HomeAktuality

Projekt odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva

Projekt s názvom „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“, ktorý realizuje Slovenská asociácia

XXIII. SNEM SAMP
Veľtrh práce – Job Expo 2015
Prieskum stavu rodinného podnikania SAMP, rok 2018 rokom RP – dotazník

Projekt s názvom „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“, ktorý realizuje Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP)za podpory Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency(SBA) sa blíži k svojmu záveru.

 

Potreba analyzovania a hodnotenia malých podnikateľov (živnostníkov) aj z pohľadu ich zaradenia v rámci odborov podnikania vznikla na pôde expertnej skupiny odborníkov zložených z vybraných zástupcov akademickej obce a praxe. Projekt bol zastrešovaný a riešený odborníkmi v oblasti malého a stredného podnikania a umožňoval by v súčasnosti ako aj budúcnosti štandardné hodnotenie odvetvových štandardov za oblasť jednoduchého účtovníctva a nastavil vhodnú jednotnú metodiku hodnotenia odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Na základe analýz, pracovný tím vypracoval navrhovanú metodikuna hodnotenie odvetvových štandardova tiež prediskutoval množstvo otvorených otázok vyplývajúcich z rôzne používanej terminológie (rozdielnosť medzi teóriou a praxou), s ktorou sa stretávame v sústave jednoduchého účtovníctva. Tiež ukázal na mnohé problémy týkajúce sa dostupnosti údajov (Register účtovných závierok len v neverejnej časti), reálneho zaraďovania podnikateľských subjektov do SK NACE ako hlavnej činnosti a vedľajšej činnosti. Všetky tieto problémy sú zároveň podnetom na riešenie a zefektívnenie fungovania verejnej správya nastavenie nástrojov pre rozhodovanie v oblasti MSP a ich vyriešenie prispeje k možnosti priblíženia hodnotenia malých, stredných podnikov a živnostníkov bližšie k realite.

 

Analytické práce realizované v priebehu spracovania metodiky a práca účastníkov tímu zloženého z expertov v oblasti MSP a problematiky sústavy jednoduchého účtovníctva vytvorili dobrý predpoklad na využitie metodikynaďalšie analytické výstupy a tiež ukázali na potrebu riešenia a venovania sa oblasti MSP aj z pohľadu odvetvového štandardu.

V budúcnosti by bolo prínosné aj ďalšie sledovanie vývoja z hľadiska početnosti subjektov, ktoré uplatňujú preukázateľne vynaložené výdavky prostredníctvom sústavy jednoduchého účtovníctva.

 

Základnými prínosmi projektu odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sú najmä:

  • zlepšeniea nastavenie manažmentu kvalityna báze odvetvových štandardovpodnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • možnosť nastavenia štandardných kontrolných mechanizmov pri kontrole a nezávislom hodnotení podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • analýza  sektorov – použitie napr. pri optimalizácii sektorových politík pre MSP,
  • objektívne stanovenie kritérií  preporovnanie výkonnostnej úrovne,
  • edukácia a možnosť efektívnejšieho využívania odvetvových štandardov v rámci hodnotenia podnikateľského prostredia a vzdelávanie odbornej verejnosti, atď..

 

Srdečne Vás týmto pozývame na záverečné ukončenie projektu, ktoré sa uskutoční prostredníctvom odborného seminára dňa 14.12.2017 o 13,00 hod. v sídle SAMP, na Drieňovej ulici č. 37 v Bratislave. Odborný seminár a zároveň poďakovanie všetkým, ktorí participovali na projekte, sa ukončí podávaním vianočnej kapustnice v kruhu členov SAMP.

 

Tešíme sa na Vašu účasť