HomeVýstupy v médiách

Prekážky v rodinnom podnikaní môže odstrániť daňová reforma

Dňa 7. 10. 2020 sa konala tlačová beseda na tému Podpora a ochrana rodinného podnikania počas pandémie COVID19. Realizátor: INICIATÍVA BEZ COVIDU/IBC

RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania
TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o podaní kontrolného výkazu 12.2.2014
DPH budú platiť až po uhradení faktúry

Dňa 7. 10. 2020 sa konala tlačová beseda na tému Podpora a ochrana rodinného podnikania počas pandémie COVID19.

Realizátor: INICIATÍVA BEZ COVIDU/IBC a SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH 
A STREDNÝCH PODNIKOV A ŽIVNOSTNÍKOV/SAMP

Účastníci:

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident SAMP

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NRSR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie

Dr. Anna Surová Čulíková, PhD. CEO – Iniciatíva bez Covidu

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. – garant pre výskum a vývoj na podporu a ochranu zdravia/IBC

prof. Miron Zelina, – expert pre výchovno-vzdelávací systém/IBC

PhDr. Štefan Matula, PhD. – odborný garant pre duševné zdravie/IBC

Ľudovít Gábor – autor inovatívnej technológie certifikovaných ochranných rúšok

 

Cieľom TK bolo:

 • informovať o prieskume MSP a Rodinných podnikov, ktorý v úzkej spolupráci na zmluvnom základe uskutočnili Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) v SR a Asociace  malých a středních podniků a živnostníků v ČR (AMSPaŽ ČR) v r. 2107 -2019 (v SR aj 2020). Na prieskume sa zúčastnili a spolupracovali aj tri univerzity v SR a tri v ČR.
 • Bola podaná informácia o navrhovaných legislatívnych úpravách súčasnej legislatívy, (ktorá de fakto RP ako taký nepozná) s cieľom podpory RP a zmiernenie niektorých nesúladov, ako napr. Zákonníka práce pri zamestnávaní manželov navzájom voči Zákonu o rodine, Zákona o dani z príjmov, Transferového oceňovania pri „nájmoch“ rodičov voči deťom v budove rodiny, na pozemku a pod., postúpenie majetku RP nástupcovi v RP, členovi rodiny a pod.
 • SAMP a AMSPaŽ ČR navrhli Definíciu Rodinného podniku, ktorou by sa ukotvil RP v legislatíve. Definíciu v ČR už vláda ČR prijala 13.5.2019, na Slovensku je proces pod novým vedením MH SR v súčasnosti už v riešení.
 • Boli uvedené dôvody pre podporu rodinných fariem, ako proces dedenia, nedrobenie pôdy, zachovania následníctva hospodárenia na rodinnej pôde, posilniť tendenciu zachovania pôdy v slovenských rukách rodiny, v konečnom dôsledku zvýšiť sebestačnosť Slovenska v hlavných potravinárskych komoditách.
 • Boli uvedené návrhy na podporu zriaďovania  spoločných (na základe združovania) podnikov, finalizujúcich produkty rodinných fariem, t.j. rastlinný, živočíšny produkt do produktu s vyššou pridanou hodnotou pre spotrebiteľa  (mlieko – syr, mäso – spracovaný mäsový výrobok).
 • SAMP v tejto súvislosti SAMP vyslovila podporu vládnemu plánu obnovy (NIRP Slovensko 2.0) a akcentovala potrebu otvorenej diskusie a návrhov zmysluplnej podpory na dopracovávanie vládneho návrhu.
 • TK bola zameraná aj na informácie o novej norme EÚ o technologických štandardoch výroby ochranných tvárových rúšok, využitých okrem toho najmä v rodinných podnikoch, kde je styk medzi členmi RP intenzívnejší, v práci a  aj doma.
 • Zámerom je otvoriť tiež spoločenskú diskusiu o reálnych možnostiach podpory podnikateľského prostredia malých a stredných firiem a živnostníkov a o prostriedkoch civilnej ochrany v boji proti COVID19 v súlade s legislatívou EÚ, výskumnými, vývojovými, certifikačnými a patentovými autoritami.

