HomeFinančna správa SR

Odklad daňového priznania aj tento rok

Tlačová správa Odklad daňového priznania aj tento rok Bratislava – 07. 02. 2014: V tomto roku si občania aj podnikatelia opäť môžu oznámením pre

Tlačová správa Podmienky darovania 2 % z daní
Tlačová správa Kontrolný výkaz DPH a daňové priznanie DPH už zajtra
Tlačová správa Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH
Finančná správa

Finančná správa

Tlačová správa

Odklad daňového priznania aj tento rok

Bratislava – 07. 02. 2014: V tomto roku si občania aj podnikatelia opäť môžu oznámením predĺžiť termín na podanie daňového priznania. Lehotu si môžu predĺžiť bez ohľadu na to, či mali alebo nemali príjmy zo zahraničia.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania sa týka rovnako fyzických aj právnických osôb.
Podmienky predĺženia lehoty sú rovnaké ako boli v roku 2012, kedy sa podávali daňové priznania za rok 2011. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu. Ak je firma platiteľom DPH, oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pošle elektronicky, prostredníctvom portálu finančnej správy. Na www.financnasprava.sk sa nachádza formulár všeobecného podania a je možné do jeho prílohy vložiť citované oznámenie alebo žiadosť.

Ak daňovník nemal príjmy zo zahraničia, môže si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť maximálne o 3 mesiace. Ak mal aj príjmy zo zahraničia, môže si čas na podanie predĺžiť maximálne o celých šesť kalendárnych mesiacov, a to na základe oznámenia daňovníka podaného najneskôr do zákonnej lehoty, teda do 31. marca 2014. Ak je daňový subjekt v konkurze alebo v likvidácií, môže mu správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania rozhodnutím len na základe žiadosti daňového subjektu, ktorá musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím zákonnej lehoty.

V roku 2012 si lehotu na podanie DP k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2011 predĺžilo:

– 57 565 FO na základe oznámenia a 16 FO na základe žiadosti podľa § 49 zákona o dani z príjmov,
– 37 628 PO na základe oznámenia a 76 PO na základe žiadosti podľa § 49 zákona o dani z príjmov.

V roku 2013 si lehotu na podanie DP k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2012 predĺžilo:

– 20 827 FO na základe oznámenia podľa § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov,
– 1 250 PO na základe oznámenia podľa § 52t ods. 7 zákona o dani z príjmov z toho,
– 729 FO si lehotu predĺžilo opätovne podľa § 52t ods. 8 zákona o dani z príjmov,
– 44 PO si lehotu predĺžilo opätovne podľa § 52t ods. 8 zákona o dani z príjmov,
– 15 FO na základe žiadosti podľa § 49 ods. 3 písm. c) a ods. 4 a 5 zákona o dani z príjmov,
– 17 PO na základe žiadosti podľa § 49 ods. 3 písm. c) a ods. 4 a 5 zákona o dani z príjmov.

Finančná správa o odložení daňového priznania informuje Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad poskytnuté údaje posiela ďalej do jednotlivých zdravotných poisťovní.