HomeSnem

Príloha č. 2 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Definícia Rodinného podniku

Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je obchodná spoločnosť, v ktorej je nadpo

Správa o hospodárení 2021
Príloha č. 6 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Doplňujúce návrhy na zmiernenie dopadu koronakrízy
XXII. Snem SAMP 2022/2023

Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť.

  1. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je obchodná spoločnosť, v ktorej je nadpolovičný počet

spoločníkov tvorený členmi jednej rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom jej štatutárneho orgánu, alebo v ktorej členovia jednej rodiny priamo, alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti. Definícia rodinnej obchodnej spoločnosti je naplnená aj vtedy, ak je jej jediným spoločníkom člen jednej rodiny, ktorý je súčasne členom štatutárneho orgánu, a aspoň jeden iný člen tej istej rodiny je členom jej štatutárneho orgánu, jej zamestnancom, jej prokuristom alebo členom jej dozornej rady.

  1. Rodinná živnosť je podnikanie, na ktorom sa svojou prácou, alebo majetkom podieľa najmenej jeden člen jednej rodiny a najmenej jeden z členov tejto rodiny je držiteľom živnostenského alebo iného obdobného oprávnenia, alebo je oprávnený k podnikaniu podľa osobitých predpisov.
  1. Za členov jednej rodiny sa pre účely rodinného podniku považujú spoločne pracujúci manželia, alebo ich príbuzní aspoň s jedným z manželov až do tretieho stupňa, tiež osoby s manželmi zošvagrené až do druhého stupňa, tiež osoby príbuzné v priamej línii, alebo súrodenci. Ak je medzi nimi osoba, ktorá nie je plne svojprávna, pri hlasovaní ju zastupuje zákonný zástupca pokiaľ je neplnoletá, inak opatrovník.

 

Pracovná skupina SAMP

Bratislava, 08.07.2020