HomeFórum

Komuniké 28.04.2014 Snem SAMP

Dňa 28. apríla 2014 sa v Bratislave konal snem Slovenskej asociácie malých podnikov. Zúčastnení sa dohodli na nasledovnom prehlásení: 1. Naďale

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP
Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …
Memorandum

logo-samp-male
Dňa 28. apríla 2014 sa v Bratislave konal snem Slovenskej asociácie malých podnikov.
Zúčastnení sa dohodli na nasledovnom prehlásení:
1. Naďalej dochádza k zvyšovaniu celkového finančného zaťaženia malých a stredných podnikov a živnostníkov. Dopady najviac pociťujú mikoropodniky, malé rodinné podniky do 9 zamestnancov. V roku 2014 zaplatí malý podnikateľ a živnostník na daniach a odvodoch cca 2600 € mesačne, čo je o 8 % viac ako v rovnakom období 2013.
Tieto faktory sú ovplyvnené najmä:
Legislatívnymi úpravami v r. 2011 – 2013, ktoré sa dotýkajú viacerých oblastí, ako:
1.1 Ekonomické prostredie
• Zvýšenie minimálnych vymeriavacích základov (VZ) pre odvody do SP a ZP
• Zvýšenie maximálneho VZ pre odvody
• Zavedenie odvodov pre „dohodárov“
• Zavedenie odvodov pre dôchodcov
• Zavedenie odvodov pre študentov
• Zahrnutie ďalších viacerých príjmov do VZ pre výpočet odvodov (dividendy)
• Zvýšenie percenta odvodov z dividend do ZP z 10 % na 14%
• Zvýšenie Dane z príjmu FO pre niektoré skupiny príjmu z 19% na 25 %
• Zvýšenie Dane z príjmu PO na 23 %
• Zníženie limitu pre uplatnenie paušálnych výdavkov na 420 € mes., čo robí tento inštitút prakticky nepoužiteľný
• Zníženie limitu pre prechod na mesačných platiteľov DPH
• Zavedenie nových podmienok pre evidenciu tržieb ERP, už 4x
• Zavedenie nových limitov pre použitie hotovostných platieb
1.2. Administratíva
• Zavedenie evidencie dohodárov pre SP, ZP „denné“ nahlasovanie
• Energetická certifikácia budov (zateplenie)
• Certifikácie kotlov
• Certifikácie komínov
• Denná evidencia liehu
• Zavedenie kontrolného výkazu DPH
• Zvýšenie periodicity predkladania výkazov
• Nedoriešenie zámeru nepredkladania a nevyžadovania dokladov, už raz predložených

2. Legislatíva
• Zákonník práce nerozlišuje medzi veľkým a malým podnikom
• Zavedenie platnosti Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa automaticky pre malé podniky
• Pretrváva nedostatočná vymáhateľnosť práva
• Nárast druhotnej platobnej neschopnosti malých podnikov
• Časté zmeny legislatívy, nejednotný výklad zákonných noriem, zložitá formulácia zákonných ustanovení, čo vytvára podmienky pre možnú chybovosť a z toho vyplývajúce vysoké sankcie
3. Postavenie MSP
• Neplnia sa dostatočne zámery Európskej charty pre malé podniky
• Neplnia sa dostatočne zámery „Small Bussines act“ pre Európu
• Neexistuje zmysluplná a dlhodobá komunikácia medzi vládou a malými podnikmi
• Na jednej strane vláda realizuje úsporné opatrenia – na druhej pociťujeme ich dopad často ako zhoršenie podnikateľského prostredia MSP. Opatrenia by mali byť vyvážené
4. Časté zmeny ZP neprispievajú k stabilizácii podnikateľského prostredia a pracovno-právnych vzťahov ani k stabilite vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v malých podnikoch.
• Novela ZP by nemala zvyšovať už aj tak neúmerné administratívne zaťaženie zamestnávateľov, napr. pri vyžadovaní spolurozhodovania odborov pri rozväzovaní pracovného pomeru, stanovovaní podnikových noriem, odsúhlasovaní vnútorných predpisov, BOZP a pod.
• ZP nezohľadňuje špecifické postavenie mikropodnikov a malých podnikov. Povinnosti nerozlišujú medzi malým a veľkým podnikom, ktorý pracuje v úplne odlišných podmienkach s odlišnými vzťahmi zamestnávateľ – zamestnanec.
5. SAMP pociťuje nedostatok komunikácie s vládnymi štruktúrami a až na výnimky absenciu odborných diskusií. Zástupcovia zamestnávateľských organizácií pociťujú časovú tieseň v procese prerokovávania navrhovaných noviel legislatívy.
6. SAMP odporúča vláde SR, aby sa postupne spoločne prerokovali a zaviedli do praxe doteraz opakovane predložené námety a pripomienky SAMP k prostrediu MSP.

Delegáti snemu