HomeAktuality

KDH a SAMP podpísali Memorandum 23.10.2015

Dňa 23.10.2015 prezident  SAMP Vladimír Sirotka a predseda KDH Ján Figeľ  podpísali Memorandum o spolupráci. SAMP je organizácia zastupujúca malých p

Dotazník Rodinného podnikania – vyplňte on line
Tím KDH + obohatila ďalšia významná osobnosť
Premiér Eduard Heger diskutoval so zástupcami živnostníkov a malých a stredných podnikateľov

Dňa 23.10.2015 prezident  SAMP Vladimír Sirotka a predseda KDH Ján Figeľ  podpísali Memorandum o spolupráci.

SAMP je organizácia zastupujúca malých podnikateľov a jej vznik bol iniciovaný Európskou chartou malých podnikov. Svoju činnosť orientuje na priestor malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Sirotka poukázal na nutnosť zjednodušenia legislatívy, a zlepšenie podnikateľského prostredia.

„Ak my zlepšíme postavenie tohto malého a stredného stavu, zlepšíme postavenie celých rodín. A toto nás s KDH spája. Vízia rodiny je v KDH silná a predpokladáme, že spoločne sa dostaneme k zlepšeniu ekonomiky rodiny, a teda aj štátu,“

Predseda KDH Ján Figeľ vníma túto spoluprácu ako dôležitý krok k zlepšeniu rodinného podnikania a podnikateľského prostredia na Slovensku. KDH chce a vie riešiť sociálne a ekonomické problémy v našej krajine.  KDH sa téme podnikania venuje aj aktívnymi návrhmi riešení, s ktorými prichádzajú predseda hospodárskeho výboru NR SR Ján Hudacký a ombudsman pre podnikateľov a živnostníkov  Peter Belinský.
KDH+ SAMP

MEMORANDUM

 

o spolupráci medzi Kresťanskodemokratickým hnutím

Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov

 

PREAMBULA

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ako stabilná parlamentná politická strana, podporujúca spravodlivé sociálne trhové hospodárstvo a Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP), zastupujúca malých a stredných podnikateľov a živnostníkov vyhlasujú svoj záujem spolupracovať, a touto spoluprácou budovať a zlepšovať hospodárske a spoločenské podmienky pre stabilizáciu a rozvoj stredného stavu, a tým aj posilňovanie stability spoločnosti. Základom tejto spolupráce je podpora a ochrana malých podnikateľov a živnostníkov a tiež vytváranie adekvátnych legislatívnych podmienok pre rozvoj podnikania a zvyšovania zamestnanosti na Slovensku.

 

Preto v záujme plnenia týchto zámerov

Kresťanskodemokratické hnutie, zastúpené jeho predsedom Jánom Figeľom

a

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, zastúpená jej prezidentom Vladimírom Sirotkom

prijímajú toto

Memorandum o spolupráci

Čl.I

Spoločné aktivity

Kresťanskodemokratické hnutie bude vyvíjať najmä aktivity:

 1. Zúčastňovať sa na pravidelných konzultáciách o stave a  vývoji podnikateľského prostredia.
 2. Spolupracovať pri analýzach stavu podnikateľského prostredia a príprave legislatívnych opatrení na jeho zlepšovanie.
 3. Navrhovať a presadzovať legislatívne zmeny podporujúce zdravé a spravodlivé podnikateľské prostredie.
 4. Organizovať konferencie, semináre a workshopy týkajúce sa legislatívnych riešení podpory podnikania a rozvoja podnikateľského prostredia.
 5. Poskytovať podporu a zabezpečovať ochranu malým a stredným podnikateľom a živnostníkom prostredníctvom Ombudsmana pre živnostníkov a podnikateľov n spolupráci so SAMP.
 6. Vytvoriť pre členov SAMP priestor pre vzájomnú politickú spoluprácu v rámci stratégie KDH+ (TÍM PLUS, FÓRUM PLUS, PLATFORMA PLUS)

 

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov bude vyvíjať najmä aktivity:

 1. Na základe vlastných skúseností a analýz poskytovať aktuálnu spätnú väzbu dopadov legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie a s využitím týchto znalostí navrhovať KDH úpravy v legislatívneho, ekonomického a organizačného prostredia MSPaŽ.
 2. Konzultovať a spolupracovať s poslancami NRSR za KDH na príprave návrhov legislatívnych zmien na zlepšenie podnikateľského prostredia.
 3. Organizovať konferencie, semináre a workshopy týkajúce sa opatrení, ktoré podstatne upravujú alebo menia podmienky podnikania na Slovensku.
 4. Zabezpečovať vzdelávanie malých podnikateľov a živnostníkov za účelom zvýšovania ich profesionálneho rastu a konkurencieschopnosti.
 5. Vytvárať a ponúkať personálnu databázu odborníkov na hospodársku politiku pre ich možné uplatnenie v exekutívnych orgánoch Slovenskej republiky a v politickom priestore KDH.
 6. Podporovať spoločné záujmy v hospodárskej politike Kresťansko-demokratického hnutia.

 

Čl.II

Konzultačné fórum

Strany sa dohodli, že na operatívne napĺňanie svojich vzájomných záväzkov vytvoria spoločné Konzultačné fórum, ktoré sa bude schádzať najmenej raz za štvrťrok. Činnosť Konzultačného fóra bude organizovať podpredseda KDH pre hospodársku politiku.

 

Čl.III

Záverečné ustanovenia

 1. Strany sú pripravené rozširovať okruhy vzájomnej spolupráce v záujme napĺňania zámerov tohto Memoranda.
 2. Toto Memorandum je možné meniť, dopĺňať a rozširovať o subjekty zastupujúce záujmy živnostníkov, malých podnikateľov a stredného stavu písomnými dodatkami prijatými obidvomi stranami.
 3. Obe strany vyhlasujú, že toto Memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne, oboznámili sa s ním, porozumeli mu a nemajú proti jeho obsahu ani forme žiadne výhrady.
 4. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.
 5. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami.

 

 

V Bratislave dňa……………………………….                     V Bratislave dňa……………………………..

Za KDH:                                                                    Za SAMP:

Ján Figeľ                                                                  Vladimír Sirotka

predseda                                                                  prezident