Hlavné témy diskusie TK:

Podpora rodinných firiem, malých a stredných podnikov, živnostníkov zo strany štátu v čase pandémie

 • Inovovať štátnu stratégiu s akčným plánom podpory malých a stredných podnikov a živnostníkov s dopadom pandémie
 • Legislatívnymi a daňovými úpravami zjednodušiť Rodinné podnikanie a podnikanie Rodinných fariem v poľnohospodárstve
 • Transparentnými dotáciami z EÚ a štátneho rozpočtu podporiť Rodinné podniky
 • Podporovať vzdelávací systém s obsahom podnikateľskej a finančnej gramotnosti
 • Stimulovať domáci trh nákupom produkcie z rodinných firiem
 • Realizovať osvetu o nových možnostiach a perspektívnych oblastiach v podnikaní
 • Podporiť nezamestnanú populáciu v podnikateľskej činnosti
 • Poskytnúť záujemcom o podnikanie databázu perspektívnych oblastí podnikania v SR a EÚ

Ako podporovať a chrániť  ľudí v  podnikaní v čase pandémie COVID19? 

 • Upriamovať pozornosť na osobnú zodpovednosť pri dodržiavaní prijatých opatrení
 • Používať certifikované tvárové rúška vyrobené v súlade s EÚ normou
 • Dezinfikovať interiéry – vzduch aj povrchy.
 • Vytvárať optimálne pracovné podmienky pre zamestnancov v čase pandémie.

Nové štandardy EÚ na ochranné rúška a prostriedky proti COVID19

 • Nutná implementácia štandardov EÚ do legislatívnej praxe SR – technologická norma materiálov ochranných rúšok.
 • Chrániť spotrebiteľov pred necertifikovanými a zdravotne závadnými rúškami.
 • Zriadiť certifikačnú autoritu v SR, ktorá bude kontrolovať kvalitu ochranných rúšok dostupných na trhu.
 • Zabezpečiť pre výskumné inštitúcie technológiu na identifikáciu kvality materiálu ochranných rúšok s komparáciou normy EÚ.

Kto je v SR certifikačná autorita pre ochranné rúška, pomôcky a nástroje?

V SR nemáme certifikačnú autoritu na schválenie technologickej normy materiálov pre ochranné rúška!

Aké ochranné prostriedky v súčasnosti reálne eliminujú nákazu COVID19 u zamestnancov a klientov?

 • Diskusia o nových patentoch v boji proti COVID19:
 • Certifikované ochranné tvárové rúška AG Filter Concord od slovenského výrobcu, vyrobené v súlade s normou EÚ s 90% účinnosťou ochrany.
 • AIR Clean – dekontaminátor vzduchu a povrchov s technológiou NASA s 99% ochranou.

Prepojenie SAMP s medzinárodnou Iniciatívou bez Covidu

 • Podpora rodinných firiem pri výrobe certifikovaných ochranných rúšok v súlade s normou EÚ pre slovenský a EÚ trh.

STOP RESPIRAČNÝM OCHORENIAM – Ak musíme nosiť ochranné rúška – tak aké?

Nutnosť verejnej osvety o nevyhnutnosti nosenia rúšok s vysokou kvalitou ochrany, vyrobené v súlade so štandardmi aktuálnej normy EÚ.

Pozn.: Napríklad certifikované tvárové rúška AG SMF® vyrobené v kombinácií s bavlnenou textíliou majú aj medzinárodný Certifikát OEKO-TEX® č. 20150K1119 o zdravotnej neškodnosti bavlnenej textílie, ktorá sa  používa pri výrobe antibakteriálnych ochranných rúšok CONCORDE DESIGN DE LUXE.

 

Účinnejšou ochranou antibakteriálnymi maskami predchádzame ochoreniu COVID -19

 • Podporiť v SR výskum a vývoj v oblasti technológii, pracovných pomôcok a ochranných nástrojov v boji proti COVID19.
 • Podporiť výrobu certifikovaných rúšok  rodinnými firmami v SR
 • Vybudovať technologické zázemie vedecko-výskumných inštitúcii k identifikácii kvality ochranných rúšok.

Diskusia s návrhom Ľudovíta Gábora:

Návrh cielenej podpory štátu pre  rodinné firmy, malé a stredné podniky a živnostníkov

Cielená podpora  štátu musí byť uzákonená  s presnými ekonomickými parametrami pre každú formu rodinného podnikania.

