HomeRodinné podnikanie

Medzinárodná konferencia MSP a rodinné podnikanie v Európe a na slovensku dňa 31.1.2020 v Bratislave

  Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenská živnostenská komora (SŽK) s partnerom SME Europe, usp

Národná rada SR schválila zákon o Rodinnom podnikaní
Definícia rodinného podniku
Článok o rodinnom podnikaní

 

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenská živnostenská komora (SŽK) s partnerom SME Europe, usporiadali 31. 1. 2020 v Bratislave už tretiu Medzinárodnú konferenciu „MSP a rodinné podnikanie v Európe a na Slovensku“.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia SOPK, podnikateľských organizácií, spolupracujúcich škôl, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave, podnikatelia a široká odborná verejnosť.

 

 1. Účastníci konferencie sa dohodli na vytvorení odbornej nepolitickej platformy k prezentácii názorov a formulácií návrhov a opatrení k podpore MSP a RP na Slovensku.

 

 1. Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe prijatia konkrétnych opatrení za zlepšenie podmienok pre rodinné podnikanie a celkové podnikateľské prostredie v Slovenskej republike.

 

 1. Prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc. predstavil výsledky prieskumu stavu MSP a RP na Slovensku, vykonaného v r. 2017-2019 v SR a návrhy opatrení na zlepšenie stavu a podpory podnikateľského prostredia s akcentom na MSP a RP, ktoré boli predložené MH SR a iným orgánom štátnej správy.

 

 1. Podpredseda AMSPaŽ Ing. Lubomír Musil, MBA, predstavil realizované opatrenia na zlepšenie stavu RP v ČR, prijatie definície RP a systém bezúročných pôžičiek pre rozvoj RP pri nástupníctve v RP.

Partnerská organizácia „Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR“ (AMSPaŽ ČR) vykonala paralelne prieskum v rámci spoločne vyhláseného projektu „Rok 2018 rok Rodinného podnikania“ v ČR.

 

 1. Prezident SME Europe Ing. Ivan Štefanec prezentoval aktivity organizácie a témy, pripravované EP na podporu MSP a RP. Ocenil dlhodobú konštruktívnu spoluprácu so SAMP. Uviedol aj otázky postavenia MSP po BREXIT-e.
 2. Predseda SŽK Oldřich Holiš uviedol potrebu opatrení na podporu MSP, vytvorenie odbornej platformy MSP a spoluprácu podnikateľských organizácií.

 

V diskusii vystúpili zástupcovia štátnej správy, SOPK, SŽK, SAMP, akademickej sféry, podnikateľov.

 

 • Projektová manažérka SR na Svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji Miroslava Valovičová, MH SR predniesla informáciu o pripravovanej akcii podpory exportu v Dubaj.

 

 • Riaditeľka Odboru podnikateľského centra,   Zlata Šipošová z MZVaEZ SR,  predniesla informáciu o podpore MSP v rámci činnosti Centra a fungovania portálu „Podnikajme“ .

 

 • Riaditeľka odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EU, Mária Malová,  MZVaEZ SR,  predniesla informáciu o aktuálnej situácii BREXIT-u a dopadoch na podnikateľov, so zreteľom na MSP a občanov SR v oblasti podnikania, pobytu, štúdia a návštevy škôl, dopravy  a zamestnanosti.

 

 • Generálny riaditeľ Sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík FS SR, pplk. Ing. Ladislav Hanniker, uviedol stav v implementácii systému eKasa a zistenia kontrol FS.

 

 • Podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Miloslav Karaffa, prezentoval aktivity SOPK v oblasti podpory MSP, zdôraznil potrebu vzdelávania a problémy nedostatku odborných pracovníkov.

 

Konferencia poukázala tiež na potrebu riešiť:

 

 • Oblasť podpory vytváraní pracovných miest zahraničných investorov pri voči domácim zamestnávateľom tiež s pohľadu ekonomiky tejto podpory.
 • Potrebu spracovania jednoduchého SW v nadväznosti na eKasu pre malých podnikateľov a malé rodinné firmy s prostriedkov ŠR a bezodplatným poskytnutím začínajúcim podnikateľom.
 • V rámci uľahčenia exportu rokovať s ČR o možnosti využívania registra  rodinných firiem ČR a naopak českými podnikateľmi využívanie registra SR.  SAMP môže prevziať funkciu gestora registrácie rodinných firiem na Slovensku. Systém by šetril financie a umožňoval odborné doladenie systému.

 

SAMP vyjadruje ocenenie prístupu MZVa EZ SR, spoluprácu a odborný prednes na konferencii. Naopak vyjadruje poľutovanie nad výrazným nezáujmom vrcholného vedenia MH SR a SBA k celému priebehu prieskumu, jeho výsledkom a podpore medzinárodných konferencií  k tejto problematike, neriešenie definície Rodinného podnikania a návrhov v oblasti legislatívy.  Tento postoj je v úplnom protiklade so situáciou v ČR.

 

Konferencia prijala priložené Komuniké.

 

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Mária Kaducová

Bratislava, 31.1.2020.