HomeOdborné semináre

Seminár – novela DPH

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Drieňová 37, 821 02 Bratislava, pobočka Lomonosovova 6, 91701 Trnava www.samp-msp

Školenie Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky
seminár „Novela zákona o DPH“
Stretnutie s podnikateľmi a primátorom Nitry J. Dvončom

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Drieňová 37, 821 02 Bratislava,
pobočka Lomonosovova 6, 91701 Trnava
www.samp-msp.sk

Vás pozýva na seminár

NOVELA DPH 2017 a VYBRANÉ PROBLÉMY DPH V PRAXI
(v praktických príkladoch)

dňa 1.decembra 2016 (štvrtok) o 9.00 hod.

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca SKDP

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program:

• Novela DPH od 1.1.2017 (odložená účinnosť samozdanenia pri dovoze tovaru, úprava režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve, nový inštitút náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly a iné)
• Otázka nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve podľa § 69 ods. 12 (ako vykonať opravu; kedy; kto);
• Uplatňovanie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby;
• Pravidlá pre určenie miesta dodania služieb § 15 a § 16 (napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky do EU, služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, práce na hnuteľnom hmotnom majetku, prijatie služby z tretej krajiny zdaniteľnou osobou a iné);
• Vznik daňovej povinnosti § 19 (tovar, služby, služby prijaté z IČŠ alebo tretieho štátu, prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve a iné);
• Dodanie a prenájom nehnuteľnosti (oslobodenie od dane, odpočítanie DPH, nájom, skladovanie vs. prenájom priestorov, stavebný/nestavebný pozemok);
• Odpočítanie dane platiteľom a uplatnenie práva na odpočítanie dane § 49 – 52;
• Cezhraničné obchody s tovarom v rámci EU: dodanie tovaru do IČŠ § 43, nadobudnutie tovaru z IČŠ § 11, reťazové obchody § 17;
• Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti § 25 a § 53 (zrušenie dodávky, zníženie ceny, reklamácia, skonto, storno faktúry, oprava chyby na faktúre, krádež, zmarená investícia a iné);
• Diskusia k téme školenia.