HomeAktualityFórum

Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …

... od 1.1.2015 sa Vás týka zákon č. 307 / 2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Od 1.7.2015 ste

Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka – 30.4.2021
Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“
Nadviazanie spolupráce SAMP a ZSP SR

… od 1.1.2015 sa Vás týka zákon č. 307 / 2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Od 1.7.2015 ste podľa § 11 a 12 zákona povinní:

· zriadiť interný systém vybavovania podnetov a oznámení

· určiť zodpovednú osobu a/ alebo útvar na prijímanie, evidenciu a prešetrovanie podnetov a oznámení, ktorá je priamo podriadený štatutárnemu orgánu

(táto osoba sa dá nahradiť externou nezávislou osobou)

· vydať vnútorný predpis, v ktorom určíte podrobnosti o

o obsahu oznámenia (koho sa týka, odôvodnenie podania oznámenia, kontakty oznamovateľa)

o spôsobe podávania podnetov (osobne, písomne do schránky, e-mailom, čierna skrinka…)

o najmenej jeden spôsob podania prístupný 24 hod denne

o preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov

o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet

o evidovaní podnetov podľa § 12

o oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia

o spracúvaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

o lehote na prijatie a prešetrenie podnetu

· viesť evidenciu podnetov po dobu 3 rokov odo dňa doručenia v rozsahu

o dátum doručenia podnetu a / alebo oznámenia

o meno a priezvisko, adresu a kontakt osoby, ktorá podala podnet alebo označenie „anonymný“

o predmet podnetu

o výsledok preverenia podnetu a/ alebo oznámenia

o dátum skončenia preverovania podnetu a/ alebo oznámenia

Nesplnenie vyššie uvedených povinností stojí 20 000€ (§15).

V prípade ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať. Naše služby stoja oveľa menej.

Peter Andrišin

É +421 907 735 697 • * peter.andrisin@dozen.sk • www.dozen.sk • DOZEN s.r.o. • Keltská 1A • Bratislava 851 10 • IČO: 45 582 009 • DIČ: SK 2023057520 • Zapísaná v registri OS Bratislava I, oddiel Sro; vložka číslo 65505 / B