Prehľad najdôležitejších zmien počas pandémie od 24. 10. 2020

HomeAktuality

Prehľad najdôležitejších zmien počas pandémie od 24. 10. 2020

Od 24. 10. 2020 vchádzajú do platnosti nové nariadenia počas pandémie.   Oficiálne údaje.  Zdroj: https://korona.gov.sk/   A. Prehľad n

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 21.4.2023
Informácia pre predsedu Vlády SR – Rozbor dopadu noviel 251/2012 o energetike a 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach
Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

Od 24. 10. 2020 vchádzajú do platnosti nové nariadenia počas pandémie.

 

Oficiálne údaje.  Zdroj: https://korona.gov.sk/

 

A. Prehľad najdôležitejších zmien od 24.10.2020

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Platnosť nariadenia od: 24. októbra 2020
Platnosť nariadenia do: 1. novembra 2020

Na základe uznesenia vlády č. 678 platí na území Slovenska od 05:00 hodiny rannej do 01:00 hodiny rannej zákaz vychádzania.

Na čo sa nevzťahuje zákaz vychádzania: 

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 1. cestu pre zabezpečenie nevyhnutných základných životných potrieb ako nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť a zaobstaranie týchto potrieb pre inú (susedská výpomoc),
 1. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, STK, kľúčovej služby a očnej optiky,
 1. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 1. cestu na vykonanie testu (RT-PCR alebo antigénového) a cestu späť,
 1. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 1. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 1. venčenie so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 1. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
 1. cestu dieťaťa do jasiel, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť a jeho sprievod
 1. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

  

Opatrenia OLP/8326/2020, platného od 15.10.2020, 

 

Prehľad najdôležitejších zmien,  Opatrenia prijaté od 15.10.2020, (stále platné) :

(Tieto platia aj naďalej od 24.10.2020, aktualizované a doplnené Uznesením vlády  SR č.678/2020 s platnosťou od 24.10.2020)

 • zatvárajú sa všetky kúpaliská, akvaparky, wellness/fitness centrá, prevádzky kultúrnych predstavení (kiná, divadlá…),
 • počet zákazníkov v prevádzkach: max. 1 osoba na 15 m2, vstúpiť môžu len osoby s telesnou teplotou najviac 37 °C,
 • prevádzky verejného stravovania môžu podávať jedlo a nápoje v exteriéroch (terasy) a predávať zabalené so sebou,
 • hromadné podujatia sa môžu konať len do 6 osôb, výnimkou sú napríklad podujatia najvyšších súťaží (hokej, futbal…)
 • je povinné mať prekryté nos aj ústa v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy,
 • osoby nad 65 rokov majú vyhradený čas na nákup potravín a drogérie od 9:00 do 11:00 (pondelok až piatok); môžu však využiť aj iný čas.

 

1.     Aktuálne platné hygienické opatrenia

 

Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod

Platnosť nariadenia do: odvolania

Uzatvárajú sa

 • prírodné a umelé kúpaliská vrátane akvaparkov;
 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
 • ffitness centrá;
 • a prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…);
 • a prevádzky verejného stravovania.

Toto neplatí pre:

Upozornenie

Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

 Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas.

 

2. Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby

 

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje zabezpečiť:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby) alebo
 • pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov v exteriérových častiach prevádzok verejného stravovania.

Upozornenie

Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).

 

Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 

3. Verejné stravovanie (v hoteloch, reštauráciách, penziónoch a iných zariadení a ich vonkajších terasách)

 

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod

Platnosť nariadenia do: odvolania

Okrem dodžiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb platí pre prevádzky verejného stravovania, že:

 

 • otváracie hodiny je potrebné obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko
 • pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
 •   konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania (exteriéri) bude možnávýlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,      
 • pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi,
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, k dispozícii len prinesením od obsluhy a zabalený do papierovej vreckovky.

4. ZAPEZPEČENIE KVALITY OVZDUŠIA

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. októbra 2020

 • odporúča sa časté a intenzívne vetranie, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
 • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky,
 • v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika dlhšie mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • nepoužívať rotačné výmenníky teplaalebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, 
 • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

 

 5. ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO

Platnosť nariadenia od: 15. októbra 2020, 06:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 

 • aby zamestnanci mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

Upozornenie

Zákazníci si na čas nevyhnutný na vykonanie úkonu nemusia chrániť dýchacie cesty, pokiaľ to úkon neumožňuje (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

 

NOTE: Plné znenie aktuálneho Opatrenia OLP/8326/2020 (PDF, 139 kB), platného od 15.10.2020,  nahrádza Opatrenie OLP/7694/2020 (PDF, 176 kB) zo dňa 30.9.2020.