Štát – by mal  mať povinnosť poskytnúť rodinným firmách nenávratný príspevok v čiastke 10 % z odvedených daní, odvodov a DPH za posledné tri roky.

Napr. ak rodinná firma za posledné tri roky odviedla štátu na daniach, odvodoch a DPH napr. 100 000 eur, povinnosťou štátu je takejto rodinnej firme poskytnúť nenávratný príspevok na ďalší rozvoj firmy vo výške 10% z odvedenej sumy za tri predchádzajúce roky. Nenávratný príspevok by však bol limitovaný len do výšky max. 10 000 eur, so zámerom podporiť rodinné firmy len takouto malou symbolickou čiastkou zo strany štátu a to vlastne len s daní, ktoré príslušná rodinná firma odviedla. To znamená, že každá rodinná firma sa bude snažiť odviesť čo najviac daní, aby mohla v trojročnom cykle dostať priamu finančnú podporu od štátu vo výške 10% z odvedených daní. ( pozor nielen z priamej dane zo zisku, ale aj z odvodov a z odvedenej DPH).Vlastne štát to nestojí nič, lebo rozdáva len z toho, čo z rodinnej firmy za tri roky zinkasoval . To je z nášho pohľadu len symbolická odmena, poďakovanie za ekonomický prínos pre spoločnosť.

Napríklad naša rodinná firma: sme klasická rodinná firma v ktorej pracuje dedko, dcéra, zať, jeho  sestra, pretým tri roky aj syn, synovec a taktiež sa do rôznych aktivít na dohodu zapája širšia rodina, ako aj priatelia. Za tri roky sme štátu odviedli na daniach, odvodoch pri minimálnej mzde a DPH celkom cc. 150 000 eur. Hrubý zisk našej firmy za tri roky bol cca. 24 000 eur, ktoré sme však každoročne tak, ako iné rodinné firmy boli nútení dať späť do firmy na ďalší rozvoj. Potrebujeme nakúpiť do výroby vstupný materiál, niekedy nákladné auto, stroje a zariadenia do výroby a pod. V skutočnosti je potom ziskom našej firmy 0,00 eur. A štát si takto nehorázne privlastňuje nadhodnotu vytvorenú prácou rodinných príslušníkov v rodinných firmách. Za vyše 13 rokov je to už takmer 1 mil. eur, čo takáto maličká rodinná firma odviedla štátu na daniach, odvodoch a DPH ! K tomu, aby sme štátu mohli odviesť takúto vysokú čiastku na daniach sme však na začiatku realizácie našej vízie museli do firmy investovať z vlastných prostriedkov, aj z úverov finančnú čiastku takmer 800 000 eur. Je to  evidentne nevyrovnaná rovnica na strane má dať a dal.Všeobecne – rodinná firma musí investovať napr. takmer cca. 800 000 eur, aby štát mal príjem vyše 1 mil. eur, ktoré si privlastní nehoráznou výškou rôznych daní. A ak chce rodinná firma požiadať o nenávratný príspevok, alebo aspoň o pôžičku bez úrokov, to je takmer nemožné ! Hlavným ukazovateľom k poskytnutiu nenávratného príspevku na ďalší rozvoj je jediné kritérium, a to výška odvedených daní za 3 roky. To je prijateľné a aj sa to dá dobre odkomunikovať v informačných médiách.

Venujme mimoriadnu pozornosť rodinným firmám, ktoré chápeme ako Spoločenstvá tvorcov hodnôt.

 

Podiel zamestnanosti MSP v národnom hospodárstve SR v roku 2018:

–          58% malé a stredné podniky (MSP)

–          21% veľké podniky

Ako to, že štát s obrovskými dotáciami podporuje 21,5 percentnú zamestnanosť a 58,8%  takmer nepodporuje, ale od nich len získava dane! Nič do systému pre MSP nevracia!

Základom skvalitnenia ľudskej civilizácie sú okrem iného rodinné firmy, ktoré musia mať absolútnu prioritu v postavení v rámci spoločnosti. Tu sú tí hlavní tvorcovia hodnôt. Spoločenstvo tvorcov hodnôt – rodinné firmy sú ekonomickým základom každej civilizovanej spoločnosti.