HomeRodinné podnikanie

Rodinný podnik

Etický kódex rodinného podniku Slovenskej republiky Preambule Tento etický codeex je konečný pre-rodinný podnik, t. j. rodinný podnik (firemné) al

Sirotka V.: Definícia rodinného podniku v legislatíve SR, Informačný spravodajca SÚZ, 2023 roč. XXVIII č. 1/2023, ISSN: 1338-1458
Záznam z VIII. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 24. 11. 2021
Pozvánka na medzinárodnú Česko – Slovenskú konferenciu pre rodinné firmy

Etický kódex rodinného podniku Slovenskej republiky

Preambule

Tento etický codeex je konečný pre-rodinný podnik, t. j. rodinný podnik (firemné) alebo rodinný podnik, ktorý je používaný hľadaný v úmysle vlády uzj. ………. 299/19 zo 13. 5. 2019 „Definícia rodinného podniku v Českej republike“ a sú registrované na registračnom mieste Združenia malých a stredných podnikov a podnikateľov Českej republiky (AMSP CR) v Registri rodinných podnikov Českej republiky, ktorý vedie AMSP CR (ďalej len „register“).

Združenie malých a stredných podnikov a podnikateľov Českej republiky si spolu s obranou a podporou záujmov rodinných podnikov má za cieľ prispieť k zabezpečeniu toho, aby všetky činnosti rodinných podnikov neboli len v súlade so zákonom, ktorého dodržiavanie chápe ako základnú povinnosť plniť svoje rodinné podniky, ale aj v súlade so všeobecne uznávanými etickými zásadami podnikania, najmä normou „KÓDEXY SPRÁVANIA“, ktorú prijala UEAPME – Európske združenie remesiel , malé a stredné podniky so sídlom v Bruseli.

Etický kódex správania rodinných podnikov je vyhlásiť svoju ochotu dodržiavať túto úroveň správania vo svojej každodennej praxi a vzťahoch s obchodnými partnermi a inými obchodnými lídrami, čím sa prispeje k pestovaniu podnikateľského prostredia a prehlbuje transparentnosť a partnerstvo.

Rodinné podniky podporujú rozvoj rodinného podniku, a to nielen vo vývoji ich vlastného rodinného podniku a neustálom úsilí o riadenie systému rodinného podnikania, ale predovšetkým tým, že sa snažia pomáhať iným českým a moravským rodinným spoločnostiam v ich rozvoji, motivovať nadchádzajúce generácie a stimulovať ich záujem o pochopenie špecifík a jedinečnej výnimočnosti rodinného podniku. Až potom je možné zabezpečiť, aby úloha a postavenie českých a moravských rodinných spoločností v ekonomike Českej republiky a v celosvetovom meradle naďalej rástli.

Kódex správania pre rodinné podniky

Korporátne hodnoty definované týmto kódexom sú základom pre všetky rozhodnutia a všetky činnosti zamerané na neustály rozvoj rodinného podniku. Tieto hodnoty tvoria neoddeliteľnú súčasť firemnej kultúry a obchodnej stratégie rodinného podniku. Firemná kultúra rodinného podniku sa musí pestovať ako otvorená, inovatívna a orientovaná na výsledky.

Účinnosť

Tento kódex správania platí pre všetky rodinné podniky a ich zamestnancov v žiadnom rozlíšení. Cieľom rodinných podnikov je zabezpečiť, aby všetci obchodní partneri rešpektovali aj tieto hodnoty a zásady. Politiky opísané v tomto dokumente sa používajú aj na posúdenie vhodnosti obchodných partnerov.

Rodinný podnik sa zaväzuje poskytovať čestné, faktické a aktuálne informácie o svojej činnosti v súlade s príslušnými predpismi a okamžite nahlásiť zmeny, ktoré majú vplyv na rodinný charakter podniku a neumožňujú používanie označenia rodinného podniku.

Rodinný podnik vo vzťahu k zamestnancom

▪ rešpektuje svojich zamestnancov, rešpektuje ich dôstojnosť, súkromie a osobné práva a netoleruje diskrimináciu;

▪ sa rešpektovať svojich zamestnancov a snaží sa poskytnúť príklad prístupu k zákonom, normám, zvyklostiam a morálnym zásadám;

▪ medzinárodne uznávaných ľudských práv a zaväzuje sa ich rešpektovať;

▪ majú všetci zamestnanci právo vytvoriť podmienky pre bezpečnú a bezšetene prácu;

▪ sa zamestnanci rodinného podniku zaväzujú dodržiavať príkladný súlad so všetkými zásadami stanovenými v tomto dokumente a kontrolovať ich súlad so všetkými zamestnancami;

▪ porušenia pravidiel stanovených v tomto kódexe správania môžu zamestnanci informovať manažment anonymne alebo požiadať o úplnú dôvernosť. Zamestnanci, ktorí nahlásia údajné porušenia tohto kódexu, nemusia byť znepokojení žiadnymi dôsledkami alebo sankciami;

▪ poskytnúť zamestnancom spätnú väzbu a posúdenie ich výkonnosti a správania a dodržiava zásady spravodlivej odmeny spojené s výsledkami práce;

▪ okrem našich povinností rodinný podnik venuje pozornosť zásadám dobrého správania zamestnancov zákazníkom, dodávateľom a iným zamestnancom a vlastníkom spoločnosti;

