HomeAktualityFórum

Rodinné zdaňovanie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná. V r. 2004 – 2014 živnostníkov ubúdalo, právnických

HN forum Ako uľahčiť život malým podnikateľom
Tlačová správa Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC
Stanovisko SAMP k Zámeru národného projektu Horizontálna podpora malého a stredného podnikania

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná.
V r. 2004 – 2014 živnostníkov ubúdalo, právnických osôb, najmä s.r.o. pribúdalo.

Pohyb ekonomických subjektov podľa právnych foriem

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet živn. v tis. 336 344 364 374 392 387 384 375 359 352 337
Počet PO v tis. 61 71 80 88 106 112 127 138 148 164 177

V roku 2015 ukončilo činnosť na 40 000 PO (zväčša s.r.o.) a 8 000 Ž.

SR je krajinou malých podnikov a živnostníkov, títo tvoria 98 % podnikajúcich subjektov a
majú 72 % – ný podiel na zamestnanosti.

Na Slovensku vari nie je rodiny, ktorá by v svojom strede nemala malého a stredného podnikateľa alebo živnostníka.

Prosperita rodiny – prosperita štátu

Prosperitu štátu a sociálny zmier zďaleka neurčuje len rast HDP (pre rok 2015 odhad 2,7 – 3 %).
• Je to aj (ak nie predovšetkým): úroveň materiálnych a sociálnych podmienok obyvateľstva, jej primeraná akceptácia a vnímanie perspektívnosti
• Pocit určitej stability tejto sociálnej úrovne a čo najväčšej istoty „prežitia“ pre potomkov
• Pocit adekvátneho ohodnotenia podielu jednotlivca na prosperite štátu, či už finančného, morálneho alebo iného, sprevádzaného pocitom spravodlivého rozdeľovania štátnych benefitov (zdrojov)
• Pocit zmysluplného prežitia života bez zbytočných stresov s pocitom možnosti dovolania sa primeranej, ochrany zo strany štátu (spravodlivosti)
• Tieto pocity, hodnotenie stavu, sociálne a ekonomické podmienky sa tvoria primárne, v základnej bunke spoločnosti, v rodine.

• Chápem rodinu nie len ako základný sociálny prvok štátu, ale aj ako základ tvorby jeho ekonomickej úrovne a prosperity.

• Ekonomická úroveň rodín teda charakterizuje aj ekonomickú úroveň štátu, je to nerozlučný spojený systém.

• Tieto východiskové atribúty sú platné obecne, nezávisle na tom, akým spôsobom rodina získava zdroje (finančné zdroje), či už zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti (bez ohľadu na právnu formu), alebo iným spôsobom

• Z tohto pohľadu je oblasť živiteľov; rodinného podniku, SZČO Malých a stredných podnikov a živnostníkov v centre našej pozornosti

Podporíme rodinu, rodinné podnikanie, podporíme jej prosperitu a prosperitu štátu.
Rodina a ekonomika – Rodinné zdaňovanie

Východiskové atribúty:

1. Rodina by sa mala stať subjektom daňového práva.
2. Okruh rodiny definuje konateľ rodiny, ako „Rodinný podnik“.
3. Daňový subjekt „R“ by sa obecne vzťahoval na členov rodiny
s právom spoluúčasti na majetku ( rodičia, deti, ich deti, potomkovia v priamom rade).
4. Pojem rodinného daňového subjektu by bolo možné aplikovať aj na neúplnú rodinu, bezdetnú rodinu, rodinu s osvojením.
5. Rodinný podnik vzniká spoločenskou zmluvou členov rodiny
6. Daňovníkom by bola rodina ako celok, splnením daňovej povinnosti rodiny by bola splnená daňová povinnosť aj jej členov.
7. Pri príjmoch členov rodiny z viacerých činností z výnimkou závislej činnosti by člen (rodinný príslušník) nemohol byť subjektom rodinného zdaňovania – aspoň nie vo fáze zavedenia a overovania systému.
8. Vlastníctvo rodinného majetku by sa chápalo pre daňová účely ako vlastníctvo spoločné, bezpodielové.
9. Majetok, „Rodinný majetok, majetok Rodinného podniku“ vzniká deklaráciou majetku jednotlivých členov rodiny (bez ohľadu na LV, kataster a pod.)
10. Medzi členmi rodiny by nevznikali obchodné vzťahy a nebolo by potrebné uzatvárať (stanoviť) podmienky pre daňové priznanie, ako:
• Uzatvárať nájomné zmluvy k využívaniu – prenájmu majetku medzi rodičmi a deťmi,
• Zakladať živnosti viacerými rodinnými príslušníkmi (kumulácia odpočítateľných položiek a pod.),
• Stanovovať podiel na využívaní majetku medzi manželmi
• Delenie výdavkov na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie príjmu na členov rodiny
• Stanovovať podiel investícií medzi rodičmi a deťmi na rozvoji podniku (vrátane odpisov)
11. Medzi členmi rodina by nevznikali zamestnanecké vzťahy, ako:
Manžel – manželka, rodič – dieťa… Miera „zamestnania“ by bola definovaná mierou účasti (%) člena rodiny na práci a aktivitách rodiny. Externí pracovníci sú v režime závislej činnosti.
12. Príjmy, finančné pôžitky by sa odvíjali od % účasti člena rodiny na práci a aktivitách rodiny (podiel na zisku).
13. Poistné, odvody by boli odvádzané z % účasti člena rodiny na práci a aktivitách rodiny.
Minimálne odvody do SP, ZP sa rovnajú súčtu minimálnych odvodov členov rodiny v zmysle zákona.
14. Za dodržanie podmienok BOZP, pracovnej zdravotnej služby a ďalších povinností, zodpovedá určená osoba (štatutár) rodiny (rodinného podniku).
15. Rodina („Rodinný podnik“) je právnickou osobou a vykonáva činnosť pod jedným IČO, resp. DIČ, DIČ pre DPH. „R“ vedie jednoduché účtovníctvo.
16. Platia všetky ustanovenia pre registráciu na obchodnom súde, SP, ZP a iné.
17. Na rodinu by sa nevzťahovali povinnosti transferového ocenenia, „R“ je chápaná ako uzatvorený podnikateľský celok.
18. Pre rodinný podnik by neplatili niektoré ustanovenia ZP, ako ustanoviť zástupcu zamestnancov a pod. Pokiaľ by v RP zamestnanci boli, tak vredy áno.