SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023

HomeAktuality

SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023

PF 2015
Správa o činnosti SAMP za rok 2021/2022, 5.5.2022
K o m u n i k é 19.11.2013

Zvyšujúce sa ceny energií, materiálov a zdrojov v roku 1921 doteraz má značne negatívny dopad na neregulované subjekty, malé a stredné podniky a živnostníkov.

V dôsledku toho vznikla prvý krát pomerne široká názorová platforma subjektov Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP),  Slovenská živnostenská komora (SŽK), Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).

 1. 6. 2022 SAMP a SŽK zaslali ministrovi MH SR, Richardovi Sulíkovi „Memorandum k situácii v oblasti energetiky, cien elektriny, plynu a materiálových vstupov“ a požiadali sme ho o zorganizovanie spoločného stretnutia k riešeniu komplexu uvedených problémov v Memorande.

Memorandum MH SR – SAMP SŽK k energetike 27.06.2022

 1. 8. 2022 sa uskutočnilo Prvé kolo „Okrúhly stôl“ so zástupcami MH SR, URSO a signatármi platformy SAMP, SŽK, SŽZ, ZPS, PAS. SAMP bola poverená hovorcom platformy.

Predmetom rokovania boli hlavné pripomienky zo spoločného Memoranda k situácii v oblasti energetiky, cien elektriny, plynu a materiálových vstupov sú preto viaceré návrhy ako zlepšiť pozíciu malých a stredných podnikov a tiež:

 • umožniť zdieľať (odoberať) prebytočne vyrobenú energiu z OZE inými podnikateľskými subjektami;
  · rozšíriť rozpätie regulovanej ceny pre zraniteľných odberateľov;
  · prizvať zástupcu MSP do cenových konaní ÚRSO.

Záznam z rokovania

 1. 9. 2022 v dôsledku pomalého riešenia a neefektívnej podpory MSP sme požiadali nového ministra hospodárska, Karela Hirmana o uskutočnenie „2. Okrúhleho stola“ a o využitie jeho vplyvu ako ministra hospodárstva na štátom nominovaných vedúcich pracovníkom dodávateľov energií s cieľom k otázkam:
 2. Zastaviť výpovede zmlúv o dodávkach energií veľkých dodávateľov  pre MSP do doby prijatia opatrení EÚ a vládnych opatrení, ktoré predpokladajú nižšie ceny ako v súčasnosti.
 3. Výpovede, ktoré plynú, pozastaviť.

List min. H SR – SAMP SŽK ZPS PAS SŽZ 20.9.2022

Platforma sa rozšírila o zástupcov iniciatívy #StaleMameChut prezentujúcej:  Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska, Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska o.z., Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Iniciatíva Zachráňme gastro!, Pomoc pre gastro/Gastro Inštitút/NEO, Potravinárska komora Slovenska, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, a Pomáhame si – gastro v korone.

 1. 2. 2023 sa uskutočnil „2 Okrúhly stôl“

Platforma predniesla hlavné pripomienky:

 • riešiť dotačnú schému za 8 a 9 mesiac 2022 (3. štvrťrok),
 • pripraviť a urýchlene vydať schému podpory na 4. štvrtok 2022
 • pripraviť schému na 1. a 2. štvrťrok 2023

Rok 2023

Ministerstvo hospodárstva vydalo schému pomoci 2.1 a 2.4

https://www.mhsr.sk/prehlad-pomoci

Schéma pomoci pre mesiace 8 a 9 2022 vyhlásená v decembri 2022 mala však termín 22. december 2022 v časovo napätom období a problémy vnikali pri nahlásení množstva odoberanej energia, keď údaj zo „systému“ a z faktúr dodávateľov sa líšili. Táto nezrovnalosť bola príčinou neschválenia viacerých podaných žiadostí zo sektora MSP.

Výzva na 4. štvrťrok vydaná nebola vzhľadom na „uzavretú štátnu pokladnicu 2022“.

Ďalšie informácie Vám onedlho poskytneme…..