▪ zisku spoločnosti sa poskytujú, pokiaľ je to možné, finančné prostriedky na zdravotnú starostlivosť a spokojnosť zamestnancov – príspevky na zdravotnú starostlivosť, dovolenku, dôchodok a zdravotné poistenie;

▪ na profesionálny a osobný rozvoj zamestnancov sa zaoberá systematickou starostlivosťou;

▪ všetci zamestnanci musia vo všetkých súkromných, vonkajších alebo iných činnostiach zabezpečiť, aby neboli v rozpore so záujmami rodinného podniku a aby neumilili dôvod na takéto konflikty. Ak by napriek tomu došlo ku konfliktu záujmov, dotknutá osoba je okamžite povinná oznámiť túto situáciu svojmu nadriadenej.

Vzťah s obchodnými partnermi

Obchodné vzťahy medzi rodinným podnikom a jeho obchodnými partnermi musia byť založené na slušnosti a spoľahlivosti a musia sa udržiavať na úrovni, ktorá zvyšuje reputáciu rodinného podniku, čo znamená predovšetkým:

▪ vo všetkých činnostiach je rodinný podnik v súlade so zákonmi, normami, dôsledne v súlade s uzatvorených zmlúv a dohôd a vnútornými pravidlami;

▪ považuje platobnú morálku za os obchodných vzťahov a základ zdravého podnikateľského prostredia; ▪ poskytuje zákazníkom najvyššiu dosiahnuteľnú kvalitu a osobnú starostlivosť;

▪ rozvíja dlhodobé vzťahy so svojimi dodávateľmi;

▪ rozvíja inovácie a vývoj svojich výrobkov, služieb, zariadení, marketingu v spolupráci s dodávateľmi a zákazníkmi;

▪ sa od akéhokoľvek poskytovania výhod alebo odmien potenciálnym zákazníkom, verejným orgánom, verejným inštitúciám alebo iným zástupcom takýchto orgánov, ktorí nedodržiavajú zákon alebo dobré obchodné správanie;

▪ rodinných príslušníkov a jeho zamestnancov nesmie od tretích strán prijímať žiadne platby, dary ani iné odmeny, ktoré by mohli spochybňovať ich objektívnosť pri ďalšom rozhodovaní.

Sociálna zodpovednosť

Rodinný podnik:

▪ vedie všetkých členov a zamestnancov rodinného podniku k tomu, aby preukázali osobnú sociálnu zodpovednosť a chránili prírodu;

▪ životné prostredie používaním takýchto materiálov a technologických procesov, ktoré minimalizujú škody na zdraví ľudí a životnom prostredí;

▪ a ponúka produkty a služby požadovanej kvality, bezpečnosti a šetrné k životnému prostrediu a šetrné k zdraviu;

▪ sa vykonáva politika neustáleho zlepšovania všetkých opatrení na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia s cieľom dosiahnuť priaznivejšie parametre, ako sú parametre stanovené v uplatniteľných právnych normách;

▪ dosahuje prosperitu v zásadách trvalo udržateľného rozvoja a podporuje preventívny prístup k ochrane životného prostredia;

▪ poskytuje maximálne záruky kvality svojich výrobkov a služieb;

▪ sa v čo najväčšej miere zapája do podpory kultúry, športu, záujmu, občianskych organizácií a združení; ▪ iniciuje zlepšenie života v miestach, kde pôsobí;

▪ podporuje a aktívne pôsobí vo veciach vzdelávania a využívania voľného času pre deti a mladých ľudí;

▪ sa stará o zdravé životné prostredie a zlepšuje ho;

▪ svoje postoje a správanie v obchodných vzťahoch vytvára atmosféru dôvery a správnosti a na základe nej podporuje marketingovú komunikáciu o rodinnom trhu a značke rodinných podnikov Českej republiky.

Riadenie rodinného podniku, rodinné a rodinné tradície

Najmä prevádzkovanie rodinného podniku znamená:

▪ zaobchádzať spravodlivo so všetkými rodinnými príslušníkmi a rodinnými príslušníkmi, členmi alebo akcionármi rodinného podniku vrátane menšiny, aby s nimi rozvíjali dobré vzťahy a chránili svoje práva;

▪ dôsledne uplatňovať zásady otvorenosti, čestnosti a zodpovednosti a kódex správy a riadenia spoločností založený na OECD pri riadení rodinného podniku;

▪ konať otvorene a poskytovať všetky relevantné informácie užitočné pre členov a partnerov rodinného podniku vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a riadenia rodinného podniku;

▪ viesť svoje potomstvo, pokiaľ ide o dedičstvo a prácu predkov;

▪ zachovať históriu obchodného alebo obchodného domu;

▪ vytvoriť v rodine povedomie o výhodách rodinného podnikania;

▪ deti k ušlý život;

▪ investovať do vzdelávania svojich detí;

▪ umožniť členom blízkej rodiny, aby sa splnili ich očakávania vyplývajúce zo vstupu do rodinného podniku;

▪ viesť RP s cieľom preniesť ho na ďalšie generácie, najmä podľa plánovaného plánu;

▪ nadradiť záujmy rodiny nad podnikanie a obchodné vlastníctvo.