HomeOdborné semináre

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2014

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, Bratislava, pobočka Trnava, Lomonosovova 6 Vás pozýva dňa 9. februára 2015 o 9.00 hod. – pondelok

Školenie Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky
I. RÁMCOVÝ OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY
Spracovanie daňového priznania FO a PO nové tlačivá

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, Bratislava, pobočka Trnava, Lomonosovova 6

Vás pozýva dňa 9. februára 2015 o 9.00 hod. – pondelok na seminár

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2014

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová, metodik

Miesto konaniaX. Základná škola, ul. K. Mahra 11, Trnava

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
tel.: 0905 335 097
e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 35,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program seminára
1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2014
2. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO za zdaňovacie obdobie 2014:
• Povinnosť podať daňové priznanie
• Určenie zdaňovacieho obdobia
• Lehota na podanie, predlžovanie lehoty na podanie
• Tlačivo
• Opravné, dodatočné daňové priznanie
• Daňové a nedaňové výdavky (náklady viažúce sa na podmienku zaplatenia, pri
prevode cenných papierov a obchodných podielov, PHL, členské príspevky,
postúpenie pohľadávky, provízie, reklamné predmety, manká a škody, tvorba
opravných položiek, tvorba rezerv, odpis pohľadávky, odpisy majetku, vyradenie
majetku, cestovné náhrady, DPH,…)
• Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (prijaté úhrady zmluvných pokút, príjmy zdanené daňou vyberanou zrážkou, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, zahrnovanie dotácií do základu dane, …)
• Príjmy a zdaniteľné príjmy (príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, …)
• Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
• Umorovanie daňovej straty
• Výpočet dane, minimálna výška dane, platenie dane
• Daňová licencia, platenie daňovej licencie
3. Preddavky na daň z príjmov PO
4. Podiel zaplatenej dane na osobitné účely
5. Prípady z praxe, interaktívna diskusia
6. Informácie k novelám zákona o dani z príjmov účinným v r. 2015