Medzinárodná online Česko – Slovenská konferencia pre rodinné podniky

HomeAktuality

Medzinárodná online Česko – Slovenská konferencia pre rodinné podniky

Záznam z VIII. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 24. 11. 2021
Reštrukturalizácia -návrhy
Prezídium SAMP 26.9.2017

Dňa 22. 9. 2022 sa uskutočnila online medzinárodná Česko – Slovenská konferencia pre rodinné podniky, ktorá sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bc. Milana Krajniaka a ministra práce a sociálnych vecí ČR, Mariana Juračky.

Ú V O D N É   S L O V O:   E V A   S V O B O D O V Á – Č L E N K A   P Ř E D S T A V E N S T V A   A   G E N E R Á L N Í   Ř E D I T E L K A  A S O C I A C E   M A L Ý C H   A   S T Ř E D N Í C H   P O D N I K Ů   A   Ž I V N O S T N Í K Ů  ( A M S P Č R )

Ú V O D N É   S L O V O:   V L A D I M Í R   S I R O T K A – P R E Z I D E N T   S L O V E N S K E J   A S O C I Á C I E   M A L Ý C H   A   S T R E D N Ý C H   P O D N I K O V   A   Ž I V N O S T N Í K O V  ( S A M P )  A   G A R A N T   P R O J E K T U  R O D I N N Ý   P O D N I K

 

I N G.  M A R I A N   J U R E Č K A M I N I S T R   P R Á C E  A  S O C I Á L N Í C H   V Ě C Í   Č R

B C.  M I L A N   K R A J N I A K – M I N I S T E R   P R Á C E,  S O C I Á L N Y C H   V E C Í   A  R O D I N Y    S R

 

I N V E S T I C E   A   F I N A N Č N Í   P O D P O R A   R O D I N N Ý C H   F I R E M   Č R 

M I R O S L A V   S V O B O D A 

C O U N T R Y   L E A D E R   D E L O I T T E   C Z , D E L O I T T E   P R I V A T E

M A R T I N    B O R T L Í K 

P A R T N E R / T A X   P O L I C Y & C O N T R O V E R S Y   M A N A G E R ,

Z A   S K U P I N U    P K F A   P O G E O

 

Z H O D N O C E N Í   P O D P O R Y   R O D I N N É H O   P O D N I K Á N Í   V   Č E S K É   R E P U B L I C E   A   N A   S L O V E N S K U   Z A   U P L Y N U L Ý   R O K 

P E T R   M I L A T A 

J E D N A T E L   S P O L E Č N O S T I   B E Z   N O S K A   S . R . O . , Č L E N   P Ř E D S T A V E N S T V   A   A M S P   Č R   A   G A R A N T   P R O J E K T U   R O D I N N Á   F I R M A

V L A D I M Í R   S I R O T K A , P R E Z I D E N T   S A M P

 

I N V E S T I C E   A   F I N A N Č N Í   P O D P O R A   R O D I N N Ý C H   F I R I E M   N A   S L O V E N S K U 

M G R . P E T E R   K R E M S K Ý 

P R E D S E D A   V Ý B O R U   P R E H O S P O D Á R S K E   Z Á L E Ž I T O S T I   N R   S R

M V D R . J A R O S L A V   K A R A H U T A 

P R E D S E D A   V Ý B O R U   P R E   P Ô D O H O S P O D Á R S T V O A   Ž I V O T N É   P R O S T R E D I E

 

D I S K U Z E   Z Á S T U P C Ů   M A L Ý C H   A   S T Ř E D N Í C H   P O D N I K Ů   A   Ž I V N O S T N Í K Ů   Č E S K É        R E P U B L I K Y   N A   T É M A   R O D I N N É H O   P O D N I K Á N Í   A   H L A V N Í C H   T R E N D Ů 

M O D E R U J E   P E T R   M I L A T A , A M S P Č R

I N G . J A N   T O M Á N E K     C E O / Ř E D I T E L   S P O L E Č N O S T I   H T P   S . R . O .

I N G . J A N   F I A L A ,  C I H E L N A   Š T Ě R B O H O L Y

I N G . J A R O M Í R   T O M Š Ů , J E D N A T E L   S A T T U R N   H O L E Š O V   S P O L . S R . O .

 

D I S K U S I A   Z Á S T U P C O V   M A L Ý C H   A   S T R E D N Ý C H   P O D N I K O V   A   Ž I V N O S T N Í K O V                    S L O V E N S K A   N A   T E M U   R O D I N N É H O   P O D N I K A N I A  A  H L A V N Ý C H   T R E N D O V

M O D E R U J E   V L A D I M Í R   S I R O T K A , P R E Z I D E N T   S A M P

J U D R .  M O N I K A   J A N K O V I Č O V Á, ĆLENKA PREZÍDIA SAMP, SÚČASNÁ SITUÁCIA ZVYŠOVANIA CIEN ENERGIÍ A RP

M G R . I N G .   P E T E R   H E N N E L, TAXOFFICE, S.R.O., – DIGITAIZÁCIA V MSP A RP

Š T E F A N   M I Š A, RODINNÝ PODNIK, MIKOV SKALICA S.R.O.- NÁSTUPNÍCTVO V RP, ÚSKALIA SÚČASNEJ DOBY A RP

J U D R .  J A N A   M A T U Š K O V Á   B R Á N I K O V Á,  RODINNÝ PODNIK NOVOAUDIT, SPOL S R.O.- LEGISLATÍVA V PRIESTORE RP