HomeRodinné podnikanie

Prieskum stavu malého a stredného podnikania  a rodinného podnikania

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) sa dlhodobo a systematicky venuje problematike podnikateľského prostredia na Slo

Rodinný podnik
Pozvánka na medzinárodnú Česko – Slovenskú konferenciu pre rodinné firmy
Sirotka V.: Definícia rodinného podniku v legislatíve SR, Informačný spravodajca SÚZ, 2023 roč. XXVIII č. 1/2023, ISSN: 1338-1458

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) sa dlhodobo a systematicky venuje problematike podnikateľského prostredia na Slovensku. Výraznú pozornosť venuje sektoru malého a stredného podnikania a rodinného podnikania (MSP a RP).

Úprimne vítame iniciatívu MH SR, zriadenie odbornej pracovnej skupiny k problematike MSP a RP.  Predkladaný materiál slúži ako informácia o niektorých vybraných aktivitách SAMP  v uplynulých rokoch,  prieskume a návrhoch opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia MSP a RP.

r. 2000

V spolupráci s NADSME publikované Formy a problematika rodinného podnikania:

Sirotka V. a kol. 2000 Formy rodinného podnikania In: „Skúste podnikať“,  NADSME Bratislava, 2000, ISBN: 80-967788-9-7.

V spolupráci so SŽK, Sirotka V. a kol. 2000 „Základy živnostenského podnikania“, SŽK Žilina, Interná publikácia komory 31.11.2000.

 

r.2013

V spolupráci s výborom NR SR pre hospodárske záležitosti v r. 2013 spracovaný návrh Zákona o rodinnom podnikaní, s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2014. V NR SR v druhom čítaní neprešiel. Opätovný pokus v r. 2015 tiež neuspel.

 

Niektoré aktivity v oblasti RP:

 

V rokoch 2014 – 2020 naďalej prebiehal systematický prieskum MSP a RP a čiastočné závery a návrhy v tomto období boli okrem iného predmetom rokovaní na:

 • Medzinárodnej vedeckej konferencii Katedry podnikovohospodárskej Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014“, 5.2014.

 

 • Konferencii v rámci programu „Rok rodiny“ 13.5.2015, prezentované poslancom NR SR, konanej pod záštitou podpredsedníčky NR SR.
 1. r. 2016
 • Vedeckej konferencii „Rodinné podnikanie a návrh nového daňového systému“. Bratislava, 10.5.2016 pod záštitou rektora EUBA a prezidenta SAMP, s účasťou predsedníčky výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, Ing. Kiššovej, vedeckej a podnikateľskej verejnosti.

 

 • Medzinárodných vedeckých konferenciách k podnikateľskému prostrediu organizovaných Vysokou školou ekonomiky a manažmentu verejnej správy (VŠEM VS) v r. 2016 a 2017.

 

 • Spracovane: Sirotka, V.: Koncepcia nových daňových systémov v podnikateľskom prostredí. Finančný manažér, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN: 1335-5813, Roč. 2016, č. 2.

 

 1. r. 2017
 • Spracovanie: Sirotka, V.: Rodinné podnikanie, Rodinné zdaňovanie, SAMP, SCIÚM, Bratislava 15.02.2017.

 

Z podnetu predsedu NR SR sme v oslovili krajiny V4 a v spolupráci SAMP a EU BA             uskutočnili:

 • Medzinárodnú konferenciu, MSP v hospodárskom priestore EÚ, Bratislava 8.11.2017 s účasťou partnerskej organizácie, „Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR“. (AMSPaRP v ČR). Záštitu prevzal predseda vlády SR,garancie rektor EUBA a prezident SAMP.

Konferencia prijala spoločné Memorandum o spolupráci medzi SAMP a EU BA na prieskume stavu MSPaŽ a RP.

 

Dôvod prieskumu:

Rodinné podnikanie nie je na Slovensku zakotvené  v legislatívnom prostredí a  súčasná legislatíva rodinný podnik ako taký nepozná. Pri činnosti Rodinného podniku (RP) tak prichádza k stretu postojov a záujmov členov rodinného podnikania a súčasnej legislatívy, orientovaného na klasické obchodné spoločnosti. Značná časť sektoru malého a stredného podnikania a živnostníkov (MSPaŽ) má charakter Rodinného podniku, avšak na Slovensku relevantná štatistika rodinného podnikania nie je dostupná z dôvodu absencie definície RP.

 

 1. 2018 – 2019

Výsledky prieskumu a návrhy boli publikované:

Sirotka, V.: Rodinné podnikanie a právne prostredie SR:  Ekonomické rozhľady, vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave, č. 3/2018, ročník 47/2018.

 

V spolupráci s AMSPaRP v ČR prebiehal  intenzívny prieskum prostredia MSP a RP.

