HomeAktuality

Projekt odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva 30.10.2017

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP)za podpory Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci programov p

Tlačová konferencia k byrokracii 29.9.2017
TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE 18.6.2015
Upozornenie v súvislosti s „Podvodným prevodom peňazí“

PS2_20171030_144258001

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP)za podpory Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak BusinessAgency(SBA)realizuje projekt s názvom „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“.

SAMP ako organizácia orientovaná na priestor malých a stredných podnikateľov s ťažiskom na živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby, so svojou dlhoročnou praxou patrí medzi najkompetentnejšie organizácie k spracovaniu takéhoto unikátneho projektu zameraného na posúdenie podnikateľského prostredia za pomoci odvetvových štandardov pre oblasť MSP.

Hlavným cieľom projektu je analyzovanie dát účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, zmapovanie ekonomického prostredia v Slovenskej republike na základe výsledkov hospodárenia podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchéhoúčtovníctva, no najmä vypracovanie metodiky na hodnotenie odvetvových štandardov (odvetvový benchmark).

V súvislosti so spracovaním a vyhodnocovaním dát po technickej stránke odborný tím skladajúci sa z členov SAMP spolupracuje s  medzinárodnou spoločnosťou CRIF – Slovak CreditBureau, ktorá je aktívnym členom SAMP.Spoločnosť jeprevádzkovateľom Bankového a nebankového registra na Slovensku,dodáva komplexné riešenia pre oblasť obchodných a kreditných informácií, ako aj riešenia pre riadenie úverových procesov a marketingových aktivít a patrí medzi špičku spoločností zameraných na spracovanie dát.

Základným zdrojomfinančných analýz a nastavenia metodiky na hodnotenie odvetvových štandardov sú Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctveposkytnuté Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Poskytnuté dáta sú anonymizované aspracovávajú sa za  účtovné obdobie 2012 až 2016.

Účelom projektuje poskytnúť širokej verejnosti metodiku na hodnotenie odvetvových štandardov a jej výsledky ako nástroj na hodnotenie smerujúci k zvýšeniu výkonnosti, konkurencieschopnosti, nástroj na obmedzenie rizika podnikania a vytvorenie dôveryhodnosti malých a stredných podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Zároveň môže poslúžiť aj ako možný nástroj pre tvorbu opatrení v hospodárskej politike na podporu malého a stredného podnikania a investícií v konkrétnom odvetví spojenou aj s tvorbou nových pracovných miest.