Deklarácia k rozvoju rodinného podnikania

HomeAktuality

Deklarácia k rozvoju rodinného podnikania

XXIII. SNEM SAMP
Tlačová správa piatich podnikateľský organizácií k vysokým cenám energií
Memorandum o spolupráci s APZ

Deklarácia k rozvoju rodinného podnikania

Zástupcovia malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky a Slovenskej republiky s podporou významných univerzít a štátnych inštitúcií, predkladajú túto deklaráciu orgánom štátnej správy, podnikateľskému prostrediu, politickým stranám a verejnosti. Jej text nadväzuje na výstupy vykonaných prieskumov, na overené skúsenosti z iných krajín a dlhodobé aktivity v oblasti poznania a pomenovanie špecifík rodinného podnikania.

Rodinné podnikanie sa v našich krajinách postupne rozvinulo do pozície najvýznamnejšieho segmentu národného hospodárstva. Viac ako 60% týchto dnes úspešných rodinných podnikov bolo založených v 90. rokoch minulého storočia. Rástli vďaka odhodlaniu, pracovitosti, inováciám a investíciám zakladateľov. 30 rokov vývoja tejto formy podnikania ukazuje, že české a slovenských rodinné podniky a živnostníci nadobudli na sile. Sú zdržanliví pri svojom zadlžovaní, čím sa stali odolnejším voči krízam. Sú stabilizátorom ekonomiky v regiónoch, významnými zamestnávateľmi, nositeľmi priaznivej firemnej kultúry a častým podnikateľským vzorom. Udržujú národné tradície, vykrývajú potrebné oblasti služieb pre občanov, zisk reinvestujú späť do rozvoja firiem, dodržiavajú zásady sociálnej a spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti. Tým sa stali motorom zamestnanosti a rozvoja podnikania vo všetkých našich regiónoch.

V tejto dekáde dochádza k odovzdávaniu vedenia a vlastníctva z generácie zakladateľov na prvú generáciu rodinných nástupcov. Je to projekt, ktorý môžu sprevádzať konflikty, zmeny organizačnej štruktúry, zmeny právnej formy podnikania, expanzie na nové trhy, inovácie technológií atď. Stabilita rodinných vzťahov je najviac ohrozená práve v čase tohto procesu medzigeneračného odovzdávania. Ak rodinní príslušníci, ale aj zamestnanci, zákazníci, dodávatelia a ďalší stakeholderi toto obdobie dobre zvládnu, je predpoklad, že sa budú zakorenené výhody rodinného podnikania v našich regiónoch ďalej rozvíjať. V opačnom prípade hrozí rozpredanie alebo zánik tohto národného bohatstva, strata kontinuity v mnohých činnostiach a strata podnikateľského potenciálu novej generácie, vyrastajúcej  „v podnikateľskom inkubátore“ vedľa obchodne aktívnych rodičov.

Vyzývame vlády našich krajín, aby v ďalšom období programovo podporovali ďalší rozvoj rodinného podnikania, predovšetkým:

  • Podporovať investície a udržateľnosť rodinných podnikov ako ťahúňov hospodárstva a v súčasnosti predovšetkým z covidové krízy.
  • Podporovať motiváciu majiteľov rodinných podnikov, aby vlastné zdroje reinvestovali predovšetkým do rozvoja svojich podnikov.
  • Podporovať expanziu podnikania, a to aj do zahraničia, predovšetkým na trhy EÚ.
  • Rozvíjať dostupnosť celoživotného vzdelávania a poradenstva k rodinnému podnikanie pre nástupcov či zamestnancov rodinných firiem s cieľom úspešného medzigeneračného odovzdávania existujúcich rodinných podnikov a zakladanie ďalších rodinných podnikov a živností.
  • Propagovať výhody rodinného podnikania a prezentovať uznanie ich významnosti pre celú spoločnosť vrátane ich dôležitej sociálnej role.
  • V súvislosti s ukotvením definície rodinných podnikov a ich činností v ČR a SR podporiť s tým súvisiace úpravy existujúcej legislatívy.

Financie a energiu vloženú do ich podpory budú rodinné firmy vracať späť do nášho hospodárstva vďaka spojeniu rodín majiteľov s našimi regiónmi a republikami.

Zástupcovia AMSP ČR a SAMP zhodne vyhlasujú, že v naplnení týchto zámerov budú vládam SR a ČR vždy nápomocní a budú plne spolupracovať s vládnymi, územno-správnymi aj mimovládnymi organizáciami. V rodinnom podnikaní zhodne vidíme perspektívu a budúcnosť našich krajín.

Celý dokument si môžete stiahnuť TU

 

V Praze dne 21. 9. 2021                                                                V Bratislavě dne 21. 9. 2021

Ing. Libor Musil v.r.                                                                        Ing. Vladimír Sirotka, CSc. v.r.

Místopředseda představenstva                                                     Prezident

Asociace malých a středních podniků                                           Slovenská asociácia malých a stredných

a živnostníků ČR (AMSP ČR)                                                       podnikov a živnostníkov SR (SAMP)