O nás

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV A ŽIVNOSTNÍKOV (SAMP) je organizácia, zastupujúca malých podnikateľov a jej vznik bol iniciovaný Európskou chartou malých podnikov. Svoju činnosť orientuje na priestor malých a stredných podnikateľov, s ťažiskom na živnostníkov, Samostatne zárobkovo činné osoby, podniky do 50 zamestnancov a rodinné podniky.

Asociácia je registrovaná Ministerstvom vnútra SR 7.6.2002 a je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

ČINNOSTI SAMP

  1. Napomáhame a presadzujeme uplatnenie Európskej charty malých podnikov v podnikateľskom prostredí SR, úzko spolupracujeme s orgánmi EÚ v tejto oblasti a úzko spolupracujeme so štátnymi orgánmi i neštátnymi inštitúciami SR.
  2. Napomáhame presadzovať spoločné oprávnené záujmy podnikateľov, poskytujeme účinnú pomoc svojím členom pri ich podnikateľskej činnosti, pri ich úsilí o vysokú prosperitu, pri rozvoji ich kvalifikácie a rekvalifikácie ich pracovníkov.
  3. Napomáhame vytvoreniu vhodného priestoru pre podnikanie obhajovaním oprávnených záujmov svojich členov – podnikateľov.

HLAVNÉ FORMY PÔSOBNOSTI ASOCIÁCIE

  1. Zastupujeme členov voči ostatným subjektom hospodárskeho a spoločenského života na Slovensku, medzinárodným organizáciám a ďalším subjektom v zahraničí.
  2. Vytvárame optimálne podmienky na šírenie informácií pre svojich členov, zovšeobecňujeme skúsenosti a poznatky z podnikateľskej činnosti a zo systémov riadenia firiem.
  3. Vypracovávame metodické návody a odporúčania.
  4. Usporadúvame kurzy, semináre, exkurzie, stáže a výstavy.
  5. Predkladáme návrhy a pripomienky na riešenie oprávnených záujmov členov štátnym a miestnym orgánom.
  6. Zabezpečujeme pripomienkové konanie k návrhom legislatívnych noriem, najmä z pohľadu MSP.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SAMP

PREZIDENT

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

PROFIL

PREZÍDIUM SAMP

Ing. Peter Andrišin

PROFIL

Zuzana Baranovičová

PROFIL

Ing. Eva Drozdová

PROFIL

Ing. Milan Hruška

PROFIL

Ing. Vendelín Iro

PROFIL

Ing. Ivan Krechňák

PROFIL

Ing. Miroslav Majtáz

PROFIL

Ing. Dušan Sirotka

PROFIL

Ing. Viera Vašicová

PROFIL

Ing. Otília Sandtnerová

PROFIL

ROZŠÍRENÉ PREZÍDIUM

Ing. Miloslav Dekánek

PROFIL

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.

PROFIL

Ing. Michal Kráľ

PROFIL

DOZORNÁ RADA

Zuzana Červenková

PROFIL

Jana Hozzánová

PROFIL

Ladislav Melčický

PROFIL

ZBOR EXPERTOV

Eva Darášová
expertka SCIÚM

PROFIL

Ing. Zdeněk Národa
EXPERT SAMP

PROFIL

Oľga Vizváryová
EXPERTKA SCIÚM

PROFIL

ZASTÚPENIE SAMP V INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

V uplynulom období sme získali významné zastúpenia našich členov v poradných a riadiacich orgánoch štátnej a verejnej správy, v poradných  orgánoch Národnej rady SR a významných škôl. Na výrazné zastúpenie našich delegátov mal zaiste vplyv aj zvyšujúci sa vplyv, preukázaná odbornosť a systematická práca SAMP očas celých uplynulých rokov, čo kladne hodnotili aj viaceré uvedené inštitúcie.

ZASTÚPENIE SAMP
V PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície u predsedu vlády SR.

V Rade pôsobí delegovaný zástupca  SAMP, prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MZVaEZ SR 

V Rade pôsobí delegovaný zástupca  SAMP, člen pracovnej skupiny Prezídia SAMP, Mgr. Michal Kráľ.

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MH SR

V Rade pôsobí delegovaný zástupca SAMP, člen Prezídia SAMP, Ing. Vendelín Iro.

Pracovná skupina pre podnikateľské prostredie MH SR

V Pracovnej skupine pôsobí Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina MPSVaR SR pre otázky BOZP

V Pracovnej skupine pôsobí delegovaný zástupca SAMP, člen Pracovnej skupiny Prezídia SAMP, Ing. Miroslav Majtáz.

Konzultačná rada prezidenta Finančnej správy SR   

V Rade pôsobí delegovaný zástupca  SAMP, prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina MŠMŠ

V Pracovnej skupine pôsobí delegovaný zástupca SAMP, člen Pracovnej   skupiny    Prezídia SAMP, doc. Ing. Branislav Jelenčík ArtD.

Politika súdržnosti u podpredsedu vlády SR pre informatiku

Navrhnutý zástupca SAMP, Ing. Miloslav Dekánek.

ZASTÚPENIE SAMP
V PORADNÝCH ORGÁNOCH RADY SR

Pracovná skupina výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pre energetiku

Delegovaný zástupca  SAMP, člen pracovnej skupiny prezídia SAMP, Ing. Ivan Krchňák.

Pracovná skupina výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pre podnikateľské prostredie.

Delegovaný zástupca SAMP, prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina európskej komisie „Taxes on single market“:

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Ing. Peter Andrišin

ZASTÚPENIE V AKADEMICKOM PROSREDÍ

Vedecká rada Ekonomickej univerzity Bratislava

Člen Vedeckej rady Ing. Vladimír Sirotka, CSc.