravotné poistenie;

▪ na profesionálny a osobný rozvoj zamestnancov sa zaoberá systematickou starostlivosťou;

▪ všetci zamestnanci musia vo všetkých súkromných, vonkajších alebo iných činnostiach zabezpečiť, aby neboli v rozpore so záujmami rodinného podniku a aby neumilili dôvod na takéto konflikty. Ak by napriek tomu došlo ku konfliktu záujmov, dotknutá osoba je okamžite povinná oznámiť túto situáciu svojmu nadriadenej.

Vzťah s obchodnými partnermi

Obchodné vzťahy medzi rodinným podnikom a jeho obchodnými partnermi musia byť založené na slušnosti a spoľahlivosti a musia sa udržiavať na úrovni, ktorá zvyšuje reputáciu rodinného podniku, čo znamená predovšetkým:

▪ vo všetkých činnostiach je rodinný podnik v súlade so zákonmi, normami, dôsledne v súlade s uzatvorených zmlúv a dohôd a vnútornými pravidlami;

▪ považuje platobnú morálku za os obchodných vzťahov a základ zdravého podnikateľského prostredia; ▪ poskytuje zákazníkom najvyššiu dosiahnuteľnú kvalitu a osobnú starostlivosť;

▪ rozvíja dlhodobé vzťahy so svojimi dodávateľmi;

▪ rozvíja inovácie a vývoj svojich výrobkov, služieb, zariadení, marketingu v spolupráci s dodávateľmi a zákazníkmi;

▪ sa od akéhokoľvek poskytovania výhod alebo odmien potenciálnym zákazníkom, verejným orgánom, verejným inštitúciám alebo iným zástupcom takýchto orgánov, ktorí nedodržiavajú zákon alebo dobré obchodné správanie;

▪ rodinných príslušníkov a jeho zamestnancov nesmie od tretích strán prijímať žiadne platby, dary ani iné odmeny, ktoré by mohli spochybňovať ich objektívnosť pri ďalšom rozhodovaní.

Sociálna zodpovednosť

Rodinný podnik:

▪ vedie všetkých členov a zamestnancov rodinného podniku k tomu, aby preukázali osobnú sociálnu zodpovednosť a chránili prírodu;

▪ životné prostredie používaním takýchto materiálov a technologických procesov, ktoré minimalizujú škody na zdraví ľudí a životnom prostredí;

▪ a ponúka produkty a služby požadovanej kvality, bezpečnosti a šetrné k životnému prostrediu a šetrné k zdraviu;

▪ sa vykonáva politika neustáleho zlepšovania všetkých opatrení na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia s cieľom dosiahnuť priaznivejšie parametre, ako sú parametre stanovené v uplatniteľných právnych normách;

▪ dosahuje prosperitu v zásadách trvalo udržateľného rozvoja a podporuje preventívny prístup k ochrane životného prostredia;

▪ poskytuje maximálne záruky kvality svojich výrobkov a služieb;

▪ sa v čo najväčšej miere zapája do podpory kultúry, športu, záujmu, občianskych organizácií a združení; ▪ iniciuje zlepšenie života v miestach, kde pôsobí;

▪ podporuje a aktívne pôsobí vo veciach vzdelávania a využívania voľného času pre deti a mladých ľudí;

▪ sa stará o zdravé životné prostredie a zlepšuje ho;

▪ svoje postoje a správanie v obchodných vzťahoch vytvára atmosféru dôvery a správnosti a na základe nej podporuje marketingovú komunikáciu o rodinnom trhu a značke rodinných podnikov Českej republiky.

Riadenie rodinného podniku, rodinné a rodinné tradície

Najmä prevádzkovanie rodinného podniku znamená:

▪ zaobchádzať spravodlivo so všetkými rodinnými príslušníkmi a rodinnými príslušníkmi, členmi alebo akcionármi rodinného podniku vrátane menšiny, aby s nimi rozvíjali dobré vzťahy a chránili svoje práva;

▪ dôsledne uplatňovať zásady otvorenosti, čestnosti a zodpovednosti a kódex správy a riadenia spoločností založený na OECD pri riadení rodinného podniku;

▪ konať otvorene a poskytovať všetky relevantné informácie užitočné pre členov a partnerov rodinného podniku vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a riadenia rodinného podniku;

▪ viesť svoje potomstvo, pokiaľ ide o dedičstvo a prácu predkov;

▪ zachovať históriu obchodného alebo obchodného domu;

▪ vytvoriť v rodine povedomie o výhodách rodinného podnikania;

▪ deti k ušlý život;

▪ investovať do vzdelávania svojich detí;

▪ umožniť členom blízkej rodiny, aby sa splnili ich očakávania vyplývajúce zo vstupu do rodinného podniku;

▪ viesť RP s cieľom preniesť ho na ďalšie generácie, najmä podľa plánovaného plánu;

▪ nadradiť záujmy rodiny nad podnikanie a obchodné vlastníctvo.