HomeOdborné semináre

Ochrana osobných údajov – novela zákona 29.10.2014 -zrušené náhradny termín november 2014

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, Bratislava, pobočka Trnava Vás pozýva dňa 29. októbra 2013 o 9.00 hod. – streda na seminár O

Seminár „Zákonník práce“ 23.11.2015
Zasadnutie XXVII. snemu Únie miest Slovenska
Vedecká konferencia na tému „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016“

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, Bratislava, pobočka Trnava

Vás pozýva dňa 29. októbra 2013 o 9.00 hod. – streda na seminár

Ochrana osobných údajov – novela zákona

Lektor: Ing. Miroslav Majtáz , NPS s.r.o.

Miesto konania: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SCIUM Trnava
Tel.: 0905 335 097
e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com
Účastnícky poplatok: členovia SCIUM: 25,- EUR, ostatní: 35,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program:
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE
3. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
4. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5. OSOBITNÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
6. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
7. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
8. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV – BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT A BEZPEČNOSTNÉ SMERNICE
9. DOHĽAD NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
10. OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
11. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
12. REGISTRÁCIA, OSOBITNÁ REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
13. ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
14. PRAKTICKÝ POSTUP PRI PLNENÍ ÚLOH ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
15. VZORY K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
16. AUDIT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
17. DISKUSIA, ZÁVER

Prihláste sa, prosím, odpoveďou na náš e-mail, lebo telefonicky.