HomeRodinné podnikanie

Definícia rodinného podniku

Rodinný podnik (1) Rodinný podnik je obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, a) ktorý je podnikateľom podľa osobitného

Česko-slovenský deň rodinného podnikania – pozvánka
Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania
Definícia rodinného podniku

Rodinný podnik

(1) Rodinný podnik je obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ,

a) ktorý je podnikateľom podľa osobitného predpisu48a),

b) v ktorom existuje niektorá z rodinných väzieb podľa tohto zákona,

c) ktorý zosúlaďuje riadiace, obchodné, vlastnícke a rodinné vzťahy spôsobom smerujúcim najmä k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb a ich vplyvu na rozhodovacie právomoci podniku, k posilňovaniu rodinných hodnôt a kvality rodinného života a všestranného rozvoja rodinnej hmotnej kultúry a tradície; splnenie preukazuje deklaráciou v základnom dokumente,

d) ktorý má zriadenú radu rodinného podniku podľa § 15b a zadefinovaný spôsob jej fungovania, vrátane rozhodovacích procesov, kompetencií aspôsobu voľby a odvolania jej členov; splnenie preukazuje štatútom rady rodinného podniku.

(2) Podmienka podľa odseku 1 písm. b) je splnená, ak v rodinnom podniku, ktorý je

a) obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,

1. minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv v tej istej obchodnej spoločnosti alebo družstve a aspoň jeden člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu tej istej obchodnej spoločnosti alebo družstva,

2. jeden člen spoločnej rodiny je jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom obchodnej spoločnosti a súčasne je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti a aspoň jeden iný člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom, členom dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti alebo je v pracovnoprávnom vzťahu48b)alebo inom právnom vzťahu podľa osobitných predpisov48c) k tejto obchodnej spoločnosti,

3. minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z hospodárskej činnosti tej istej obchodnej spoločnosti alebo družstva spolu v rozsahu viac ako 50 % zo zisku po zdanení.

b) fyzickou osobou-podnikateľom, jeden člen spoločnej rodiny je fyzickou osobou vykonávajúcou samostatnú zárobkovú činnosť a aspoň jeden iný člen spoločnej rodiny je v pracovnoprávnom vzťahu48b) alebo inom právnom vzťahu podľa osobitných predpisov48c) k nemu alebo sa účastní na jeho podnikaní ako člen rady rodinného podniku.

(3) Členmi spoločnej rodiny na účely tohto zákona sú

a) manželia,
b) príbuzní v priamom rade vrátane príbuzenských vzťahov založených osvojením
c) súrodenci,
d) iné osoby v pomere rodinnom alebo pomere obdobnom.48d)

(4) Rodinný podnik ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť,48e) vrátane chovu rýb podľa osobitného predpisu48f),produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami 48g) je rodinnou farmou.