HomeAktuality

II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR

K o m u n i k é 28.11.2013 sa uskutočnila II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR, ktorá sa okrem iného zaobe

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ, 27. 6. 2023
Podnikatelia, pozor na tento nezmysel !
Memorandum SAMP z XXI. Snemu konaného 05.05.2022 v Bratislave

K o m u n i k é

28.11.2013 sa uskutočnila II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR,

ktorá sa okrem iného zaoberala aktuálnymi otázkami a súčasnými zmenami a návrhmi zmien legislatívy, týkajúcich sa najmä malých a stredných podnikov, s programom:

Boli prerokované otázky
Odvody po novom
Zmeny v I. a II. Pilieri
Zákonník práce
Podpora zamestnávania a tvorby pracovných miest

Účastníci sa zhodli na záveroch:

1. Vítajú pokračovanie spoločných konferencií na danú tému, keď prvá bola 18.12.2012, ako možnosť prezentácie zámerov ministerstva a názorov predstaviteľov malých a stredných podnikov.

2. Navrhujú a požadujú nevylučovať BSK z projektu podpory zamestnanosti mladých do 29 rokov v malých podnikoch.

3. V projekte úhrady odvodov za nového zamestnanca z evidencie ÚP navrhujeme vypustiť podmienku úhrady 1,05 %. Navrhovali sme už v roku 2010 úhradu celých odvodov. Výška nie je podstatná pre príjem SP, pričom zachováva administratívu.

4. Malé a stredné podniky pociťujú zvýšenie odvodov SZČO, aj v režime závislej práce ako výrazný faktor zvyšujúci cenu práce a celkového finančného zaťaženia. V tejto súvislosti zamýšľané opatrenie zavedenia pôžičiek na odvody nie je systémovým riešením, nerieši príčinu výpadku platenia odvodov.

5. Nesúhlasia s automatickou platnosťou záverov kolektívneho vyjednávania v KZ vyššieho stupňa aj pre podniky nad 20 zamestnancov, ktoré nie sú účastníkmi kolektívneho vyjednávania. Navrhujeme platnosť stanoviť min. na počet nad 50 zamestnancov, v súlade s definíciou veľkosti malého podniku.
Uvítali vrátenie zákona o kolektívnom vyjednávaní prezidentom SR na nové rokovanie NR SR. Nesúhlasia s uplatnením systému, keď dohodnuté opatrenia a normy medzi vládou a veľkými zamestnávateľmi by mali platiť aj pre malé podniky, ktoré podnikajú v iných ekonomických podmienkach a nie sú ani účastníci kolektívneho vyjednávania.

6. Vyslovujú zásadný nesúhlas s navrhovaným spôsobom zavedenia tzv. „Daňových licencií“ paušálne pre všetky podniky, ktorými budú dotknuté najmä malé podniky, ktoré sú v účtovnej strate. Vyzýva ministra financií k rokovaniu o tejto otázke s využitím dlhoročných praktických skúseností členov SAMP a jej organizácií s vedením účtovníctva malých a stredných podnikov a živnostníkov.

7. SAMP žiada vládu SR o zavedenie odborného dialógu s predstaviteľmi malých podnikov, ktoré sú najväčším zamestnávateľom v SR, tak ako sa k tomuto zaviazala ratifikáciou „Európskej charty pre malé podniky“ a ako to predpokladá aj „Small Business Act“. Máme spoločný cieľ, prosperitu Slovenska a posúdenie rôznych ciest a názorov na dosiahnutie tohto cieľa môže kreovaniu zmysluplných opatrení len pomôcť.

Bratislava
28.11.2013
SAMP