HomeAktualityFórum

Živnostenské licencie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná. Živiteľ rodiny môže byť (a často je) aj jednotlive

Správy.Pravda.sk Nový daňový systém nie je bez chyby -vyjadrenie prezidenta SAMP Ing.Vladimír Sirotka Csc. a generálna sekretárka Ing. Viera Vašicová
Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania z IX. Konferencie k RP
SAMP pobočka Trnava Novela zákona o ERP

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná.

Živiteľ rodiny môže byť (a často je) aj jednotlivec – živnostník.
Pre zjednodušenie v oblasti „Ž“ navrhujem zaviesť systém

„Živnostenských licencií“

Prieskum SAMP a Actoris System, s.r.o. v r. 2014 – 2015 preukázal vysoké finančné zaťaženie MSP a Ž pri podnikaní, resp. OSZČ. Ako jedno z riešení vidím uplatnenie systémov

• Živnostenských licencií SZČO

1. Základné atribúty:
1. „Živnostenské licencie“ navrhujem ako voliteľný systém, dobrovoľný.
2. Systém navrhujem pre živnostníka, SZČO, neplatiteľa DPH, bez zamestnanca.
3. Pre hranicu príjmu 49.790 €/ročne (príjem z § 6 ods. (1 – 4) Zákona o DP. Toto rozpätie pokrýva cca 270 000 registrovaných živnostníkov. Možnosť pásiem 30.000 €, resp. 18.000 €.
4. Platba jednou (dvomi) platbami, zhŕňajúca Daň z príjmu (400-500 €), min. odvody SP a min. ZP
5. „Cena“ ročnej licencie cca 2.800 €/r.

2. Licencie sledujú:
• Zapojiť do sociálno zdravotného systému tých malých živnostníkov, ktorí možno v dôsledku použitia paušálnych výdavkov alebo nízkym hospodárskym výsledkom (základom dane z príjmu) nie sú platiteľmi dane z príjmu, odvodov do SP a platiteľmi minimálnych platieb do ZP
• Zjednodušiť administratívu malým živnostníkom, SZČO, znížiť počet termínov platieb (odvody)
• Zníženie administratívnych výdavkov, zníženie potreby služieb externej účtovníčky
• Znížiť legislatívno administratívny, daňový a účtovný stres živnostníka.

3. Očakávaná budúcnosť:
• Zlepšenie podnikateľského prostredia. Zvýšenie transparentnosti malého podnikateľa, označenie „Licencovaný podnikateľ“
• Zníženie administratívnej náročnosti malých podnikateľov, SZČO, živnostníkov.
• Zjednodušenie formulára daňového priznania na t. z. v. „Licenčné tlačivo“ s uvedením postupu prihlásenia a realizácie licencie na zadnej strane tlačiva.
• Zjednodušenie účtovníctva na oblasť evidencie príjmov a pohľadávok. Pri prekročení hranice pre uplatnenie „ŽL“ návrat k jednoduchému účtovníctvu.
• Nastavenie spravodlivejšieho systému a zapojenie do sociálneho a zdravotného poistenia osôb mimo systému (160 000 Ž mimo systému?).
• Zníženie odvodovej záťaže.

4. Podporné argumenty k zavedeniu licencií:

1. Oslabenie tlaku na „čierny“ príjem v živnostenskom prostredí malých živnostníkov v dôsledku zvýšenia odvodových povinností v roku 2012 (o 3,294 %).
2. Napĺňanie programového vyhlásenia vlády SR o znižovaní administratívneho zaťaženia.
3. Zníženie administratívneho a daňového stresu malého podnikateľa
4. Zvýšenie príjmu do štátneho rozpočtu.
5. Platba vopred a možnosť jej zakomponovania do ŠR SR. Platby za „ŽL“ budú k dispozícii v čase zostavovania ŠR, štát ich má vopred a môže s nimi reálne počítať.
6. Zníženie (šetrenie) kapacity daňových úradov pri zjednodušení kontroly.
7. Potencionálne pokrytie až 50 % evidovaných živnostníkov, samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).
8. Stimulovanie korektnosti podnikateľského prostredia, kultivácia vzťahu SZČO k daňovému priznaniu.
9. Pozitívnejšie vnímanie daňovo odvodovej reformy podnikateľským prostredím na základe faktu konkrétneho zníženia administratívnej záťaže.
10. Návrh korešponduje aj so zámerom v oblasti znižovania administratívnej záťaže malých podnikateľov, ustanoveniami Európskej charty pre malé podniky, ratifikovanej v Maribore
23. apríla 2002 a schválenej uznesením vlády SR č. 333 z 3. apríla 2002 a tiež so zámermi dokumentu EK „Small Business Act“ (2009) a Small Business Act 2.