 

Na Slovensku SAMP uzatvorila dohody o spolupráci s:

 • Ekonomickou univerzitou v Bratislave,
 • Vysokou školou ekonomiky a manažmentu verejnej správy (VŠEM VS),
 • Paneurópsku vysokou školou v Bratislave (PEVŠ,.
 • Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR“ (AMSPaŽ ČR),
 • Slovenským cechom informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM),
 • Actoris System, s.r.o., Bratislava.

 

V ČR uskutočňovala prieskum AMSPaŽ ČR v spolupráci s univerzitami:

 • Vysoká škola ekonomická Praha,
 • Technická univerzita Liberec,
 • Vysoká škola finanční a správní Praha.

 

Následne spolupracujúce organizácie  usporiadali ďalšie tri významné medzinárodné podujatia:

 • Medzinárodnú konferenciu k RP, „Následníctvo v RP“ 30.1.2018 v Prahe, usporiadanú AMSPaŽ ČR Záštitu prevzal a zúčastnil sa predseda vlády ČR, tiež ministerka Obchodu a průmyslu ČR.

Zástupcovia SAMP a AMSPaŽ ČR uzatvorili spoločné memorandum o spolupráci a rok 2018 vyhlásili za „Rok rodinného podnikania“.

V Českej republike, podľa vyjadrenia predsedu vlády ČR, Andreja Babiša na   konferencii, tvorí v sektor RP až 75 – 80 % sektoru MSPaŽ v ČR.

 

 • Konferenciu „Klub podnikatelů“, zameranú na rodinné podniky, 10.2018 v Prahe usporiadanú AMSP ČR, za účasti cca 500 zástupcov podnikov rodinného charakteru a delegácie SAMP. Záštitu prevzal prezident ČR, zúčastnili sa predseda vlády ČR, ministerka práce a sociálních věcí ČR a ministerka obchodu a průmyslu ČR, tiež vládny splnomocnenec pre MSP.

 

 • Konferenciu „Prvé česko-slovenské stretnutie rodinných firiem pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a 25. výročia vzniku SR a ČR“, v Bratislave 14.11.2018,.

Na konferencii boli  prezentované výstupy z prvej etapy prieskumu v SR a ČR:

 • Prieskum stavu RP v SR, spracovaný SAMP,
 • Analýza malého podnikání 2018, spracovanú AMSPaŽ ČR,
 • Návrh Definície rodinného podnikania, SAMP a AMSPaŽ ČR.

 

     Konferencie sa zúčastnil št. tajomník Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, p. Robert Szurman, št. taj. Ministerstva hospodárstva SR, p. Rastislav Chovanec, zástupcovia 14 rodinných firiem z ČR a SR, zástupcovia spolupracujúcich škôl v SR, a ČR a odborná verejnosť.

Priebeh prieskumu, spolupráce a závery konferencie boli v r. 2019 prerokované vo Vedeckých radách všetkých spolupracujúcich škôl, kladne prijaté s odporúčaním v prieskume a návrhoch legislatívnych opatrení hlbšie pokračovať. Prieskum pokračoval v r. 2019 a závery prieskumu boli doplnené a prerokované  snemom SAMP 14.5.2019.

 

r.2020

Výsledky boli prerokované na spoločnej konferencii SAMP, SŽK a SME Europe:

 

 • „Medzinárodnej konferencii MSP a rodinné podnikanie v Európe a na Slovensku“, výmena skúseností a príkladov v rámci podpory podnikania rodinných podnikov, malých a stredných podnikov naprieč Európou“, Bratislava 14.5.2020.

 

 • Na konferencii účastníci ustanovili Platformu Malého, stredného a rodinného  podnikania, v rámci ktorej pokračuje zber poznatkov a návrhov v oblasti MSP a RP na Slovensku.

 

SAMP a AMSPaŽ ČR vypracovali spoločnú Definíciu rodinného podnikania.

Vláda ČR svojím uznesením zo dňa 13.5.2019 prijala definíciu do  legislatívy ČR. Definícia, navrhnutá SAMP bola predložená ministrovi hospodárstva SR p. Petrovi Žigovi,  predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu a tiež na rokovaní s Ministerstvom  spravodlivosti SR. Vedenie MH SR konzultácie k návrhu definície odmietlo.

 

Je nutné prijať definíciu rodinného podnikania s obecnou platnosťou, ukotvenú v legislatíve SR. Návrhy, spracované SAMP a AMSPaŽ ČR predpokladajú aj spoločný postup a definíciu v rámci V4.

 

Doterajší prieskumu potvrdil aktuálnosť problematiky a poukázal na potrebu ďalšieho riešenia, najmä zakomponovanie Rodinného podniku do hospodárskeho, sociálneho a spoločenského života a úpravu súčasného legislatívneho prostredia, najmä riešiť otázky:

 

 1. Súladu súčasného legislatívneho prostredia a špecifického postavenia a činnosti Rodinného podniku

Všeobecná problematika v sebe obsahuje viacero otázok, na ktoré predbežný výskum SAMP poukázal.

