HomeAktualityFórum

Euro-fórum Ekonomického ústavu SAV

25.02.2014 sa uskutočnilo Euro-fórum Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zmyslom stretnutia bola odborná diskusia a výmena skúseností v obla

Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …
SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023
Memorandum o spolupráci s APZ

25.02.2014 sa uskutočnilo Euro-fórum Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zmyslom stretnutia bola odborná diskusia a výmena skúseností v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej Únie.
Diskusiu viedol Ing. Šikula, riaditeľ ekonomického ústavu SAV. Zámery Finančnej správy prezentoval
Ing. Martin Kohútik z oddelenia metodiky DPH.
Prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol naše poznatky, skúsenosti a návrhy možných riešení v oblasti zjednocovania legislatívy v EÚ pri uplatňovaní DPH a tiež sadzieb daní, najmä z pohľadu malých a stredných podnikov. Zmyslom zámerov SAMP je zvýšenie konkurencie schopnosti MSP Slovenska a zlepšenie možnosti uplatenia sa na európskom trhu. Podujatie malo veľmi dobrú odbornú úroveň a prispelo k prepájaniu vedeckých a praktických otázok daňového prostredia v EÚ.logo-samp-male