Prihláška za člena

Prihlasujem sa za člena Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov. Dňom získania členstva sa zaväzujem dodržiavať stanovy ako i iné záväzné normy asociácie. Prajem si aktívne spolupracovať s členmi asociácie, dostávať prednostne informácie a podieľať sa na zlepšení podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

Vyberte jednu z možností*
Fyzická osobaPrávnická osobaZväz alebo spoločenstvo

Vaše meno a priezvisko (obchodné meno)*

Vaša adresa*

Kontaktná adresa**

IČO

DIČ

IČ DPH

Tel*

Fax

Váš email*

Prevažujúci druh činnosti

V akej odbornej skupine (činnosti) by ste chceli pôsobiť?

* povinná položka

** vyplniť v prípade ak je iná ako "Vaša adresa"Členské pre fyzické osoby 80 €, právnické osoby 160 € a pre zväzy a spoločenstvá 320 € prosíme uhradiť na číslo účtu SAMP
IBAN: SK11 0900 0000 0001 7627 2085
VS: IČO
KS: 0558

Súhlasím s členským poplatkom

captcha