HomeAktuality

K o m u n i k é Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov, Dom podnikateľov, 11.2.2014

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises samp@admin.

Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …
2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ, 13. 6. 2023
Záznam zo VII. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 27. 10. 2021

logo-samp-male Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk;

K o m u n i k é

Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov,
Dom podnikateľov, 11.2.2014

1. SAMP nesúhlasí s paušálnym, širokým uplatňovaním systému „Daňových licencií“ pre právnické osoby (PO). Je zásadný rozdiel medzi „neplatiť dane“ a „nemať daňovú povinnosť“
1.1. Navrhuje uplatniť systém u tých PO, ktoré nevykazujú platby ani v jednej kategórii priamych daní, nepriamych daní a miestnych daní.

2. SAMP nesúhlasí s retroaktívnym uplatňovaním umorovania straty, so znížením možnosti uplatnenia odpisov z dlhodobého majetku.
2.1. Navrhuje uplatniť tento systém súbežne tak, ako vstúpil do platnosti zákon o „daňových licenciách“, teda od 1.1.2014.
2.2. Všetky odpisy z dlhodobého majetku dokončiť v režime právneho pozadia, platného v dobe ich vzniku.

3. Elektronická komunikácia so štátnou správou vykazuje opakovane technické, softverové a logické chyby.

3.1. SAMP navrhuje odložiť účinnosť tejto právnej normy a vykonať dôslednú prípravu, ako na strane štátnej správy, tak na strane podnikateľov, najmä MSP.

3.2. Navrhuje:
– zjednotiť štruktúru formulárov faktúr, pokladničných výdavkových a príjmových dokladov,
– zjednotiť číselníky, používané v daňových dokladov, ich štruktúru, ako č. faktúry (dokladu), variabilný symbol, špecifický symbol a pod
– zjednotiť ich štruktúru, umiestnenie údajov a obsah,

3.3. Navrhuje uskutočniť bezplatné odborno – informačné semináre pre malé podniky k príprave na zavedenie elektronickej komunikácie.
SAMP ponúka realizáciu seminárov v prostredí MSP, obdobne ako ich realizovala pre zavedením Euro.
Nevyhnutné náklady navrhujeme hradiť z fondov EÚ, programu elektronizácie spoločnosti.

1. SAMP vyjadruje podporu štátu v boji proti daňovým únikom.
2. SAMP požaduje od štátnej správy také legislatívne zmeny, ktoré budú prospievať rozvoju podnikateľského prostredia a nie ho postupne likvidovať
3. SAMP požaduje od štátnej správy, aby v rámci zavedenia kontrolných mechanizmov v boji proti daňovým zrušila inštitút kolektívnej viny, ktorý zaviedla v podobe KV k DPH na celé podnikateľské prostredie, ale sa zamerala na subjekty, u ktorých je alebo vznikne podozrenie na daňový únik.
4. Každý občan ma právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním , zverejňovaním a zneužívaním údajov o svojej osobe.