HomeSnem

Príloha č. 6 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Doplňujúce návrhy na zmiernenie dopadu koronakrízy

Doplňujúce návrhy na zmiernenie dopadu koronakrízy na ekonomiku a  podnikateľské prostredie, najmä na Malé a stredné podniky a živnostníkov. V rámci

Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania z IX. Konferencie k RP
Príloha č. 4 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Návrh opatrení
Správa o priebehu konferencie Česko – Slovenský deň Rodinného podnikania a konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“

Doplňujúce návrhy na zmiernenie dopadu koronakrízy na ekonomiku a  podnikateľské prostredie, najmä na Malé a stredné podniky a živnostníkov.

V rámci Platforrmy Malých a stredných podnikov a živnostníkov uskutočňujeme priebežne prieskum a diskusiu o dopadoch korona vírusu na ekonomiku a zamestnanosť, s cieľom napomôcť   vláde v jej úsiliu o zachovanie ekonomiky a zamestnanosti.

Návrh opatrení  k situácii Malých a stredných podnikov a Rodinných podnikov  a živnostníkov v súvislosti s epidémiou koronavírusu sme už predložili.

 Kladne hodnotíme, že viacero opatrení vláda v tomto duchu aj prijala.

Predkladáme Doplnenie návrhov, ako vyplývajú z diskusie v rámci Platformy:

 1. Zabezpečiť čo najkratšie možnosť použitia finančných prostriedkov z Eurofondov, vrátane nevyčerpaných, alebo nevyčerpateľných na pomoc pri riešení dopadov koronavírusu na ekonomiku.
 2. Riešiť podporu prevádzkam MSPaŽ v oblasti prevádzkových nákladov (nájmu, energie, bezpečnostná služba…) formou paušálnych úhrad, ktoré sú zavreté z rozhodnutia ÚDZS vo veľkých Obchodných centrách.
 1. Zároveň obdobne riešiť podporu nájmu aj u tých prevádzok MSPaŽ, ktoré síce nemajú prevádzku v objekte, ktorý bol rozhodnutím ÚDZS uzavretý, ale ktoré majú umiestnenú prevádzku v inom objekte s povinnosťou platenia nájomného. Formou účasti prenajímateľa, nájomcu a štátu.
 1. Riešiť podporu činnosti výstavníctvo. Náklady na prípravu zrušených akcií zostali na strane spoločností podnikajúcich v oblasti výstav a veľtrhov. Nedá sa očakávať ich refundácia zo strany vystavovateľov. Voči takejto situácii nie je možné sa poistiť, pričom sa straty šplhajú do značných výšok.
 1. Otvoriť pre výkon podnikateľskej a hospodárskej činnosti MSP s činnosťou:

Remeselné činnosti:

 • Sklenárstvo

     Živnosť sa vykonáva prakticky u zákazníka, meranie a montáž. Zasklievanie v prevádzke, kde ale nie je združovanie ľudí. Zákazník nie je prítomný.

 • Oprava pneumatík, servis vozidiel.

     Živnosť možno vykonávať na termín, len pre jedného zákazníka a pracovníka na prevádzke. Zákazník nie je prítomný

 • Kaderníctvo, kozmetika, holičstvo kaderníctvo

     Živnosť možno vykonávať na termín, len pre jedného zákazníka a pracovníka na prevádzke. Zákazníka a pracovníka možno opatriť ochrannými prostriedkami. Súčasný stav je možno obchádzať výkonom u zákazníka a otvorenie by bolo transparentnejšie.

Šport:

 • Športové aktivity na otvorených športoviskách s individuálnou, resp. maloskupinovou účasťou,

( golfové ihriská, tenis).

Stavebné a remeselné práce:

pri zveľaďovaní a údržbe bytového fondu, ako napr.:

 • Maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, podlahári a dlaždičkári, sadrokartonisti, revízne práce vyhradených zariadení, zváračské a klampiarske práce, strechári, zemné práce.

Živnosť možno vykonávať na termín u zákazníka so zamestnancom firmy (zamestnancami) s ochrannými pomôckami).

 1. Rokovať s bankami ohľadom pôžičiek:

V obdobie počas pandémie by nebežali splátky ani úroky. Po dobu odloženia splátok úveru podnikateľom  (už prijaté dohovorom vlády a bánk), zabezpečiť bankám formou štátneho príspevku dotáciu výnosových úrokov vo výške ich zníženia podnikateľom.

Po skončení obdobia krízy by splátky pôžičky aj úrokov mohli plynule pokračovať  (spojenie Koniec –  začiatok).

 1. Zaviesť aj systém bezúročných pôžičiek.

Pre najviac postihnuté prevádzky (napr. cestovný ruch, reštaurácie, hotely, niektoré remeselné a stavebné činnosti…. zaviesť  systém bezúročných pôžičiek prostredníctvom záručnej a rozvojovej banky.

 1. Vo vládou už  prijatom opatrení o podpore zamestnanosti ustanoviť aj odpustenie odvodov – príspevku zamestnávateľa na zamestnanca v dobe krízy.
 2. V už prijatých opatreniach o podpore SZČO, ktorým klesli tržby, riešiť adekvátne aj „jednoosobové“ s.r.o. (tieto často vykonávajú prakticky rovnakú podnikateľskú činnosť, len v inej právnej forme).
 1. Umožniť príchod a prácu zahraničných pracovníkov najmä v oblasti sociálnych prác a zdravotnej starostlivosti, tiež sezónnych pracovníkov v oblasti gastro prevádzok, prác v poľnohospodárstve, ovocinári, zeleninári, …
 1. Riešiť odloženie, prerušenie  živnosti  v prípadoch, ak  evidovaný nezamestnaný  EN, ktorý  prijal  finančné prostriedky na začatie podnikania od ÚPSVaR , napr. vo februári t.r. nemohol  prevádzku od 1.3. otvoriť, nakoľko  veľké OC bolo uzatvorené. Má podmienku nepretržite podnikať, pričom bez príjmu mu prináleží platiť odvody.

 

Bratislava, 14.04.2020

Andrej Révay, prezident SAF

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.,

prezident SAMP