 1. Vznik rodinného podniku. Spôsob založenia RP

Spôsob založenia a registrácie RP.

 1. Definovanie Právnej formy RP

Právnická osoba, Fyzická osoba, predmet činnosti, charakteristika RP podľa predmetu činnosti.

 1. Čo (kto) je rodinným podnikom. Okruh členov RP

Ustanovenie RP by malo platiť aj na neúplnú rodinu, RP samo zamestnávateľa.

 1. Majetok RP, definícia majetku RP a majetkovej účasti členov RP

Rodinný majetok, majetok Rodinného podniku“ spôsob vzniku a deklarácia majetku jednotlivých členov rodiny na podnikateľskú činnosť, oddelenie majetku RP a vlastného majetku.

 1. Vlastníctvo RP, vlastnícke právo členov RP

Spôsob a pravidlá nakladania s majetkom RP.

 1. Ručenie Rodinného podniku voči tretím osobám, ručenie členov RP

 Miera  ručenia RP a členov RP, podiel na rozhodovaní a správe majetku, trestno-právna zodpovednosť .

 1. Daňový systém RP, daňové povinnosti RP

V súčasnosti daňová legislatíva nepozná subjektom daňového práva rodinu ako celok.

 1. Daňové povinnosti členov RP

Príjmy, súbeh príjmov RP, súbeh príjmov v RP a závislej činnosti, súbeh iných príjmov.

 1. Zjednodušenie účtovnej evidencie RP

Živiteľ rodiny môže byť (a často aj) aj je, jednotlivec – živnostník. Nemusí mať k dispozícii tím profesijných pracovníkov. Zložitejšie vzťahy v podnikajúcej rodine nie je vždy optimálne riešiť externou účtovníčkou.

 1. Vzťahy medzi členmi RP, Obchodné a personálne vzťahy

Obchodné“ vzťahy a rodinné, možný konflikt záujmov z toho vyplývajúci.

 1. Zamestnávanie v RP, zamestnancov, členov RP, pracovno-právne vzťahy, závislá činnosť.

Otázky rozporu ustanovení Zákonníka práce a Zákona o rodine.

 1. Účasť na SP a ZP, Podmienky BOZP, pracovnej zdravotnej služby a ďalších povinností, zodpovednosť
 2. Rodinný podnik a transferové oceňovanie

Povinnosti vo vnútri RP medzi členmi RP vykonávať Transferové oceňovanie a rodinné vzťahy.

 1. Následníctvo v RP

Otázky dedičského práva, právnej účinnosti testamentu, určenie následníctva v RP.

 

Podrobnejšie v prílohe „Rodinné podnikanie a právne prostredie SR“.

 

 

Vedenie SAMP nekoná izolovane, konzultuje a preveruje konkrétne skúsenosti v procesoch podnikania i disproporcie medzi aktuálnymi systémami (právo, predpisy, normy) a dennou podnikateľskou praxou a so svojou členskou základňou. Všetky činnosti boli a sú vykonávané na základe dobrovoľnosti, bez finančného  ohodnotenia.

 

Na uvedenú činnosť, prieskumu a proces návrhov legislatívnych opatrení ako aj na usporiadanie uvedených medzinárodných konferencií a odborných podujatí, sme sa pokúsili získať podporu bývalého vedenia MH SR, tiež priamym rokovaním s gen. riad. SBA za účasti prorektorov všetkých spolupracujúcich univerzít. Žiaľ bezvýsledne. Uvádzame, že vláda ČR takýto prieskum v ČR podporila.

 

 

Navrhujeme ako účelné:

 

 1. Otvorenie diskusie k návrhom, vyplývajúcich z prieskumu SAMP.
 2. Podporu pre prijatie Definície rodinného podnikania do legislatívy SR.
 3. Pomoc pri finančnom zabezpečení pokračovania analýzy problémov rodinných podnikov v SR a tvorby potrebných úprav legislatívy.

 

Sme pripravení, poskytnúť všetky ďalšie, podrobné informácie k problematike.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ostávame s pozdravom

 

 

Bratislava 2.7.2020

 

 

 

 

Ing. Vladimír S i r o t k a, CSc.

prezident SAMP

 

 

 

 

Prílohy:

 

 1. Definícia Rodinného podnikania SAMP 14.5.2019
 2. Definícia Rodinného podnikania SAMP 14.5.2019 upr.
 3. Definíce Rodinného podnikání AMSPaŽ ČR
 4. Memorandum o spolupráci SAMP a AMSPaŽ ČR
 5. Rodinné podnikanie a právne prostredie pre PS MHSAR 3.7.2020
 6. Živnostenské licencie 2017 podklad pre PS MH SR 3.7.2020